Seniorsaken Harstad skriver åpent brev til ordføreren!

I Harstad kommune står 33 sykehjemsrom tomme. Det er gjort for å spare. Ifølge Harstad kommunes virksomhetsplan for 2012 – 2015 skal det i tillegg til en stillingsreduksjon på 3 prosent på den enkelte enhet innen pleie og omsorg, spares 77 millioner kroner, betegnet som annen innsparing. I kommunestyremøtet torsdag 26. april 2012 ønsket Seniorsaken Harstad å få besvart hvor disse kuttene skal tas, og hvilke konsekvenser dette vil få for pleie- og omsorgssektoren.

 Verdiløse oppgaver/Verdiløst arbeid

Ordføreren svarte at det skal iverksettes en del tiltak i denne perioden som vil konsekvensvurderes. Ved innføring av Lean- prosessen ”vil en se på forskjellige arbeidsprosesser og hvordan en kan skape bedre flyt for så å kunne kvitte seg med oppgaver som ikke skaper verdi.”

I kommunestyremøtet torsdag 28. juni, spurte Seniorsaken om ordføreren kunne forklare nærmere hvilke oppgaver innen pleie og omsorg som er verdiløse, og hva slags verdier det her er snakk om. Svaret var at ”oppgaver som ikke skaper verdi er oppgaver som ikke gir den effekt innsatsen skulle innebære.”

Er det pleiepersonalet som ikke står nok på? Er ikke alt arbeid på et sykehjem like viktig? Verdi for hvem? Pasientene eller kommunekassa?

Tomgang

Et annet eksempel i ordførerens svar var at flere ansatte har vært satt på samme oppgave samtidig og har ”gått i veien” for hverandre.

Hva menes det her? Er det for mange pleiere på arbeidsskiftet, eller er det ledelsen som ikke kan sette opp jobbrutiner og arbeidslister?

Mener ordføreren at pleierne går på tomgang og mangler arbeidsoppgaver?

Gjelder dette samtlige sykehjem i kommunen?

Er det en realitet at pleierne går i veien for hverandre, eller er dette et vikarierende motiv for ytterligere innsparinger?

Hjelpemidler

Ordføreren viser til andre eksempler som går på å ta i bruk utstyr som forenkler jobben og dermed tar bort ”det som ikke er nødvendig for å få samme resultat.”

Kan ordføreren konkretisere hva som ”ikke er nødvendig” i et sykehjem?

Antyder man at flere tekniske hjelpemidler gjør menneskelig arbeidskraft og hjelpende hender overflødig?

Er dette enda et innsparingstiltak?

Forsvarlig pleie og omsorg

17. mars i år uttalte Kjetil Bjørkelund, leder for omsorgsutvalget, at både rådmann, ordfører og Utvalg for omsorg skulle ”sørge for at alle pasienter og beboere får en forsvarlig og god pleie og omsorg.” Seniorsaken spurte på hvilken måte man skulle få dette til ettersom 53 årsverk skal fjernes fra pleie- og omsorgssektoren. Svaret var som forventet. Kostnadene skal ned, men omsorgen skal være forsvarlig! Seniorsaken har tidligere bedt kommunen svare på hvor mange personer 53 årsverk utgjør, uten å få et eksakt tall.

Feilmedisinering

Et annet spørsmål som var maktpåliggende for Seniorsaken å få svar på, var hva årsakene til økning i antall feilmedisineringen av sykehjemspasienter i Harstad kommune kunne være, og hvem som har ansvaret. At en av årsakene til feilmedisinering var ”at alle enhetene har hatt fokus på at alle avvik skal registreres,” forundret flere enn Seniorsakens representant.

Er det slik å forstå at man ikke har hatt fokus på avviksregistrering tidligere?

Hvem har ansvaret for at avvikene blir registrert og evaluert for å redusere antall avvik?

I hvilken grad har man sett effekten av denne gjennomgangen?

 Ansvar

Ordføreren understreket at ”den enkelte ansatte med medikamentkompetanse har et ansvar for at det leveres ut rett medisin, men samtidig er det Harstad kommune som foretak som har et ansvar for rutiner og retningslinjer at slik feil skal unngås.”

Hvem i kommunen skal se til at retningslinjer og rutiner blir overholdt?

Hva med tilsynslegenes og kommuneoverlegens ansvar?

Spørsmål

Seniorsaken Harstad har i løpet av de vel to årene lokallaget har eksistert, jevnlig stilt spørsmål i kommunestyremøtene angående forhold innen pleie- og omsorgssektoren. Svarene har stort sett vært lite konkrete, intetsigende og tilslørende. Ordfører fremhever lover, regler og retningslinjer som bestemmende og retningsgivende for pleie- og omsorgssektoren, hvordan det ideelt sett skal være. Men mange tilbakemeldinger fra brukere og pårørende tyder på at retningslinjene ikke blir overholdt.

Utfordring

Seniorsaken Harstad ønsker å utfordre politikeren Marianne Bremnes til å svare på hvilken eldreomsorg hun som ordfører vil kjempe for, og at spørsmålene som er stilt i dette innlegget blir besvart i Harstad Tidende.

Ruth Haugland, leder

Seniorsaken Harstad