Behov for en helhetlig seniorpolitikk!

Til de politiske partier på Stortinget! Norge trenger en seniorpolitikk. Dagens ordninger er fragmentariske og lite sammenhengende. Det er store regionale forskjeller på viktige områder. Seniorsaken inviterer de politiske partier, organisasjoner og media til en diskusjon om fremtidens seniorpolitikk.

Målet for samfunnets seniorpolitikk må være at seniorene blir sett på og behandlet som fullverdige samfunnsborgere og at de får sikret sine rettigheter, uavhengig av hvem man er og hvor man bor. Seniorpolitikken må innrettes slik at seniorer kan holde seg friske og selvhjulpne så lenge det er mulig. Seniorer som vil og kan skal være en naturlig del av yrkeslivet. Økonomisk trygghet i seniorlivet må sikres gjennom gode pensjons-, trygde- og spareordninger. Samfunnet må også tilby kvalitative pleie- og omsorgstjenester.

Etablering av en nasjonal, forpliktende plan for god seniorpolitikk – hvor også evalueringsordninger og sanksjonsmuligheter inngår, er sentralt i dette arbeidet. En slik plan må også vektlegge den enkelte seniors ansvar for egen helse og velferd.

Her er Seniorsakens diskusjonsopplegg: Seniorpolitikk er ordninger som samfunnet etablerer for at mennesker skal kunne ha en trygg og god alderdom.  Begrepet seniorpolitikk bør erstatte begrepet eldreomsorg, for å understreke at seniorpolitiske tiltak dreier seg om mer enn pleie- og omsorgstjenester.

 1. A.     Holdningsskapende arbeid

Dette innebærer at:

Seniorene må erkjenne sitt ansvar og bidra til samfunnsutviklingen i samsvar med evner og muligheter

 • Positive holdninger til seniorer oppmuntres. Kategoriseringer og stereotyper motarbeides
 • Respekt for og verdsetting av seniorer bør bli en naturlig del av barn og ungdoms læringsmiljø
 • Samfunnet må tilstrebe en kultur preget av samarbeid og generasjonspluralisme

 

 1. B.     Forebygging.

Det må skapes mulighet for at seniorene:

 • Kan engasjere seg på alle områder i samfunnslivet – også i yrkeslivet – så lenge de er motivert og har kunnskaper og kompetanse
 • Har adgang til tilfredsstillende pensjons, – trygde- og spareordninger
 • Har adgang til trygge og gode bomiljøer
 • Kan videreutvikle seg fysisk og intellektuelt

 

 1. C.     Omsorg og støtte

Det må legges til rette for:

 • Offentlig omsorg når det er behov for dette, – etter entydige, forutsigbare kriterier
 • At avgrensningen mellom det offentliges innsats og den enkeltes eget ansvar, tydeliggjøres
 • At privat omsorg anvendes – når dette er beste løsningen
 • Praktisk og fornuftig bruk av teknologi i omsorgen

D. Samarbeid

Dette kan gjøres ved:

 • Å legge til rette for god kontakt, solidaritet og interaktivitet mellom generasjonene
 • Hensiktsmessig arbeidsdeling mellom offentlige myndigheter og seniorenes organisasjoner
 •  Å legge til rette for økt frivillighet – støttet av offentlig engasjement
 • At prioriteringer i behandling og omsorg blir gjort i henhold til individets egenskaper og muligheter

 

Vennlig hilsen

SENIORSAKEN

Dag Bredal (informasjonssjef)

Harry Martin Svabø (styreleder)