Seniorsakens nyhetsbrev april 2012

Samhandlingsreformen har ført til en umiddelbar nedgradering av eldreomsorgen. Problemet oppsto ved at sykehusene skriver ut sine pasienter raskere og overlater dem til kommunene. Kommunene har ikke forberedt seg på den hurtige økningen, og har ikke fått ekstra midler før i år. De må nå betale kroner 4000 per pasient pr døgn til sykehusene, hvis de ikke er i stand til å motta pasienten. Fra mange av landets kommuner rapporteres det følgelig om pasienter i korridorer og på kontorer. Verdighet og respekt er satt på vent. Seniorsakens advarsler har vist seg å slå til. Dessverre!

For eksempel kan Raumnes Avis rapportere om krise i eldreomsorgen i Nes kommune der pasienter må bo bak skjermbrett i korridorer eller er innlosjert på et kontor. I følge Verdighetsgarantien har myndighetene skapt inntrykk av at folk har krav på enerom med bad. Nå må de bruke felles toalett. Problemet for Nes kommune er at Kongsvinger sykehus skriver ut pasientene raskere i tråd med Samhandlingsreformen og kommunen mangler mottakskapasitet. Kommunen er ikke den eneste som har oppdaget dette problemet.

Ironien i situasjonen er imidlertid at Nes Kommune bygde et flunkende nytt og flott sykehjem for fem år siden. Siden har det stått tomt. Kommunen har ikke midler til å drive hjemmet. Det er snakk om hele 50 plasser.

SOS-telefonen – er alltid åpen!

Seniorsakens SOS-telefon har siste måned fått flere henvendelser om dårlige forhold på sykehjem, samt meldinger om eldre som behandles som ”pakkepost” ved å bli sendt frem og tilbake mellom kortidsopphold op sykehjem og bolig.

Merk: SOS-telefonen har fått nytt nummer: 22 12 18 90!

Protest fra eldrebyråden i Oslo

Byråd Aud Kvalbein protesterer mot omtalen av Oslos akutte mangel på sykehjemsplasser i forrige Nyhetsbrev:

”Jeg ser i nyhetsbrevet for mars at dere skriver om samhandlingsreformen og kapasiteten i Oslos sykehjem. (…) Nyhetsbrevet skriver dessuten bare om sykehjemsplass som tiltak for utskrivningsklare pasienter som skal ha oppfølging fra bydelene. Dette er imidlertid ett av mange ulike tiltak. Man må se på helheten for å få et bilde av situasjonen. Dette gjelder:

  • Etter påske – i midten av      april – åpner byrådet 21 rehabiliteringsplasser på Aker sykehus i      forbindelse med opprettelsen av Samhandlingsarena Aker.
  • Enkelte bydeler oppretter      egne tilbud for midlertidig opphold der de tar imot pasienter som      sykehusene skriver ut.
  • Oslo kan også ved behov      kjøpe flere plasser ved de ideelle og private sykehjemmene der vi nå      allerede kjøper plasser. Noen av disse sykehjemmene har mer kapasitet å gå      på.
  • Sykehjemsetaten går      igjennom de kommunale sykehjemmene for å tilpasse tilbudet bedre til      etterspørselen.

Jeg ser at Aftens lederartikkel (Aftenposten Aften. Red) for 13. mars sier at det er dyrt for Oslo å kjøpe ekstra sykehjemsplasser. Det er riktig at kompensasjonsmidlene fra staten er beregnet feil. Men det er ikke slik at vi lar være å kjøpe de plassene folk trenger, selv om ikke staten fullt ut kompenserer for utgiftene. Eldre i Oslo som får vedtak om sykehjemsplass, får tilbud om en konkret plass ca 12 dager etter at bestillerkontoret i bydelen har fattet vedtaket. Det er fortsatt så kort tid mellom vedtak og konkret plasstilbud.”

Redaktørene takker Aud Kvalbein for innlegget (som er forkortet) og ønsker byråden lykke til med arbeidet. Vi er overbevist om at hun gjør sitt beste. Seniorsaken har imidlertid gjentatte ganger påpekt at det er strukturelle problemer i norsk eldreomsorg som ikke lar seg fjerne ved god vilje alene. Red.

Oslo har latt Casinetto sykehjem stå tomt i 4 år

I en by hvor det er prekært behov for sykehjemsplasser står nå Casinetto Sykehjem på 4. året tomt, et sted som kunne gitt 27 sårt trengte sykehjemsplasser. Og ikke minst; så langt er det sløst bort 6,2 millioner i husleie for lokaler som ikke brukes. Sosialistisk Venstrepartis Ivar Johansen vil be byrådet forklare seg overfor bystyrets finanskomité.

1000 nye sykehjemsplasser i Oslo?

Onsdag 28. mars besluttet bystyrets flertall mot Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer – å kreve en plan for etablering av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Forbrukerinspektørene avdekker holdninger blant de ansatte på sykehjem

NRK 1 presenterte i programmet ”Forbrukerinspektørene” onsdag 28. mars en spørreundersøkelse blant de ansatte på norske sykehjem. Undersøkelsen tegner et svært negativt bilde av forholdene i omsorgssektoren. Undersøkelsen er utført av Fagforbundet blant fagforeningens medlemmer.

Seniorsakens mener at undersøkelsen viser at Verdighetsgarantien har liten verdi og synes oversett i svært mange tilfelle.  De ansattes oppfatning av institusjonenes kvalitet er skremmende og tyder på dårlige arbeidsforhold og organisering. Undersøkelsen synes også å bekrefte at det foregår en massiv underrapportering av kritikkverdige forhold. Dette reiser et alvorlig spørsmål om etikk og moral både blant medarbeiderne og ledelsen. Store ressurser går med i sykehjemssektoren – og hvis det er riktig at de gir så dårlig uttelling – er det opprørende. På den annen side kan vi ikke se bort fra at et svakt presisjonsnivå i spørsmålsstillingene i undersøkelsen gir et mer negativt bilde av situasjonen enn nødvendig. De av oss som har og har hatt pårørende i norske sykehjem vet at mange fungerer godt og at de har mange dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.

Konklusjonen på undersøkelsen er at det er mange nyanser, men at mye kan og bør gjøres bedre. Hovedproblemet i norsk eldreomsorg er fortsatt at det er for få sykehjemsplasser på landsbasis og at mange eldre derfor lider unødig.

Støtt opp om Folkeaksjonen 2013!

Stor entusiasme for folkeaksjonen 2013 rett til sykehjemsplass når du trenger det.  Støtt opp om aksjonen du også og skaff flere underskrifter. Seniorsaken Bergen klarte å samle 469 underskrifter med sine to stands på henholdsvis Lagunen og Torgallmenningen! Det er ny rekord på én enkelt dag! – Det skal bli mange flere, lovte leder i Seniorsaken Bergen, Ingrid Kløve. Hun ledet standen på Torgallmenningen, en fantastisk plass midt i hjertet av Bergen hvor byens befolkning nyter vårsolen og hverandre. Responsen var overveldende og det var tidvis tilløp til kø foran Seniorsakens nyanskaffelse, en bærbar «salgsdisk» som kan tas med fra by til by. Hei Norge, Heia Brann. Heia Bergen som overtok «ledertrøya» i underskriftaksjonen.

De beste premieres: Alle som sender inn lister får en jubileumspenn i posten, og de 10 beste innen 21. Mai får jubileumsjakken.

Nei til nedleggelsen av Labo bo- og servicesenter

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten (GLT) gir i en artikkel i Oppland Arbeiderblad sin fulle støtte til underskriftskampanjen og pårørendes kamp for fortsatt eksistens for Labo bo- og servicesenter på Østre Toten. Avgjørelsen om nedleggelse skal treffes i kommunestyret i løpet av april!

Nektet permisjon for å skrive bok om sine erfaringer som sykehjemslege

Pernille Bruusgaard er overlege ved Smestadhjemmet, og har vært tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo siden 2006. Med bakgrunn i sin erfaring som sykehjemslege søkte hun Sykehjemsetaten i Oslo kommune om 20 % permisjon – uten lønn – fra sin fulle overlegestilling for å skrive bok om behandling og etiske utfordringer ved livets slutt for pasienter i sykehjem. Utrolig nok: Hun fikk nei. Pernille Bruusgaard er en lege som har vist betydelig interesse og gjort en stor innsats innen sykehjelpsmedisin. Hun har fått liten faglig støtte og blir nå behandlet lite sjenerøst og motiverende av sin arbeidsgiver.

Økning i ligningsverdien for bolig

Et medlem er forbauset over at ligningsverdien på hans bolig er øket med 12,5 prosent, og lurer på hvorfor. Hjemmelen for årlig endring av ligningstakstene for boliger kom med lovendring av 11. desember 2009, med virkning første gang for inntektsåret 2010. Det nye systemet er basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå over omsatte boligeiendommer. Dette innebærer i prinsippet at ligningstakstene hvert år ansettes til en fast prosent av markedsprisene. I praksis fører dette til at den årlige endring av ligningstakstene kan variere fra kommune til kommune, og i større kommuner også innen vedkommende kommune, som f.eks. Oslo. Systemet kan føre til relativt sterk økning i distrikter hvor boligmarkedet er stramt og prisene øker mye, til ingen økning, eller endog reduksjon, f.eks. i utkant- eller fraflyttingsstrøk. Systemet er ganske grovmasket, og det kan diskuteres hvor rettferdig det er.

Møte med Raymond Johansen (Ap)

Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø og informasjonssjef Dag Bredal hadde den 11. april et meget konstruktivt møte med Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen og politisk sekretær Marte Lund. Tema var forbedringer i norsk seniorpolitikk og konkrete tiltak mot diskriminering og rettighetstap.

Seniorsakens landsmøte 22. mai 2012

Seniorsakens landsmøte 2012 avholdes i Oslo 22. mai klokken 14.00 i festsalen Frydenlund / tidligere Høgskolen i Oslo. Alle medlemmer kan møte, men kun delegater har stemmerett.

Ny forskrift for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner sendes ut på høring

Arbeidsdepartementet sendte 12. april et utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (kap. 621, post 74 under Arbeidsdepartementets budsjett) på høring.

Over statsbudsjettet ytes det i dag økonomisk støtte til pensjonistenes organisasjoner. Formålet med ordningen er å styrke organisasjonenes mulighet til å drive interessepolitisk arbeid, og å gi service til medlemmene. Støtten utgjør til sammen 10,197 mill kroner i 2012.

Ut fra de kriterier som er nevnt i høringsutkastet vil Seniorsaken for første gang kunne regne med offentlig støtte fra 2013.

Seniorsaken trenger frivillige jurister

Seniorsaken trenger frivillige jurister med bakgrunn og interesse for juridiske problemstillinger knyttet til økonomi, trygd, sosialrett, arv og skifte. Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte advokat Audhild Freberg Iversen i Seniorsaken på telefon 22.12.18.90 evt direkte: 22.12.18.96. Snarest!

Seniorsaken med i Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg

Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi har pekt ut Brit Fløystad og Stig Klingstedt som kandidater til brukerutvalget. Brit Fløistad er pensjonert jurist, fødd 1940. Hun har vært leder av Stortingets utredningsenhet og før det vært leder av Stortingets arkiv. Hun er nå som medlem av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi. Stig Klingstedt er også pensjonert jurist, fødd 1942. Han har tidligere vært ansatt i Industridepartementet, Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet. I det sistnevnte var han ekspedisjonssjef og spesialrådgiver for statsråden/departementsråden. Han er nå leder av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Gaver til Seniorsaken

Hvis du ønsker å gi en gave til Seniorsaken kan du benytte konto nr. 9235.27.22970.

Bli med Seniorsaken og NSB på “Jubileumstur” til Bergen!

Søndag 7. oktober reiser vi med Bergensbanen fra Oslo til Bergen. I Bergen bor vi hos Olav Thon (Bristol Hotel) hvor han gir oss 14% rabatt, og tirsdag 9. oktober tar vi dagtoget hjem til Oslo. I Bergen blir vi tatt i mot på stasjonen av byens ordfører Trude Drevland, og mandag kveld skal vi se Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset på Den Nationale Scene. I tillegg skal vi spise (og drikke) godt, se Bergen, og møte våre medlemmer i Seniorsaken Bergen.
Bli med da vel!

Seniorsaken Ullensaker inviterer til møte om skatt 24. april

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum ønsker velkommen til åpent møte om Seniorer og skatt tirsdag 24. april kl. 18.00 i Kommunestyresalen, Ullensaker rådhus, Jessheim. Program: Tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen vil holde foredrag om de seneste endringer i skattereglene og de konsekvenser det får for oss seniorer. Det blir anledning til å stille spørsmål etter foredraget. Informasjon om Seniorsaken. Kaffespleis. Alle hjertelig velkommen.

Ut på tur torsdag 31 mai med: Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum
Årets tur går denne gangen til Vestfossen med besøk på Fossesholm Herregård og Nøstetangen Glassverk. Avgang fra Gjerdrum, bussholdeplassen Kl. 8.30, Nannestad kommunehus kl. 8.50 og Parkeringsplassen ved Jessheim videregående skole kl. 9.15. Første stopp er Fossesholm Herregård hvor vi inntar kaffe og rundstykker før vi får omvisning.

Fossesholm er et praktfullt gårdsanlegg med røtter tilbake til 15-1600 tallet. Det finnes også en flott bruksbutikk som du kan titte innom. Neste stopp er Nøstetangen Glassverk hvor vi får historien bak Glassverket og kan se glass i flotte omgivelser. På hjemturen stopper vi i Drammen og spiser middag ved elvebredden. En spasertur langs elvebredden for å se på hva Drammen har gjort ut av sitt gamle fabrikkstrøk anbefales. Pris for hele turen med omvisninger, kaffe, rundstykker og middag kr 550.-

Påmelding til Britt Saga tlf. 63 99 77 07 innen 13. mai. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at turen skal gjennomføres og ønsker både medlemmer og venner velkomne.

Seniorsaken Oslo Nord er etablert

Seniorsaken Bjerke og Seniorsaken Groruddalen ble retablert 26. mars 2012 under nytt navn: Seniorsaken Oslo Nord. Foreningen har nærmere 600 medlemmer.  Følgende styre ble valgt: Leder: Edel Charlotte Knapper. Nestleder: Rigmor Irene Olsen. Sekretær: Evelyn Bøe Kasserer: Gerd Randi Jøndal. Styremedlemmer: Bjørg Marit Johansen og Kristian Nordby Vararepresentanter: Jan Sundvold og Andre Andersen.

Nytt styre i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Olav Gradbakken ble valgt til ny leder av Seniorsaken Gjøvik, land og Toten på årsmøtet 22. mars 2012: Han har telefon 61195082/41339132 og e-postadresse olav.grasbakken@hotmail.no. Kasserer: Kjell Vangestad. Sekretær: Reidun Ramstad. Styremedlem: Mathea T. Amundrustad. Styremedlem: Marit Korslien Berg.Varamedlemer: Brita Hassel og Randi Kjørstad Østgaard.
Seniorsaken Ullern inviterer til møte om eldrebølgen – utfordringer og muligheter

18. april kl. 18.00 i Samfunnshus Vest, Austliveien 4, Røa torg. Fabian Stang, ordfører i Oslo, deler sine tanker når det gjelder de mange utfordringene som følger med eldrebølgen, og peker på behovet for å gå nye veier.

Styreleder Øystein Steiro Sr. fra 1 Hjelpende Hånd AS, redegjør for et nytt og innovativt selskap som innebærer redusert bruk av svarte tjenester, store besparelser og velferdsgevinster og et konsept som ønsker spreke pensjonister med ulik kompetanse velkommen som en ressurs og en viktig del av arbeidsstyrken.

Kom til Samfunnshus Vest på Røa torg (2. etg.) onsdag 18. april kl. 18.00. Det er gode parkeringsmuligheter, taxiholdeplass like i nærheten og adkomst med buss (32, 41 og Røa Ring) og T-bane (Linje 2). Enkel servering med kaffe og kaker.

Seniorsaken Frogner innbyr til ”Senior superbowl”!

I USA har de ”super bowl”. I Oslo Vest har Seniorsaken Frogner tatt initiativet til ”Senior bowl”! og forhandlet frem en spesialpris NOK 30,00 pr spill hos Solli bowling. Tirsdager kl. 11.30 er avsatt til denne fellesaktiviteten. Interesserte medlemmer møtes i lokalene til Solli bowling (Henrik Ibsensgt.) 100). Det hele kan avsluttes med litt for tørsten og sosialt samvær i lokalene over bowlinghallen etter at spillet er ferdig. Tidligere erfaring er ikke nødvendig. Dette tilbudet gjelder for alle medlemmer i Seniorsakens lokalforeningene i de vestlige bydelene (Frogner, Ullern og Vestre Aker) i Oslo. Vel møtt!