NRKs “Forbrukerinspektørene” avslører sykehjemmene

Interessant program på TV: NRK 1 presenterer i programmet ”Forbrukerinspektørene” onsdag 28. mars en spørreundersøkelse blant de ansatte på norske sykehjem. Undersøkelsen tegner et svært negativt bilde av forholdene i omsorgssektoren. Undersøkelsen er utført av Fagforbundet blant fagforeningens medlemmer. Her er Seniorsakens kommentar:

Undersøkelsen viser at Verdighetsgarantien har liten verdi og synes oversett i svært mange tilfelle.  De ansattes oppfatning av institusjonenes kvalitet er skremmende og tyder på dårlige arbeidsforhold og organisering. Undersøkelsen synes også å bekrefte at det foregår en massiv underrapportering av kritikkverdige forhold. Dette reiser et alvorlig spørsmål om etikk og moral både blant medarbeiderne og ledelsen. Store ressurser går med i sykehjemssektoren – hvis det er riktig at de gir så dårlig uttelling – er det opprørende.

På den annen side kan vi ikke se bort fra at et svakt presisjonsnivå i spørsmålsstillingene i undersøkelsen gir et mer negativt bilde av situasjonen enn nødvendig. De av oss som har og har hatt pårørende i norske sykehjem vet at mange fungerer godt og at de har mange dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.

Konklusjonen på undersøkelsen er at det er mange nyanser, men at mye kan og bør gjøres bedre. Hovedproblemet i norsk eldreomsorg er fortsatt at det er for få sykehjemsplasser på landsbasis og at mange eldre derfor lider unødig.

Vennlig hilsen

SENIORSAKEN

Dag Bredal

Informasjonssjef