Indeksregulering av pensjon og trygd utbetalt til mottagere i utlandet?

Presseoppslagene om indeksregulering av pensjoner og trygder utbetalt til mottagere bosatt i utlandet har skremt og opprørt mange norske pensjonister. De faktiske forhold er at det er nedsatt en komité i Arbeidsdepartementet med mandat til å se på trygdeutbetalinger til utlendinger som under opphold i Norge har opparbeidet rettigheter til trygd eller pensjon. Man er særlig opptatt av utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte til barn som ikke bor i Norge. Mye tyder på at dette er en fånyttes øvelse ettersom EØS-jussen binder Norge. Skal myndighetene nå frem med sine spareplaner, må den reforhandle EØS-avtalen, noe den neppe vil lykkes med. Når det gjelder pensjons- og trygderettigheter for nordmenn bosatt i utlandet, har vi fått forsikringer om at det ikke foreligger planer om å indeksregulere ytelsene fra folketrygden på bakgrunn av kostnadsnivået i det landet mottageren måtte befinne seg  – ettersom dette ville stride mot norsk lov. For å være på den sikre siden har vi bedt departementet sende oss den fulle teksten i mandatet. Seniorsaken følger denne saken.