Færre SOS-saker i 2012 – et resultat av samhandlingsreformen?

Hver sommer har Seniorsaken de siste 5 årene mottatt opptil 30 SOS-saker. Sommeren 2012 har vi hittil bare behandlet 3 – tre – saker. Spørsmålet vi stiller oss er om det er ”samhandlingsreformen” som virker? Er det tilfelle – må det bety at trusselen om å skulle betale kroner 4 000 pr døgn i bot for ikke å motta utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er tilstrekkelig til at kommunene har tryllet frem et antall nye plasser. Mysteriet består i at det ikke er bygget flere plasser til tross for at regjeringspartiet, Arbeiderpartiet, har lovet at det skulle bygges 2000 nye sykehjemsplasser innen 2012. I 2011 økte antall sykehjemsplasser i kommune-Norge med i underkant av tredve enheter.

En SOS-sak vil si at alvorlig syke, mennesker med behov for 24 timer i døgnet omsorg ikke får adekvat oppfølgning i sin kommune, først og fremst på grunn av generell mangel på sykehjemsplasser.

-Seniorsaken har tidligere dokumentert hvordan samhandlingsreformen har ført til at kommunene for å spare utgifter til bøter, har omgjort enerom på sykehjemmene til flermannsrom og i perioder innlosjert pleietrengende i korridorer og fellesrom, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. -I tillegg frykter jeg at både utskrivningsklare pasienter – men hovedsakelig alvorlig syke eldre som fortsatt bor i sine hjem – vil oppleve at det blir enda vanskeligere å få tilgang til sykehjemsplass – da kapasiteten nå er ytterligere redusert som følge av samhandlingsreformen.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.