Seniorsakens nyhetsbrev for oktober 2012

Informasjon fra Seniorsaken sentralt og Seniorsakens lokallag

Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem mandag 8. oktober angriper ikke de strukturelle problemene Norge står overfor knyttet til en aldrende befolkning. Dette gjelder både seniorenes økonomi og behovet for helse og omsorg. Regjeringen synes å signalisere at en stø kurs med små justeringer vil være tilstrekkelig. Den har lagt frem et valgkampbudsjett som ikke forbereder befolkningen på de endringer som før eller senere må komme.  Derfor er det et feigt budsjett.

Strukturelle endringer betyr en omlegging av en alt for kostbar offentlig forvaltning. Skal vi opprettholde vår levestandard må vi redusere kostnadsnivået, ta i bruk ny teknologi og gjøre tingene mer rasjonelt. Ikke minst gjelder dette innenfor helse- og omsorgssektoren. Her trenges det flere fagfolk som geriatere, sykepleiere og andre spesialister, karriereveier og bedre muligheter for etterutdannelse. 

Et tilsagn om statstilskudd til 1750 syke- og omsorgsplasser er vel og bra, men er avhengig av at kommunene følger opp. Erfaringene fra tidligere år har vist at det ikke skjer i tilstrekkelig omfang. Derfor må finansieringen legges om slik at pengene følger pasienten. Støtte til 1500 nye dagplasser for demente er også bra, men er igjen avhengige av kommunenes økonomi. 40 millioner kroner øremerket tannsjekk for personer over 75 er i realiteten bortkastede penger. Det er snakk om å gi alle over 75 år kroner 800 annen hvert år. Det hadde vært bedre å gi behovsprøvet støtte til de som har behov for kostbare implantasjoner. En økning av grunnfradraget i formuesskatten til kroner 870 000 vil glede noen, men hjelper lite for de som har sekundærbolig (et begrep som muligens også omfatter hytter – ifølge skattejurister vi har konsultert), ettersom ligningsverdien økes fra 40 til 50 prosent av omsetningsverdi.

Arbeiderpartiets løfte om 12 000 nye sykehjemsplasser innen 2015 er blitt en vits

Arbeiderpartiet har gjennom noen år lovet 12 000 nye sykehjemsplasser innen 2015. For å få tallet til å gå opp har man systematisk blandet sammen sykehjemsplasser og omsorgsboliger (som er noe annet) samt alle typer institusjonsplasser også for de under 67. Siste nytt fra vårt påtroppende helseminister Jonas Gahr Støre er at også nyoppussede rom teller med. Altså – et par strøk rød/grønn maling på et slitent rom skal telle med i regnestykket. Etter Gahr Støres mening er det både logisk og helt opplagt. Tja?

Hederssenior 2012- Ingeborg Moræus Hanssen

Ingeborg Moræus Hanssen (74) ble valgt til Seniorsakens Hederssenior for 2012 under en seremoni i Oslo Rådhus på Eldredagen 1. oktober.  Hun har stått Seniorsaken nær siden etableringen for ti år siden og vært en positiv medspiller. Hun er synlig, en sterk personlighet og en flott representant for alle oss seniorer.

Etter å ha gått av som kinodirektør i Oslo har hun i stedet for å nyte sitt otium, bare blitt enda mer aktiv. I 2004 ble hun valgt inn i pressens Faglige utvalg. I 2006 ble hun styreleder i Seniornett.  Hun sitter i menighetsrådet i Oslo Domkirke. Hun har etablert et eget firma for å skrive bøker, kronikker, holde foredrag. Hun går på kontoret hver eneste dag. Det har blitt mange bøker, de fleste handler om det å bli gammel med stil, å forholde seg aktiv og tjene samfunnet man er en del av. Hun er en verdig hederssenior.

Kongen kom, så og vant!

Eldredagen 2012 ble en både verdig og morsom markering. At Hans Majestet Kongen deltok gledet alle de nær tusen fremmøtte seniorene. Leder av det nasjonale eldrerådet, Ivar Leveraas, proklamerte at Kongen kom han til sine egne, og at de tok vel imot ham. Mye tydet på at også kongen følte seg hjemme. Hans Majestet sang blant annet «Jo mere vi er sammen» av full hals og smilte bredt da Karius og Baktus lurte på om Kongen hadde gullkrone, for i så fall ville de gjerne flytte inn i tanna hans. Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen var som vanlig en briljant konferansier og programleder. Ordfører Fabian Stang, byråd Aud Kvalbein, komponisten og pianisten Wolfgang Plagge og skuespilleren Anne Krigsvoll, bidro alle til at dette ble en særdeles vellykket markering.

 Fantastisk “Jubileumstur” til Bergen!

Seniorsakens Jubileumstur med Bergensbanen ble svært vellykket. – Bedre kan det ikke gjøres, sier Seniorsakens daglige leder Tore Henning Larsen og smiler om kapp med Vidar Lønn-Arnesen, som var «togvert» på turen. Med seg hadde de bortimot 100 blide medlemmer.

De ble mottatt av Bergens ordfører Trude Drevland, Seniorsaken Bergen og Direksjonsmusikken fra Norges Handelshøyskole. Med på turen var Yngve Pedersen, pensjonert informasjons- og driftsdirektør i NSB. Det han ikke vet om NSB generelt og Bergensbanen spesielt, er ikke verd å vite. Han og Vidar Lønn-Arnesen «snakket» forsamlingen over fjellet, kun avbrutt av «Alle tiders blinkskudd», som ble kringkastet fra Seniorsakens «radiokanal» i toget. Medbrakt lydtekniker og høytaleranlegg i «Seniorvognene» sørget for perfekte lytterforhold, og topp underholdning. Programmet i Bergen besto av ekte Bergensk fiskesuppe, sightseeing med Seniorsakens sentralstyremedlem Odd Himle som sjåfør, og Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. Det er bare å ta av seg hatten for Seniorsaken Bergen, og utfordre andre lokallag. NSB har flere baner enn Bergensbanen, hvilken bane blir den neste som får besøk av Seniorsaken?

En regjering i utakt

Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister. Seniorsaken har mottatt et brev fra departementet der mandatet beskrives, men ikke selve mandatet eller arbeidsgruppens sammensetning. Opplysninger om dette nektes utlevert under henvisning til at dette er interne arbeidsdokumenter. Regjeringens løfter om større åpenhet og innsyn er altså ikke mer verd.

Nytenkning i Arbeiderpartiet – med mulighet for forbedring!

Arbeiderpartiet har nettopp sendt ut et utkast til nytt program for diskusjon i lokallagene. Her er Seniorsakens kommentarer: Arbeiderpartiet vil ”vurdere aldersgrensen på 70 år for retten til å stå i jobb på nytt i samarbeid med partene i arbeidslivet.” Dette er lovende, men vi er ikke i havn før det er besluttet. Ettersom vi vet at LO og NHO er imot en opphevelse av bestemmelsene om yrkesforbud, er det spørsmål om Arbeiderpartiet har ryggrad sterk nok til å motstå presset. 

Arbeiderpartiet vil også bekjempe trygdeeksport og trygdemisbruk. Det heter at ”at velferdsgodene i Norge skal bli mer robuste mot trygdeeksport.”  Partiet hevder at dagens regelverk er for raust og åpner for misbruk. Følgelig bør staten få bedre metoder for å avdekke, motvirke og unngå misbruk. Vi er ikke uenige i prinsippet. Norge betaler trygdeytelser til over 150 land i verden og den rike norske staten med sine gode velferdsordninger er blitt et nytt bytte for internasjonale kriminelle. En formulering som gjør oss betenkte er denne: ”Utrede kjøpekraftsjustering av eksportbare ytelser fra folketrygden.” Hvis det dreier seg om å kjøpekraftjustere opparbeidede pensjoner i folketrygden, for på den måten å hindre at nordmenn bosetter seg i et annet land som pensjonister, er vi dypt uenige. Folk må få bo hvor de vil.

Arbeiderpartiet lover ikke flere sykehjemsplasser eller å lovfeste noen rett til sykehjemsplass for den som trenger omsorg 24 timer i døgnet, som Seniorsaken krever. I programutkastet heter det: ”de som ikke kan klare seg hjemme med oppfølgning fra helse- og omsorgspersonell skal ha tilgang til bolig med heldøgns omsorg. Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser øremerkes.” Dessuten lover man ”flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren og bedre organisering av arbeidskraften.”

Arbeiderpartiet vil at ”fellesskapet skal ta ansvaret for velferdssamfunnet”. For første gang åpner imidlertid partiet for at ”ideelle og andre private velferdstilbydere et nyttig supplement til det offentlige tilbudet”. Det sies dessuten at ”ideelle aktører og nyskapende velferdstilbydere skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet.”

Yrkediskriminering

11.556 personer over 50 år var registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Samtidig finnes det ingen tall for hvor mange som er ledige med sluttpakker eller som er i midlertidige jobber mens de søker nye stillinger.

Norske pensjonister i Sverige i fortvilet skattesak!

Norske pensjonister i Sverige har kommet opp i en fortvilet skattesak. De har fått feilaktige opplysninger om skatteforholdene både fra svenske og norske myndigheter. Etter tre år får de en akkumulert skatteregning for tre år i Sverige. Seniorsaken har brakt saken opp på politisk nivå. Stortingsrepresentant og leder av Høyre i Oslo Michael Tetzschner kjørte saken hardt under sesjonen Nordisk Råd holdt i Gøteborg 26. september. Vi registrerer at også svenske politikere har fått økt forståelse for urimeligheten i saken. Når samtlige norske pensjonister i Sverige er uinformert om beskatningen, tyder det på systematisk feilinformasjon. Seniorsaken har fått kopi av et brev fra svenske skattemyndigheter som bekrefter at svenske skattemyndigheter har gitt feilaktig informasjon i enkelttilfelle. Dessverre har vi også mottatt et brev fra den svenske finansminister Anders Borg der han avviser å ta et initiativ, men vil overlate til hver enkelt skatteyter å klage til skattemyndighetene. Etter vår mening må finansministeren enten være kynisk eller feilinformert. Dobbelt skuffende er det at norske myndigheter gjør så lite for å forsvare nordmenns interesser i Sverige. Seniorsaken forfølger saken.

Urimelig egenbetaling på sykehjem?

Onsdag 3. oktober var egenandelene man må betale for opphold på sykehjem tema i NRK. Mange klager og hevder at de ikke får mye igjen for å ha arbeidet og betalt skatt et helt liv. Egenandelene er høye, men de faktiske kostnader for opphold på sykehjem er også høy – over 800 000 kroner. Seniorsaken ble spurt om vår holdning og vi svarte at problemet i sykehjemssektoren er ikke at prisen er for høy,  men at det er for få plasser. Argumentet om at man må ha en ekstra slump penger for å kjøpe presanger til slekt og venner holder ikke. Slike forhold ligger utenfor hva velferdsstaten bør betale.

Seniorsakens høringsuttalelser

Seniorsaken utreder Overvåkningsteknologi i forbindelse med en høring. Vi arbeider også med en høring om offentlige kunngjøringer elektronisk. Seniorsaken ser positivt på utviklingen på begge saksområder, men med forbehold.

Extrastiftelsen

I år vil Extrastiftelsen ved siden av den vanlige tildelingen, dele ut noen extra Extra-kroner gjennom Facebook. Tre gode formål er valgt. Man kan støtte dem ved å klikke på dem. Hvert klikk utløser ti kroner som Extrastiftelsen betaler. De gode formålene er:  Sykehusklovner,
Kultur og trivsel på sykehjem og Psykisk førstehjelp.
For å lese mer om formålene kan man gå inn på lenken: https://www.facebook.com/extrastiftelsen/app_404880466245370

Seniorsaken trenger flere frivillige!

Seniorsaken trenger flere frivillige til resepsjon og lettere kontorarbeid. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Seniorsaken Vestre Aker vil ha seniorer i bevegelse

I samarbeid med Vestre Bærum Tennisklubb inviterer Seniorsaken Vestre Aker medlemmene til tennistimer hver onsdag og ”Bli kjent” over en kaffekopp og vaffel etter trening. Hvis ønskelig, transport til og fra Røa. Arrangementet forutsetter minimum 10 deltakere vil det koste kr. 120.- pr. deltaker pr. gang.

Første gang blir onsdag 10. oktober 2012 kl. 1200 til 1330, med Wanda Håbrekk som godkjent instruktør.  For dem som ønsker transport er det avgang fra Samfunnshus Vest, Røa (Austliveien 6) kl. 1130.  Sørger du for egen transport, møtes vi i hallen på Vestre Bærum Tennisklubb, Pål Bergs vei 125 på Rykkinn. Tilbudet er åpent for alle – enten du er helt nybegynner eller ”garvet” spiller. MEN! Du må ha egen racket (kjøp rimelig i sportsbutikk) og tennis/jogge-sko. Påmelding innen til Roar E. Møll, e-post roar.moll@communicator.no – mobil 906 81 297 (send gjerne SMS)

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til julemarked i Lübeck

Tre opplevelsesrike dager sammen med gode venner i Seniorsaken Vestre Aker – 28.-30. november. De tyske julemarkedene er en opplevelse! Og med den gunstige kursen på euro kan vi se frem til gode kjøp.

Dag 1  Kl. 11:00 starter vi fra Samfunnshus Vest (Austliveien 6) på Røa.

Vi reiser med en moderne, komfortabel buss fra Schaus Busser.

Ferden går sørover E6 via Svinesund og ned til Munkedal hvor vi svinger inn mot Torreby slott. Slottet ble bygget av nordmannen Niels Georg Sørensen.

Greta Garbo og Monacos kongefamilie likte seg godt her.

Her spiser vi lunsj.

Vi fortsetter mot dagens reisemål, Göteborg, hvor fergen Stena Scandinavia  venter på oss.

Vi legger ut fra kai kl. 19:00. Vi samles i buffet-restauranten Taste på 8. dekk for å nyte julebordet. Mineralvann, øl og vin er inkludert.

Dag 2 – Vi ankommer Kiel kl. 09:00. Vi møtes i bussen og etter ca 5 kvarters kjøring ankommer vi Lübeck,  som var ”dronningen” blant Hansabyene. En praktfull gammel by fra middelalderen som står på UNESCOs liste. Det er her Nord-Europas største julemarked holdes hvert år!

I tillegg er også byen kjent for marsipan. Den berømte Niedereggerbutikken selger marsipan i alle former.  Etter ankomsten til Lübeck kan de som ønsker det bli med på en guidet omvisning i gamlebyen.  Til avtalt tid reiser vi tilbake til fergen. Om kvelden samles vi igjen i buffét-restauranten Taste, – med julebord og drikke inkludert.

Dag 3 – Kl. 09:00 er vi tilbake i Göteborg og hvis ønskelig, tar vi en byrunde hvor vi får se kjente steder. Deretter legger vi ut på hjemveien. Underveis tar vi en pause, og vi er tilbake i Oslo ca kl. 16:00

 

       
 

Turfakta:

3 dager

2 netter om bord i fergen

2 frokoster

1 lunsj

2 middager, julebord

Guidet omvisning i Lübeck

 

 

 

 

Pris pr. person i:

dobbelt lugar, innvendig:     Medlemmer, kr. 2.960, 

ikke medlemmer kr. 3.260

Tillegg:

Enkelt lugar, innvendig         kr.        500

Utvendig lugar, pr. lugar      kr.         400

 

Utvendig lugar, pr. lugar      kr.         400.

 

Det forutsettes minimum 22 deltakere

 

 Prisen er basert på min. 22 deltakere. Påmelding til Roar E. Møll, tlf. 90 68 12 97 – e-post; roar.moll@communicator.no, betaling til kto. 6051.06.40597

 Stort politikermøte i Samfunnshus Vest 19. oktober

Seniorsaken Vestre Aker, Ullern og Frogner inviterer til møte med bydelspolitikerne i Samfunnshus Vest, Røa, den 19. oktober kl 12.00 -14.00. Tema: Utfordringene i eldre- og senioromsorgen! Innledning av Tore Nyseter. Møteleder Wenche Dager. Følgende politikere har sagt ja til å delta: Byråd Aud Kvalbein. Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker Lars A. Hanssen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern Carl Oscar Pedersen (H) og bydelsutvalgsleder i Frogner Bjarne Ødegaard (H). Dessuten stiller Terje Bjøro (Ap) og Arne Boysen (FrP).

Seniorsaken Frogner inviterer til jazz på Schafteløkken

Det blir Jazz på Schafteløkken tirsdag 13. november klokken 1730. Konserten starter klokken 1830 med New Orleans Trad Band.  Gratis bevertning. Møt opp i god tid.

Seniorsaken Oslo Nord med turtilbud i nærmiljøet

Seniorsaken Oslo Nord inviterer til medlemsmøte 29. oktober kl.18.00 i Årvoll Dagsenter. Gjest: Hanne Tretterud Lund fra Den Norske Turistforening som informerer om Senioraktiviteter og turtilbud til Seniorer i deres nærmiljøer. Servering – inngangspenger kr. 20,00 – utlodning. Minner også om vårt førjulstreff  3. desember.2012 kl.18.00 også i Årvoll Dagsenter. Meny: Rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Billetter selges på vårt treff 29.10.2012. Alle er hjertelig velkommen – men – på vårt førjulstreff er det forhåndspåmelding p.g.a. bestilling av mat og dekking av bord.

 

Seniorsakens ”Julecruise” til København 2012

Årets ”Julecruise” til København vil finne sted 2-4. desember. Rolv og Ruth Wesenlund inviterer. Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) er født og oppvokst i København. Han snakker flytende dansk, og er autorisert Københavnguide. Han blir med oss på årets Julecruise, for å fortelle oss om sin fødeby, og guide oss i bussen (dobbeltdekker) som tar oss med på en rundtur i byen mandag formiddag. Bussen stopper utenfor Tivoli hvoretter de som vil kan gå på Tivolis fantastiske julemarked og/eller spise “julefrokost” i Restaurant Grøften
Vi vil rapportere pris og påmeldingsdata så snart det foreligger. I mellomtiden – hold av datoen!

Bli med Seniorsaken på bowling!

I regi av Seniorsaken Frogner arrangeres det hver tirsdag bowling på Solli Bowling kl 1130.

Ellers er det «Seniorbowling» alle dager fra klokken 11-14. Ett spill koster 30 kroner, leie av sko 20 kroner. Solli Bowling er åpent alle dager fra 11-24