Seniorsaken krever offentlig granskning av finanssektorens rådgivning

Seniorsaken ber om at myndighetene nedsetter en kommisjon med det formål å granske finanssektorens rådgivning overfor småsparere forut for og under finanskrisen. Seniorsaken krever også at forbrukervernet styrkes ved at Finansklagenemnda blir erstattet av en uavhengig og offentlig oppnevnt og representativt sammensatt nemnd med kompetanse og myndighet til å avgjøre forbrukertvister på en rask og rimelig måte.

Seniorsaken kan vise til et stort antall tilfeller der ikke minst seniorer med oppsparte midler synes å ha vært utsatt for en form for rådgivning som kan karakteriseres som uetisk og uprofesjonell. Mange har lidt store tap og har fått økonomiske problemer som følge av det som kan synes å være ansvarsbetingende rådgivning..

De mange overtramp i finansbransjen har skapt et inntrykk av en ukultur hvor alminnelige mennesker er blitt overtalt til økonomiske disposisjoner som de normalt ikke ville foretatt og som tilbyderne i det minste burde vite at lett ville kunne føre til tap for kunden.

Styret i Seniorsaken