Seniorsakens nyhetsbrev for Januar 2012

Viktige seniorsaker i 2012 er oppfølgningen av Samhandlingsreformen, kampen for rett til sykehjemsplass når man trenger det, seniorenes økonomiske kår med hensyn til pensjon, trygd og skatt, samt kampen mot yrkesdiskriminering. Flere av sakene må løses i lys av valgkampen foran Stortingsvalget i 2013. Forst og fremst vil vi utfordre politikerne på motsigelsene i seniorpolitikken og kreve en ny politikk basert på helhetstenkning.  Vi vil også følge opp det europeiske året for ”aktiv aldring” og ”generasjonssamarbeid”. Avgjørende blir Seniorsakens evne til å rekruttere flere medlemmer. Uten en jevn tilgang på medlemmer blir vi svekket både når det gjelder økonomi og innflytelse. Følgelig må alle som kan engasjere seg i vervingsarbeidet.

Folkeaksjonen 2013

Seniorsaken har lansert ”Folkeaksjonen 2013” der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om ”Rett til sykehjemsplass når man trenger det”, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av 24 timer i døgnet omsorg. Målet er å samle inn minst 100 000 underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013. Svært mange av våre medlemmer har allerede satt i gang med å samle inn underskrifter. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden. Skjema for underskrifter er i hvert nummer vedlagt Seniormagasinet! Samle underskrifter og send inn til sekretariatet! Du kan også melde inn underskrivere per e-post til seniorsaken@seniorsaken.no.

SOS-telefonen ringer året inn!

En av de første som meldte seg var Nedre Eiker kommune. Borghild (96) ble nektet sykehjemsplass i kommunen. Hun kan ikke gå, må ha hjelp til alt og er redd for å være alene. Seniorsaken aksepterte ikke Nedre Eikers avslag og påpekte at dårlig økonomi er ikke gyldig grunn for å nekte et alvorlig sykt menneske anstendig behandling! NB! Saken er ennå ikke løst!

Ingrid (88) er dement og alvorlig syk med flere diagnoser, svimmel og redd. Hun bodde alene i et 1600-talls hus i Gransherad med vedovn og dobøtte i stuen. Notodden kommune hadde imidlertid hverken avlastningsplass eller plass i sykehjemmet og kunne ikke si noe om når slik plass kunne innvilges. Seniorsaken fastslo overfor kommunen at økonomiske argumenter ikke kan suspendere kommunens plikt til å gi nødvendig helsehjelp. Kommunen var enig, og plass ble innvilget.

Cato (95 år) ble innlagt på Drammen sykehus med akutt magesår. Det ble søkt om rehabiliteringsplass for ham på Drammen geriatriske kompetansesenter, men det var ikke plass. Virksomhetslederen i Drammen kommune sa hun forsto frustrasjonen og ville gjøre det hun kunne for å skaffe en rehabiliteringsplass så snart som mulig. Plass ble tilbudt kort tid før jul, men Cato var heldigvis kommet seg såpass – og var så fornøyd med innsatsen fra kommunens hjemmetjenester – at han valgte å avslå.

Fritt sykehjemsvalg – realitet eller fiksjon?

Et medlem i Seniorsaken med bosted Oslo ønsker sykehjemsplass i en annen kommune på Østlandet og lurer på om det er fritt sykehjemsvalg i Norge? Svaret er ja, men med forbehold.

Man må være forberedt på at kommunene kanskje tilgodeser «sine egne» først, slik at det kan bli en «litt lang ventetid» på plass.

Seniorsakens ”vareopptelling” 2011

Seniorsaken vinner i innflytelse og politisk slagkraft. Vi har fått stor oppmerksomhet i media, er respektert og regnet som en viktig aktør i samfunnsdebatten. Vår politiske innflytelse er voksende. I 2011 la Seniorsaken spesielt vekt på: 1. Å forebygge aldersdiskriminering. 2. Fremme seniorenes helse og sosiale trygghet. 3. Sikre seniorene økonomisk trygghet.4. Utvikle Seniorsaken som serviceorganisasjon for medlemmene. 5. Øke antallet medlemmer.

Aktivitetene inkluderer politisk kontaktarbeid, mediekontakt, folkemøter, presentasjoner, foredrag, standsaktiviteter og utstrakt rådgivning overfor medlemmene. Vi har også i 2011 nedlagt et omfattende arbeid knyttet til SOS-telefonen med mange vanskelige saker.

Viktige saker for Seniorsaken har vært å hindre innføring av aldersgrenser for behandling i helsevesenet. Her har vi fått gjennomslag for at det er pasientens helse og muligheter til et godt liv i ettertid som er hovedkriterier, ikke alder alene. Seniorsaken har levert høringsuttalelse vedrørende ”Samhandlingsreformen” og har erklært seg kritisk på flere områder. Oppfølgning av denne reformen blir en viktig sak i 2012 og årene fremover.

Pensjon, trygd og skatt har vært hovedinnsatsområder i 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen foreslo og fikk vedtatt nye skatteskjerpelser for pensjonistene i 2010. En av tre pensjonister fikk til dels betydelig økt skatt fra 1. januar 2011. Tidligere har Stortingets flertall i pensjonsforliket vedtatt å underregulere ytelsene fra folketrygden til fremtidens pensjonister. Seniorsaken har alene og sammen med våre partnere i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf), engasjert seg i disse sakene i et forsøk på å få til endringer etter stortingsvalget i 2013. Innstramningene i seniorer og pensjonisters økonomiske grunnlag har resultert i stor pågang fra Seniorsakens medlemmer i form av brev, e-poster og telefonhenvendelser. Mange har bedt om og fått personlige råd.

Kommunevalget i september var bakteppet for flere aksjoner. Seniorsaken drev sin egen ”valgkamp” under parolene: ”Sykehjemsplass når man trenger det! Velg seniorer til kommunestyret! Meld deg inn i Seniorsaken nå!” Sekretariatet fikk laget plakater, løpesedler samt forslag til artikler og brev til politikerne i kommunene. I samarbeid med lokallagene ble det gjennomført to landsomfattende aksjonsdager, henholdsvis 16. mars og 31. august.  Vestre Aker holdt sin aksjonsdag 24. april og et godt besøkt folkemøte for Oslos ordførerkandidater 24. mai. Helhjertet innsats fra lokallagene gjorde dette til en fin markering av Seniorsaken. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet presenterte sin seniorpolitikk i Senior 3. forut for valget. På slutten av året lanserte vi ”Folkeaksjonen 2013”. På den negative siden har vi fortsatt for liten tilgang på nye medlemmer. Dette er for tiden den største utfordringen for organisasjonen.

Seniorsakens profil – hva mener du?

Hvordan oppfatter du Seniorsaken? Har du synspunkter på hva Seniorsaken skal være og hva vi skal prioritere, send oss gjerne noen ord i brev eller på e-post!

  1. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for sykehjemsplass når vi trenger det.
  2. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for seniorenes rettigheter innenfor helse og omsorg.
  3. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for seniorers rettigheter og mot diskriminering i arbeidsmarkedet.
  4. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for rettferdige økonomiske kår for seniorene.
  5. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper mot diskriminering på grunn av alder og for samarbeid og positive relasjoner mellom generasjonene.
  6. Seniorsaken er en organisasjon som kan tilby medlemmene økonomiske fordeler, rimelig fysisk trening, intellektuell stimulans og sosialt samvær.
  7. Seniorsaken er den organisasjon som tilbyr gratis rådgivning i saker som angår pensjon, skatt, arv, trygd og sosiale ytelser.
  8. Seniorsaken er den organisasjonen som gir meg muligheten til å gjøre en innsats for eldre mennesker som trenger min hjelp.

Adressen er: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo, eller e-post: seniorsaken@seniorsaken.no.

Seniorsakens 10-års jubileum feires i Store Studio på Marienlyst!

Det er snart gått 10 år siden Seniorsaken ble stiftet hjemme på kjøkkenet til Rolv Wesenlund. Det skal vi feire med et festmøte i Store Studio på Marienlyst mandag 21. mai 2012. Det blir både alvor og skjemt, artister og festtalere – og selvsagt seniorpolitiske utspill. Medlemmer som er interessert i å være tilstede, kan melde sin interesse til Sekretariatet i Bygdøy allé 5. Antallet plasser er begrenset (Store Studio tar ikke flere enn 250 personer), så prinsippet først til mølla gjelder.

Seniorsakens landsmøte 22. mai 2012

Seniorsakens landsmøte 2012 avholdes i Oslo 22. mai. Tid og sted vil bli kunngjort senere. Alle medlemmer kan møte, men kun delegater har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet bes sendt Sekretariatet senest 8 uker i forveien.

Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker

Seniorsaken Vestre Aker skal ha årsmøte 29. mars 2012 kl 18.00, i Kantinen på Røa Eldresenter, Vækerøveien 207, 0751 Oslo.

Samarbeidet mellom Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern og det nystartede lokallaget i Frogner har utviklet seg svært positivt i 2011. Saker som har vært behandlet i det felles arbeidsutvalget som er etablert er: Utbygging og videreutvikling av senior omsorgstilbudet på Diakonhjemmet (Vestre Aker prosjekt).  Demensteam, bystyret har nå bevilget NOK 500 000 til et forprosjekt (Ullern – Vestre Aker, fellesprosjekt). Hjelp til selvhjelp – seniorer hjelper seniorer (Ullern prosjekt, i samarbeid med private aktører). Senior Helse (Vester Aker prosjekt, i samarbeid med VOLVAT Medisinske Senter, Borgen).

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til informasjonsmøter om helse

Styret i Seniorsaken Vestre Aker har på vegne av lokallagsstyrene i Seniorsaken i de vestlige bydeler i Oslo inngått en avtale med Volvat Medisinske Senter om en serie med senior tilpassede medisinske informasjonsforedrag. I løpet av vårsemesteret vil det bli arrangert i alt fire seniorrelaterte informasjonsforedrag på Volvat Medisinske Senter, Borgen i Vestre Aker bydel. Alle medlemmer av Seniorsaken i Frogner – Ullern og Vestre Aker bydeler inviteres med dette til disse møtene. Alle medlemmene i de nevnte bydelene har fått en egen brosjyre med oversikt over de aktuelle tema og påmeldingsprosedyre. Dersom disse seniorrettede foredragene viser seg å fylle et informasjonsbehov vil møteserien fortsette i høstsemestre med fire nye aktuelle tema.

23. januar 2012 : Kom i form som senior – 1. mars 2012 : Gynekologi og urinlekkasje – 20. mars 2012 : Vannlatingsproblemer hos voksne menn – 24. april 2012 : Hukommelse til besvær.

Møte i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten planlegger et Temamøte i slutten av januar 2012.  Tema på dette møte blir Samhandlingsreformen ( fylkesmann Kristin Hille Valla i Oppland kaller den » helse på ny kurs» i et avisinnlegg i Oppland Arbeiderblad 29. november 2011.

Tid og sted for møte blir annonsert i lokalavisene.

Seniorsaken Frogner med nytt varamedlem og jazz-konsert

Wenche Aulie Olsen er nytt varamedlem. Den 7. februar blir det møte på Schafteløkken m/gla’ jazz (dørene åpner kl 1700. Konserten starter kl 1800). New Orleans Trad Band vil spille.

Vårstemning i Seniorsaken Spania

Informasjonsmøte den 24. januar i Alfaz del Pi, (den norske byen i Spania). Vi har fått plass på en liten og koselig restaurant i en urbanisasjon hvor det bor flest norske. Urbanisasjonen har sendt innbydelse til alle sine beboere, en artikkel kommer i ”Aktuelt Spania” den 15. januar, plakat er hengt opp på restauranten som heter ”Sol y Luna”, samt på supermarked hvor mange nordmenn ferdes. Tema for kvelden vil være «Sykehjemsplass når man trenger det.»

Vårens møter i Seniorsaken Skedsmo

Onsdag 8. februar: Åpent møte med foredrag av nevrolog Hesla: ”Søvnsykdommer i voksen alder”. Hesla har vært tilknyttet A-hus, og er nå trygdelege på NAV Lørenskog og nevrolog på ”Colosseum- klinikken”, Majorstuen.  Onsdag 14. mars: Årsmøte.  Onsdag 11. april: Åpent møte der Akershus Messingensemble med leder Jarl Johansen underholder. Repertoaret inneholder bl.a. noe fra Evert Taube og ”Fra filmens verden”. Blir det fint vær så sitter vi ute!  Onsdag 9. mai: NB! Ikke møte! Onsdag 13. juni: Sommeravslutning. Program ikke ferdig på nåværende tidspunkt.

Seniorsaken Skedsmo ber alle sine medlemmer som ikke har e-postadresse om å være oppmerksom på oversikten og ta godt vare på denne informasjonen.  Det kommer og i dagspressen under ”Det skjer”, men det er samme dag som arrangementet går av stabelen, så det kan komme brått på hvis en ikke vet om det på forhånd.

Vårens møter i Seniorsaken Bjerke

Åpent møte i Seniorsaken Bjerke 30. januar kl. 1800. Tema: Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen kåserer om arv og skifte. Stedet er Årvoll Eldresenter. Inngangspenger kroner 20 gir deltagelse i lotteri. Gratis kaffe og kaker. Nytt medlemsmøte 27. februar samme sted med tema økonomi og banktjenester. Årsmøtet avholdes 26. mars.

Seniorsaken Rogaland diskuterer fremtidens eldreomsorg

Det spås at det i nær fremtid verken blir hender nok eller penger nok til å yte oss hjelp dersom vi skulle trenge det for å mestre daglig liv og daglig personlig stell, hverken hjemme eller i sykehjem. Men, teknologien skal komme oss til hjelp. Hva vil det si i praksis? Skal vi frykte den, eller ønske den velkommen? Professor Kåre Hagen som har ledet et departementsutnevnt utvalg om dette, vil gjøre rede for hva omsorgsteknologi betyr og hva den vil kunne bidra med i hverdagen. Møtet finner sted i Mossiges Minde, Solaveien 58, Sandnes, 20. februar kl 18.00

Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.- benyttes som vinnersjanse i utlodning under kaffepausen.

Opplev storsjarmøren Claus Dahl i Gamle Losjen

Claus Dahl fyller 85 og feirer dagen i Gamle Losjen sammen med Seniorsaken og sine virtuose venner Gunnar Larsen og George M. Reiss med kabareten Viser-Vidd- og Vers. Inntekten går til Seniorsaken! Du kan bestille billetter à kroner 400 på telefon 22 33 22 60 eller via e-post til Gamle Losjen resepsjon@logen.no eller via internett på www.billettservice.no.

Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert

Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Takk til alle som kjøpte Seniorkalenderen 2012 – Seniorenes mesterverker

En stor takk til alle som kjøpte Seniorkalenderen 2012 – ”Seniorenes mesterverker”. Ved å kjøpe kalenderen gir du din støtte til Seniorsakens viktige arbeid. Husk, Seniorsaken mottar ingen statsstøtte og er derfor avhengig av medlemmenes bidrag. Inntektene fra årets kalender er betydelig og kommer svært godt med.

Har du ennå ikke kjøpt kalenderen? Ta vel i mot våre telefondamer eller telefonmenn når de ringer for å spørre om du vil kjøpe kalenderen, bestill den på telefon 22 12 18 90, eller kjøp den i Bygdøy allé 5 og få en kaffekopp og en (ikke helt fersk)  julekake på kjøpet.

Kjøp originalbildene til Seniorkalenderen

Kunne du tenke deg å kjøpe et av originalbildene til Seniorkalenderen 2012 – Seniorenes mesterverker? Formatet er 49/42 cm. Prisen er kroner 1000,- uinnrammet fritt tilsendt. Henvendelse til kunstneren Randi Smedsgaard på telefon 932 62 872 eller e-post: ra-smeds@online.no.

Tenn et lys med Seniorsaken og Enklere Liv

Seniorsaken trenger flere medlemmer. Hvis du deltar i vår verveaksjon og verver ett nytt medlem får du et lys til en verdi av kroner 350 (pluss porto) i gave! Det dreier seg om oppladbare, kunstige stearinlys, som blafrer som vanlige stearinlys, ser ekte ut og brenner i 10 timer før de må lades på nytt.  Meld fra hvem du har vervet på telefon 22 36 43 00 eller e-post seniorsaken@seniorsaken.no og motta lysene straks den du har vervet har betalt.