Et feigt budsjett!

Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem i dag angriper ikke de strukturelle problemene Norge står overfor knyttet til en aldrende befolkning. Dette gjelder både seniorenes økonomi og behovet for helse og omsorg. Regjeringen synes å signalisere at en stø kurs med små justeringer vil være tilstrekkelig. Den har lagt frem et valgkampbudsjett som ikke forbereder befolkningen på de endringer som før eller senere må komme.  Derfor er det et feigt budsjett.

Strukturelle endringer betyr en omlegging av en alt for kostbar offentlig forvaltning. Skal vi opprettholde vår levestandard må vi redusere kostnadsnivået, ta i bruk ny teknologi og gjør tingene mer rasjonelt. Ikke minst gjelder dette innenfor helse- og omsorgssektoren. Her trenges det flere fagfolk som geriatere, sykepleiere og andre spesialiserer, karriereveier og bedre muligheter for etterutdannelse.  

Et tilsagn om statstilskudd til 1750 syke- og omsorgsplasser er vel og bra, men er avhengig av at kommunene følger opp. Erfaringene fra tidligere år har vist at det ikke skjer i tilstrekkelig omfang. Derfor må finansieringen legges om slik at pengene følger pasienten. Støtte til 1500 nye dagplasser for demente er også bra, men er igjen avhengige av kommunenes økonomi. 40 millioner kroner øremerket tannsjekk for personer over 75 er fint, men endrer lite på folks tannhelse. En økning av grunnfradraget i formuesskatten til kroner 870 000 vil glede noen, men hjelper lite for de som har hytte (sekundærbolig), ettersom ligningsverdien økes fra 40 til 50 prosent av omsetningsverdi.

Regjeringen er opptatt av hva den kaller generasjonskontrakten. Der er også Seniorsaken, men vi mener at det ikke har noe å gjøre med generasjonasjonskontrakt at man velger å omfordele inntekter og formue fra pensjonister med høyere pensjoner til fordel for de med lavere pensjoner. Hva landet trenger er blant annet en ny politikk for generasjonssolidaritet som fjerner aldersgrenser i yrkeslivet og legger til rette for at de seniorer som kan og vil får fortsette sitt arbeide. Foreløpig er dette bare tomme løfter.