Seniorsakens nyhetsbrev for september 2012

Et vannskille i Seniorsakens historie! Aldri tidligere har Seniorsaken gjennomført et mer vellykket ledermøte! Delegatene fra lokallag, ressursgruppene, styre og sekretariatet samlet seg om en felles problemanalyse, en felles visjon og la sammen grunnlaget for et effektivt handlingsprogram. To hurtigarbeidende komiteer ble nedsatt: En organisasjonskomité og en programkomité. Begge skal ha sin innstilling klar før slutten av året.

Olav Grasbakken, leder av Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten hilste delegatene velkomne til byen ved Mjøsa og tre harde arbeidsdager. Da møtet var slutt kunne han også oppsummere resultatet: -Vi har innledet en flott dialog. Det er utrolig mye kompetanse i Seniorsaken – vi er en ressurssterk organisasjon! Nyvalgt styrelede Stig Klingstedt sa: -Vi er ikke lenger en organisasjon i utakt med oss selv. Vi er på god vei til å virkeliggjøre våre felles visjoner for Seniorsaken. Mye arbeid gjenstår – men skulle det bli tungt til tider, husk på «ånden fra Gjøvik!» Leder av Seniorsaken Bergen, Ingrid Kløve, kommenterte: – La oss spre det glade budskapet utover i lokalforeningene! Seniorsaken har funnet seg selv!

For å trimme organisasjonen og komme med forslag til ny organisasjonsstruktur ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Ingrid Kløve, Bergen og med deltagelse av Leif Strøm, Kristiansand, Edel Charlotte Knapper, Oslo Nord, Anna-Marie Vereide, Skedsmo, Roar Møll, Vestre Aker og Britt Selig, som representerer sekretariatet. Gruppen skal levere sin innstilling før jul og resultatet skal sendes på høring i lokallagene. Endelig vedtak skal skje på landsmøtet 2013.

Det ble også nedsatt en programkomité som skal utrede strategi- og handlingsplaner frem mot Stortingsvalget 2013. Denne komiteen blir leder av Seniorsakens informasjonssjef Dag Bredal og deltagerne er leder av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi, Torbjørn Vasstveit, Stavanger og leder av Seniorsaken Rogaland, Elsa Kristiansen.

Stokke kommune vil sende hjem kreftsyk 90-åring!

Stokke kommune ville sende hjem Ingrid (født 1922) etter korttidsopphold på Sole sykehjem 12. september. Hun har hatt flere korttidsopphold der siden mai. Det siste varte i en uke. Det er søkt om langtidsplass – og søknaden er avslått.  Hennes mann, Kåre (født 1921), har fått innvilget 14 dagers rehabilitering tilfeldigvis også fra 12. september. Ingrid har kreft med spredning og er så avkreftet at hun ikke er i stand til å klare seg selv. Hun er avhengig av døgnkontinuerlig omsorg. Kåre er slagrammet, delvis lam, blind og har nedsatt hørsel. De pårørende er fortvilet og har kontaktet Seniorsaken.

Siste: Kommunen utsetter hjemsendelsen! Seniorsaken følger saken!

Krise i eldreomsorgen – stor økning i hjelpebehovet

Seniorsaken har fått en melding fra Kommunens Sentralforbund der det heter at det er registrert en uventet økning i omsorgsbehovet i aldersgruppen 90+ på hele 16 prosent siste år. Resultatet er at hjelpeapparatet i mange kommuner er satt under stort press. Resultatet blir ikke bedre ved at samhandlingsreformen også har demonstrert at kommunenes kapasitet gjennomgående er for liten.

En regjering i utakt

Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister.

Seniorsaken har tidligere dementert presseoppslag som antyder at noe slikt er på gang. Det har vi gjort fordi slik indeksering vil være mot norsk og internasjonal lov og fordi vi har mottatt forsikringer fra politisk hold om at dette ikke er mulig. For å være på den sikre siden ba vi om å få tilsendt mandatet for den arbeidsgruppen statsråd Bjurstrøm har nedsatt i Arbeidsdepartementet for å vurdere ”Medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser fra folketrygden”.

Etter en purring mottok vi brevet fra Arbeidsdepartementet 7. september. Mandatet bekrefter at det utenkelige er mulig. Regjeringen utreder muligheten for å redusere opptjente pensjoner til nordmenn som for eksempel ønsker å bosette seg i for eksempel Spania eller Tyskland som pensjonister. Sannsynligvis har ikke regjeringen tenkt på muligheten for at nordmenn bosetter seg i land der levekostnadene er høyere enn i Norge – logikken skulle da tilsi at man vil måtte øke pensjonene.

Under enhver omstendighet er det en absurd tanke å nedregulere opptjente ytelser i den hensikt å tilpasse pensjonene til landets kjøpekjøpekraft der pensjonisten bor.  For de fleste ville det innebære en form for utreiseforbud. Det er grunn til å minne regjeringen på at Norge hverken er Øst Tyskland eller Nord Korea. Seniorsaken vil nå ta kontakt med opposisjonen på Stortinget for å forsikre seg om at noen nedregulering av nordmenns pensjoner avhengig av hvor pensjonisten oppholder seg til enhver tid, aldri kommer på tale.

Regjeringens drøftinger med pensjonistenes organisasjoner

Seniorsaken ba Arbeidsdepartementet redegjøre for hva som er hjemmelen for drøftelsene som finner sted hvert år mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen forut for fremleggelsen av stasbudsjettet. Svaret er at hjemmelen er gitt i forskrift av 6. mai 2011 nr 465, med hjemmel i folketrygdloven. Bestemmelsen er en videreføring av tidligere retningslinjer for trygdeoppgjørene. På denne bakgrunn har regjeringen valgt å inngå avtaler med pensjonistforbundet, LO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, UNIO, YS og Akademikerne og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner. Konklusjonen er at det er regjeringen som selv velger hvem den vil snakke med. Pensjonistforbundet har 6 deltagere og LO 2. Til sammen har de to organisasjonene flertall på deltagersiden. Seniorsaken har gjennom Seniorenes fellesorganisasjon søkt regjeringen om rett til deltagelse i drøftelsene. Vi avventer regjeringens svar.

Norske pensjonister i Sverige i fortvilet skattesak!

Mange norske pensjonister har de senere år flyttet til Sverige. De har fått feilaktige opplysninger om skatteforholdene både fra svenske og norske myndigheter. Etter tre år får de en akkumulert skatteregning for tre år i Sverige. Mange er nå i en fortvilet situasjon og risikerer å tape alt de eier. Seniorsaken vil ta opp saken på politisk nivå.

Norske pensjonister og uføretrygdede som har bosatt seg i Sverige før 4. april 2008, skatter bare til Norge. Etter denne dato skjedde det en regelendring som førte til at de som kom etter denne dato, må skatte til Sverige. Dette innebærer at for lave og midlere pensjoner, betyr det omtrent dobbelt så mye i skatt. Årsaken til den langt høyere skatten i Sverige, skyldes bl.a. at pensjonister mister Jobbskattefradraget, som er på 30.000 kr. pr. år.”Jobbskattefradraget”. Kunne like gjerne kalles for straffeskatt for pensjonister ettersom den er et ledd i myndighetens bestrebelser på å tvinge flere til å være yrkesaktive. Resultatet er at du fra den dag du går i pensjon straffes med kr. 30.000 mere i skatt.)

Grunnet feilaktig/manglende informasjon fra myndighetene, har hundrevis av nordmenn emigrert til Sverige!

Hans Majestet Kongen kommer – Velkommen til Eldredagen 1. oktober!

Siste: Eldredagen 2012 har fått en ekstra dimensjon: Hans Majestet Kongen har tilsagt sitt nærvær!

Mandag 1. oktober 2012 er det på ny duket for en storstilt markering av «Eldredagen» i Oslo Rådhus. Det er representanter fra Det sentrale Eldrerådet i Oslo, Sykehjemsetaten, Landslaget for offentlige pensjonister, Helse- og sosialombudet, Pensjonistforbundet og Seniorsaken, som sammen med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, står for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Allerede nå kan vi røpe at Fabian og Karius og Baktus kommer. Det samme gjør Ivar Leveraas, Wolfgang Plagge, Anne Krigsvoll, og mange andre. Programleder er Vidar Lønn-Arnesen, og hvem som blir årets «Hederssenior» får du vite der og da. Hvert år er det stor rift om adgangskortene (som er gratis) og tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet». Du kan imidlertid allerede nå forhåndsbestille adgangskort på telefon 22 12 18 90, e-postadresse: seniorsaken@seniorsaken.no eller stikke innom oss i Bygdøy allé 5. Forestillingen begynner klokken 14.00 og varer i underkant av to timer.

Dødsfall blant hjemmeboende demente

Når Seniorsaken ikke har kommentert de tragiske dødsfallene blant demente som er rapportert i media nylig, skyldes det er flere forhold som ikke har kommet klart frem i pressen. Det gjelder blant annet juridiske spørsmål knyttet til en persons samtykkekompetanse, retten til respekt for privatliv og retten til å bestemme over eget liv. En kommune har begrenset rett til å påtvinge personer som ikke er satt under vergemål hjelp og tiltak. Kommunens folk må ha en mistanke om at en person er i nød før den med politiets hjelp kan bryte opp folks dører. Dette er forhold som stiller krav til den enkelte som begynner å bli dement, til slektninger og pårørende, samt til naboer – om å varsle myndighetene når det er grunnlag for bekymring.

Forbrukerrådet mener at eldre i alders- og omsorgsboliger ikke får god nok omsorg!

Forbrukerrådet har undersøkt kvaliteten på kommunenes omsorg i alders- og omsorgsboliger og konkluderer negativt. Hovedproblemet er at få kommuner kvalitetsjekker omsorgen etter målbare kriterier. Derfor er det nesten umulig for pårørende og utenforstående å vite om tilbudet er godt eller dårlig. Undersøkelsen ble gjennomført i juni i år.

Folkeaksjonen 2013 – Rett til sykehjemsplass når du trenger det!

Under ledermøtet på Gjøvik tok delegatene seg et par timer fri på lørdag den 8. september og sluttet seg til representanter fra Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten som hadde arrangert stand i forbindelse med Frivillighetsdagen. Mange skrev under på kravet om ”Sykehjemsplass når du trenger det”. Til sammen mottok vi 789 underskrifter. En av dem som skrev under på oppropet var ordføreren på Gjøvik!

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013 du også og skaff flere underskrifter!  Seniorsaken arbeider for å samle inn 100 000 underskrifter foran stortingsvalget 2013 til støtte for kravet om flere sykehjemsplasser. Vi ønsker at alle som på medisinsk grunnlag er avhengige av omsorg 24 timer i døgnet skal ha rett til en plass uansett hvor i landet de bor. Skjema for underskrifter er vedlagt hvert nummer av Seniormagasinet. Samle inn underskrifter blant vennet og bekjente og send inn til sekretariatet. Du kan også skrive ut skjemaet fra vår hjemmeside www.seniorsaken.no. Vår adresse er Bygdøy allé 5, 0257 Oslo.

Seniorsakens representant i Likestilling- og diskrimineringsombudets råd

Britt Føystad er innstilt som representant for Seniorsaken. Hun er jurist og statsviter, medlem av Ressursgruppe for Juss og økonomi. Tidligere utreder i Stortinget.

Verv et nytt medlem og motta flotte vervepremier!

Fortsatt kan du vinne et lys fra Enklere Liv. De er elektriske, oppladbare og ser ut som ekte. Vi har delt ut 95 lys. Vi vil gjerne dele ut mange flere!

Seniorsaken trenger flere frivillige!

Seniorsaken trenger flere frivillige til resepsjon og lettere kontorarbeid. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Bli med Seniorsaken og NSB på “Jubileumstur” til Bergen!

Søndag 7. oktober reiser vi med Bergensbanen fra Oslo til Bergen. I Bergen bor vi hos Olav Thon (Bristol Hotel) hvor han gir oss 14 % rabatt, og tirsdag 9. oktober tar vi dagtoget hjem til Oslo. I Bergen blir vi tatt i mot på stasjonen av byens ordfører Trude Drevland, og mandag kveld skal vi se Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. I tillegg skal vi spise (og drikke) godt, se Bergen, og møte våre medlemmer i Seniorsaken Bergen.
Bli med da vel!  Påmelding til Seniorsaken, tlf. 22.12.18.90 eller seniorsaken@seniorsaken.no.

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum inviterer til datakurs og sopptur

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum vil også i år arrangere datakurs.  Kurset startet 6. september. Videre blir det arrangert en sopptur for medlemmene 23. september. Møteplass på parkeringsplassen på baksiden av senteret på Jessheim (mot huset hvor DNB holdt til), kl 1200 på søndag.

Laget vil også delta og informere om Den Norske Turistforenings (DNT) senioraktiviteter. DNT har en rekke arrangementer og turer for seniorer, noe det er gjort rede for på deres hjemmesider.

Foreningen har deltatt i et møte i Nannestad kommune om samhandlingsreformen. Der ble tatt opp www.tilskuddsportalen.no som alle foreninger og lag har anledning til å bruke. Kommunen inviterer foreninger og lag til å komme med forslag til aktiviteter som kan fremme folkehelsen.

Seniorsaken Spania informerer

Styret består av Leder Randi Heggertveit.  Sekretær/kasserer Gunnar E Lund. Styremedlem/Alfaz John Haavardsholm. Styremedlem/Torrevieja Nils Tommy Løfsaker

Seniorsaken Spania avholder informasjonsmøter i Centro Sosial del Albir, Calle San Miguel vis á vis Mercadona kl. 1700: 26. September: Hovedtema ortopedi og hjelpemidler for eldre.

24 oktober: Hovedtema hørsel med tilhørende hjelpemidler. 28. november: Hovedtema nettverksbygging for eldre. I desember planlegges et rent medlemsmøte. De håper også å få besøk fra Verdighetssentra som har spesialisert seg på pleie av eldre i livets siste fase og andre for oss seniorer viktige saker.

I tillegg har vi ”kontordager” på samme sted kl. 1100-1300

5. og 19. september

10. og 24. oktober

7. og 21. november

5. og 19. september

Seniorsaken Harstad inviterer til åpent møte 25. september

Tirsdag 25. september kl 18.30 inviterer Seniorsaken Harstad til åpent møte på Sama aktivitetssenter. Tema for kvelden er: Hva er drøm og hvorfor drømmer vi? Hvordan kan drømmer inspirere, skape mening og sammenheng i livet vårt? Hvordan tolke og arbeide med drømmene. Foredragsholder er Jung-terapeut Bodil Kulseng fra Harstad, utdannet ved Jung-instituttet i Zurich. Etter foredraget blir det rom for spørsmål og diskusjon. Salg av nystekte vafler og kaffe. Loddsalg. Kunstnerisk innslag. Velkommen til en interessant og inspirerende kveld!

Seniorsaken Arendal har møte 26. september

Seniorsaken Arendal har medlemsmøte i Seniorsaken Arendal den 26. september klokken 19.00.

Åpent møte om pensjonsreformen i Rådhuset, Lillestrøm onsdag 26. september kl 1900-2100.

Seniorsaken Skedsmo inviterer: Tema: Seniorenes økonomiske situasjon etter den nye pensjonsreformen. Seniorsakens Ressursgruppe for Jus og Økonomi og Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) står for informasjonen. Et stort panel bestående av representanter fra kommunens politiske partier vil, sammen med innlederne, redegjøre for konsekvensene reformen medfører. Vi ønsker alle interesserte velkommen! Seniorsaken Skedsmo

Seniorsaken Skedsmo – deltakelse i Kulturuka i Skedsmo kommune

Torsdag 27.sept.: Kulturkafé i Grendehuset Karisveien 1, vårt nye klubbhus for de som ikke har vært der ennå, kl. 13.00 -15.00. Lars Hauge kåserer. Enkel bevertning.

Lørdag 29. sept.: Stand på Lillestrøm torg, kl. 10.00 – 14.00. Vi deler ut materiell, verver nye medlemmer og samler underskrifter for Underskriftskampanjen. Kom og bli med!

Onsdag 10. okt.: Atle Bødtkers kjørekurs: Teoridag i Grendehuset, Karisveien 1, kl. 11.00 – 14.00. Når pauser legges inn, vil dagen bli noe lengre. Teorikurset spanderes av lokallaget.

Dato for praktisk kjøring med individuell veiledning etter behov, vil klargjøres etter teorikurset. Er det flere som vil være med? Gi da beskjed til Anna Marie: 479 56 618 eller Atle Bødtker: 415 31 652 / 64 95 12 16

TV- aksjonen 21. okt.: Sammen med Frivillighetssentralen hjelper vi til som bøssebærere og ellers med praktisk hjelp på stasjonene, for oss er Gjellerås skole et sentralt møtested.

Tv-aksjonen NRK: støtten går i år som før til Amnesty International. Det er hyggelig å være bøssebærer! Bli med!

Tidsrom for bøsseinnsaling er ca: 2 timer fra kl: 16:00 – 18:00

Skjetten: Gjellerås skole

Strømmen: Frivilligsentralen – Strømsveien 66 b

Lillestrøm: Velferden – Kjerulfsgt 34

Skedsmokorset: Skedsmo samfunnshus

Holt/Vestvollen: Brånås nærmiljø senter

Leirsund: Asaktoppen 20

På de aller fleste oppmøtestedene blir det servert kake, kaffe og brus. Bøsse utdeling fra kl: 15:30, men ingen skal ut og gå før kl: 16:00.

Onsdag 14.nov.: Åpent møte i Grendehuset Karisveien 1, vår venn Odd Georg Murud underholder med Evert Taube m.m. Denne dagen har vi og invitert styret i Seniorsaken sentralt, til daglig kalt BA5. Dette for at vi rett og slett skal bli bedre kjent! Alle hjertelig velkommen!

Seniorsaken Rogaland inviterer til møte 3. oktober

Onsdag 3. oktober får vi besøk av representanter fra Seniorsakens Ressursgruppe for jus og økonomi som vil orientere og svare på spørsmål om pensjonsreformen og dens betydning for oss som er, eller som i de nærmeste årene blir, pensjonister.  Også andre spørsmål som gjelder økonomi for pensjonister kan tas opp. Møtet blir holdt i samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen i deres lokaler, SKIPPER WORSE LEDAAL KL 18.00.  Nærmere annonsering i Lokal presse og ved oppslag før møtet, men sett av dagen nå!

Folkemøte om samhandlingsreformen på Gjøvik 11. oktober

Folkemøte om samhandlingsreformen i Gjøvikhallen torsdag 11.oktober 2012 kl.1900. Leder i Ressursgruppe for helse og omsorg, Thomas Bøhmer, vil representere Seniorsaken sentralt. Møtet annonseres i lokalavisene.

Stort politikermøte i Samfunnshus Vest 19. oktober

Seniorsaken Vestre Aker, Ullern og Frogner inviterer til møte med bydelspolitikerne i Samfunnshus Vest, Røa, den 19. oktober kl 12.00 -14.00. Tema: Utfordringene i eldre- og senioromsorgen! Innledning av Tore Nyseter. Møteleder Wenche Dager. Følgende politikere har foreløpig sagt ja: Byråd Aud Kvalbein. Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker Lars A. Hanssen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern Carl Oscar Pedersen (H) og bydelsutvalgsleder i Frogner Bjarne Ødegaard (H). Dessuten stiller Terje Bjøro (Ap) og Arne Boysen (FrP).

Seniorsakens ”Julecruise” til København 2012

Årets ”Julecruise” til København vil finne sted 2-4. desember. Rolv og Ruth Wesenlund inviterer. Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) er født og oppvokst i København. Han snakker flytende dansk, og er autorisert Kjøbenhavnguide. Han blir med oss på årets Julecruise, for å fortelle oss om sin fødeby, og guide oss i bussen (dobbeltdekker) som tar oss med på en rundtur i byen mandag formiddag. Bussen stopper utenfor Tivoli hvoretter de som vil kan gå på Tivolis fantastiske julemarked og/eller spise “julefrokost” i Restaurant Grøften
Vi vil rapportere pris og påmeldingsdata så snart det foreligger. I mellomtiden – hold av datoen!

Bli med Seniorsaken på bowling!

I regi av Seniorsaken Frogner arrangeres det hver tirsdag bowling på Solli Bowling kl 1130.

Ellers er det «Seniorbowling» alle dager fra klokken 11-14. Ett spill koster 30 kroner, leie av sko 20 kroner. Solli Bowling er åpent alle dager fra 11-24