Protokoll for Seniorsakens landsmøte 2012

Seniorsakens Landsmøte 22. mai 2012

Protokoll

 1. 1.      Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av innkallingen av 19. april 2012.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 1. Navneopprop: Det møtte 32 delegater. Fra Oslo møtte 2 delegater for mye i forhold til vedtektenes bestemmelse om geografisk spredning. Styret foreslo å se bort fra regelen – kun med betydning for det aktuelle møtet.

Vedtak: Stemmerett for samtlige delegater fra Oslo ble enstemmig godkjent.

 1. Valg av møteleder: Styret foreslo Stig Klingstedt.

Vedtak: Stig Klingstedt ble enstemmig valgt.

 1. Godkjenning av dagsorden: Styret foreslo at Landsmøtet under kapittel 9 skulle behandle pkt. B (Aktivitetsregnskapet) før pkt A (Årsberetning for 2011).

Vedtak: Endringen ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen: Styret foreslo Edel Charlotte Knapper, Oslo Nord og John Bakke, Ullensaker.

Vedtak: Edel Charlotte Knapper og John Bakke ble enstemmig valgt.

 

 1. Valg av to personer som tellekorps: Styret foreslo Tore Henning Larsen og Aage Thor Hestnes.

Vedtak: Tore Henning Larsen og Aage Thor Hestnes ble enstemmig valgt.

 

 1. 7.      Forretningsorden.

Kommentarer til forretningsorden: Ernst Hansen-Tangen, Ullern ba styret vurdere pkt 5 i forretningsorden (Tale- forslags- og stemmerett). Møteleder foreslo at det påtroppende styret ser på formuleringen til neste landsmøte.

Vedtak: Gjeldende forretningsorden ble enstemmig vedtatt med møteleders tilføyelse om at formuleringen i pkt 5 skulle vurderes av styret forut for neste landsmøte.

 

 1. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2011: Møteleder leste opp hovedpunktene.

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent.

9.         Godkjenning av:

9.b       Aktivitetsregnskap for 2011: Møteleder leste opp hovedtallene.

Odd Himle, Bergen ba om at styret vurderte å endre betegnelsen på Seniorsaken fra forening til organisasjon.

9.a       Årsberetning for 2011: Møteleder leste opp hovedpunktene.

9.c       Revisors beretning: Møteleder leste opp hovedpunktene i revisors beretning. Det var en såkalt ”ren” beretning.

Per Arne Polsrud, Sarpsborg, ville vite hvorfor beløpet var så høyt (kroner 83 500). Han ville også vite om Seniorsaken kunne unnlate revisjon. Svaret fra styret var at dette var honoraret og at foreningen for å bli tatt seriøst måtte ha revisor samt levere regnskapene i Brønnøysund-registret. Også Odd Himle, Bergen, syntes revisors honorar var høyt. Styret lovte å se på saken.

9.d       Kontrollkomiteens beretning: Møteleder opplyste at begge medlemmer av kontrollkomiteen var rammet av alvorlig sykdom og derfor ikke var i stand til å utføre sin funksjon. Styret foreslo derfor at Landsmøtet godkjente årsberetning og aktivitetsregnskap uten kontrollkomiteens beretning.

Vedtak: Landsmøtet aksepterte force majeur og godkjente enstemmig årsberetning og aktivitetsregnskap samlet.

Presentasjon av valgkomiteens kandidater til styreverv: Leder av valgkomiteen, Bernt Krabberød, presenterte Stig Klingsted, kandidat til ny styreleder (jurist med svensk bakgrunn. Har arbeidet i tre departementer – senest som ekspedisjonssjef) og kandidatene til styreverv Odd Himle, Bergen (arbeidende styreleder i Bergens-firma, teknisk og kommersiell utdanning, rådgiver for telekommunikasjon og bakgrunn fra utviklingsprosjekter i Afrika) og Håvard Jernskau, Skedsmo (Tidligere IKT-sjef i Sporveiene, konsulent innenfor tele osv, mye organisasjonserfaring). Thorbjørn Vasstveit, som står på valg som ny leder av Ressursgruppen for Juss og økonomi, ble også presentert. (Tidligere banksjef i Sparebank1-gruppen).

Forslag fra styret om endring av vedtektene § 5-1:

–          Endre frekvensen av landsmøter

Styret foreslo at Seniorsaken i fremtiden skulle ha landsmøte bare hvert annet år, men at dette skulle være utvidete landsmøter med overnatting.

 

Berit Berge, Bergen, gikk imot forslaget. Hun mente at om motivet var økonomiske hensyn, ville en utvidelse av landsmøtet med overnatting ikke innebære noen innsparing. Dessuten ville to-års intervaller gjøre vedtektsendringer vanskeligere. Ernst Hansen-Tangen, Ullern, støtte dette synet. Det samme gjorde Per W. Jensen, Vestre Aker og Per-Odd Olsen, Frogner.  Elsa Kristiansen, Rogaland, støttet styrets forslag fordi det også åpnet for gode ledermøter.

 

Vedtak: Styrets forslag ble tatt opp til avstemning som ga 17 mot styrets forslag og 13 for. Styrets forslag falt. Landsmøtene skal dermed holdes hvert år, som tidligere.

 

–          Representasjonen fra lokallagene

Styret foreslo å fjerne bestemmelsen om et maksimalt antall delegater for hvert fylke i § 5-1.

 

Møteleder foreslo at spørsmålet om vedtektsendring skulle overlates til det påtroppende styret og derfor ikke behandles denne gang. Landsmøtet godtok dette.

 

–          Forslag til endring av vedtektene § 6-8, 2 linje.

Seniorsaken Skedsmo ba om en endring i vedtektene som tillater lokallagets styre å innkalle til årsmøte med 2 – to ukers skriftlig varsel (til erstatning for tidligere 4 uker).

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innkalling til årsmøte i lokallagene kan skje med to ukers varsel.

 

 1. 10.  Innkomne forslag
  1. a.      Forslag fra Seniorsaken Bergen om endringer i fordelingen av økonomisk tilskudd til lokallagene.

 

Ingrid Kløve, Bergen, begrunnet forslaget som går ut på å gi lokallagene større driftstilskudd. Forslaget vil medføre at overføringene til lokallagene i 2012 vil øke med ca kroner 200 000,-. Styret svarte at man i prinsippet var enig, men ikke ønsket en slik endring fordi det ville være vanskelig å finne inndekning og fordi organisasjonens økonomisk stilling tilsa at man ventet til situasjonen var mer avklart. Blant annet fordi man ønsker å tilsette en ny administrativ leder, samt styrke medlemsvervingen.

 

Vedtak: Forslaget ble tatt opp til avstemning som ga 16 stemmer for Bergens forslag og 14 imot. Bergens forslag til økonomisk tilskudd til lokallagene ble vedtatt.

 

 1. b.      Forslag fra Seniorsaken Rogaland:

-Økt spalteplass for lokallagene i Seniormagasinet.

 

Elsa Kristiansen, Rogaland, begrunnet forslaget med behovet for å markedsføre lokallagene overfor egne medlemmer. Hun ønsket også at styret bedre kommuniserte hva det holdt på med gjennom medlemsbladet. Hun foreslo at det ble nedsatt et ad hoc-utvalg som skulle komme med forslag til hvordan bladet skulle redigeres.

 

«Senior»s redaktør innvendte at redaktøren av Senior og Nyhetsbrevet ønsker alt godt stoff fra lokallagene velkommen. Senior har allerede et redaksjonsråd som kan behandle forslaget fra Rogaland. Senior kan imidlertid ikke redigeres av en ad hoc-komité hvis organisasjonen ønsker et profesjonelt medlemsblad. Redaktøren har imidlertid notert seg ønsket om bedre dekning for lokallagene og skal se hva som er mulig med hensyn til de midler organisasjonen har avsatt til medlemsbladet og den arbeidskapasitet som finnes. Når det gjelder organisasjonens virksomhet, er det til enhver tid det viktigste stoffområdet i Seniormagasinet. Møteleder avsluttet debatten med å henstille til redaktøren om å fortsette dialogen med lokallagene med sikte på å finne frem til en best mulig løsning.

 

Seniorsaken Rogaland ber landsmøtet gå inn for opprettelsen av et statlig eldreombud i Norge.

 

Elsa Kristiansen, Rogaland, begrunnet forslaget med behovet mange syke, eldre har for å få hjelp til å vinne frem overfor offentlige instanser med hensyn til helse og omsorg.

 

Styret gikk imot forslaget på prinsipielt grunnlag. Seniorsakens politikk har hele tiden vært at seniorene ikke skal ha særbehandling, men ha de samme rettigheter og plikter som andre. Seniorsaken og Seniorsakens SOS-telefon er vårt ”eldreombud”. I tillegg finnes allerede en offentlig ordning som vil dekke de fleste behov som ble påpekt av forslagsstilleren, nemlig Pasientombudene.

 

Vedtak: Forslaget fra Rogaland om et statlig eldreombud ble tatt opp til votering. 15 stemte for, 13 imot. Rogalands forslag ble vedtatt. Seniorsaken skal heretter arbeide for at det blir opprettet et statlig eldreombud i Norge.

 

 1. Innspill fra Skedsmo. Skedsmo ba Seniorsaken sentralt om å henvende seg til telefonselskapene med krav om at urealistisk høye telefonregninger ikke skal forekomme.

Møteleder mente dette spørsmålet var uegnet for debatt på landsmøtet og ba om at saken ble oversendt det nye styret. Det ble godtatt.

 

 1. 11.  Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo samme kontingent.

Vedtak: Kontingenten blir den samme.

 1. 12.  Strategi, mål og tiltaksplan for 2012

Møteleder leste opp hovedpunktene.

 

Ernst Hansen-Tangen, Ullern, ønsket en bedre markering av seniorenes eget ansvar og ressurser. Møteleder svarte at styret hadde merket seg hans synspunkter og ville ta dem videre.

 

Vedtak: Strategiplanen for 2012 ble enstemmig vedtatt.

 

 1. 13.  Budsjett for 2012

Det fremlagte budsjettet må endres med sikte på å dekke inn ca kroner 200 000 i økte tilskudd til lokallagene. Møteleder ba Landsmøtets om å gi styret fullmakt til å foreta inndekningen.

 

Vedtak: Landsmøtet ga enstemmig styret fullmakt.

 

 1. 14.  Godkjenning av revisors honorar.

Møteleder ba landsmøtet om å gi styret fullmakt til å fastsette revisors honorar.

 

Vedtak: Landsmøtet ga enstemmig styret fullmakt.

 1. 15.  Valg

To var på valg i styret: Styreleder Harry Martin Svabø og styremedlem Petter Andreas Visted. I tillegg hadde nestleder Jan Egner-Jensen bedt seg entlediget. Valgkomiteens leder, Bernt Krabberød, hadde på vegne av valgkomiteen fremmet forslag om Stig Klingsted som ny styreleder etter Harry Martin Svabø. Som nye styremedlemmer ble foreslått Odd Himle, Bergen og Håvard Jernskau, Skedsmo.

 

Etter forslag fra Ernst Hansen-Tangen, Ullern, ble det sittende styret bedt om å forlate landsmøtesalen for at Landsmøtet friere skulle kunne gjennomføre konsultasjoner. Etter at styret hadde forlatt salen, hevdet Ernst Hansen Tangen, Ullern, at makten i Seniorsaken i alt for stor grad var konsentrert i BA5. Han mente at ”nytt blod” var nødvendig. Deretter presenterte han et benkeforslag på Britt Åsane Bottegaard, Kongsberg, som nytt styremedlem. Deretter ble det sittende styret kalt inn.

 

Leder i valgkomiteen, Bernt Krabberød, foreslo deretter at valget skulle foregå etter vedtektene ved at man valgte styreleder først og deretter styremedlemmene en etter en. Ernst Hansen-Tangen, Ullern, ønsket at man skulle velge styret under ett, uten å peke ut styreleder. Dette skulle skje ved at styret konstituerte seg selv. Per W. Jensen, Vestre Aker, krevde deretter en avstemning om hvorvidt man skulle velge styre med eller uten styreleder. Styremedlem (og advokat) Sveinung O. Flaaten, fastslo at dette var en fremgangsmåte som stred mot vedtektene.

 

Valgkomiteens leder, Bernt Krabberød, foreslo deretter Stig Klingstedt som styreleder og spurte Landsmøtet om det var motkandidater. Det var det ikke.

 

Vedtak: Stig Klingstedt ble enstemmig valgt som styreleder for 2 år.

 

Den samme prosess gjentok seg for de foreslåtte styremedlemmene Håvard Jernskau, Skedsmo og Odd Himle, Bergen. Ingen motkandidat ble stilt, og begge ble enstemmig valgt.

 

Vedtak: Håvard Jernskau og Odd Himle ble valgt som nye styremedlemmer for 2 år.

 

Valgkomiteens leder, Bernt Krabberød, gikk deretter over til valgene av ledere for ressursgruppene, som alle sto på valg. Det gjaldt Thomas Bøhmer, Ressursgruppe for helse og omsorg, Vidar Lønn Arnesen, Ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt, Erik Rekdal, Ressursgruppe for arbeid og yrkesdiskriminering. Etter at Stig Klingstedt var valgt til styreleder i Seniorsaken, fravek han plassen som leder av Ressursgruppe for juss og økonomi. I hans sted ble Torbjørn Vasstveit foreslått av valgkomiteen Det var ingen motkandidater.

 

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt for 2 år.

 

 

 

 

 

Edel Charlotte Knapper                                                                   John Bakke