Eldreråd neglisjert – klage til fylkesmannen

Kommunestyret i Sørum vedtok 21. mars 2012 å plassere et nytt sykehjem på Fjuk. Avgjørelsen var kontroversiell fordi det nye sykehjemmet vil være uten gode offentlige kommunikasjoner. Lokaliseringen var mot det kommunale eldrerådets ønsker. Mange i kommunen mener at eldrerådet ble overkjørt av kommunestyret ved at det ikke fikk saken oversendt i ”god tid” slik loven krever, og dermed ikke fikk gitt uttykk for sine synspunkter. Kommunens vedtak er derfor anket til fylkesmannen i Akershus og begrunnelsen er saksbehandlingsfeil.

–         Hva er meningen med kommunale eldreråd hvis de ikke får uttale seg og hvis deres argumenter ikke tas alvorlig? spør Sissel Svendsen retorisk. Hun har stilt seg i spissen for protestaksjonen i bygda og er den som har ført klagen til fylkesmannen i pennen.

Lokaliseringssaken var første gang oppe i kommunestyret i februar i år.  Rådmannen innstilte den gang på Svarstadjordet og hevdet at Fjuk var uaktuelt.  Debatten hadde da pågått i lang tid og nærmere 1100 hadde skrevet under på en protestliste mot Fjuk. Eldrerådet fikk anledning til å uttale seg og tok rådmannens innstilling til etterretning.  Kommunens økonomi- og administrasjonsutvalg hadde imidlertid en annen oppfatning og beslutningen om lokalisering ble utsatt. Ideen var å spare penger gjennom en samlokalisering med omsorgsboliger på Fjuk. Eldrerådet ble orientert om den nye vendingen i saken og invitert til et informasjonsmøte som skulle avholdes for høringsinstansene den 15. februar. Invitasjonen ble imidlertid sendt som e-post fredag 10. februar. Den ble ikke åpnet i tide og Eldrerådet var følgelig ikke til stede på orienteringsmøtet.  Det ble heller ikke gitt annen orientering, hverken skriftlig eller muntlig. Eldrerådet følte seg derfor overkjørt og neglisjert.

Argumentene som eldrerådet ønsket å fremføre bygger på to premisser: 1. Vedtaket strider mot regjeringens retningslinjer der det heter at ”nye etableringer skal legges langs kollektive trafikkårer.” 2.  Vedtaket strider mot kommunens forslag til planstrategi der det heter at kommunen ”skal legge til rette for at flest mulig arbeidsreiser skjer ved kollektive transportmidler.”

Etter Seniorsakens mening blir det spennende å se hvordan fylkesmannen reagerer på klagen. Svaret vil ha betydning for hvilken rettsstilling eldrerådene i Norge faktisk har. Er de til pynt?

Box:

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

§ 3. (Oppgåvane for kommunale eldreråd)

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.