Bare 3 % av kommunestyrerepresentantene er 70 år eller eldre

-Et demokratisk underskudd, kommenterte Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen i NRK1s Morgennytt fredag 6. januar 2012. Når bare 3 % av kommunestyrerepresentantene er over 70 år kan det skyldes at partiene ikke nominerer seniorer fordi de har en negativ innstilling til eldre mennesker, mens seniorene selv ikke vil trenge seg på så lenge de ikke blir respektert.

Vidar Lønn-Arnesen er leder av Seniorsakens ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt. Etter hans mening har seniorene mye å bidra med i politikken, først og fremst kompetanse basert på erfaring og evnen til å se de lange linjer i samfunnsutviklingen. For Seniorsaken er det viktig å synliggjøre verdien av ulik alder blant beslutningstagerne, for at man skal kunne få et helhetlig perspektiv på debatten og gode politiske vedtak.

Heller ikke i rikspolitikken står det bra til. Etter Stortingsvalget i 2009 er det av 169 representanter ikke lenger noen som er eldre enn 65 år. Kun 10 er over 60. Flertallet er mellom 40 og 50 år. Skulle Stortingets sammensetning gjenspeile befolkningens alder skulle minst 70-80 av representantene være over 50 år. Etter Seniorsakens mening dreier det seg om et demokratisk underskudd.

Ideelt bør våre politiske forsamlinger gjenspeile befolkningen også aldersmessig. I det gamle Roma hadde man respekt for alder. Det ble stilt krav om at de høyeste embeter bare kunne bekles av folk med en viss alder og erfaring. Den lovgivende forsamlingen, Senatet, var de eldres forsamling. Den romerske statsmann Cicero advarte mot en stat styrt av unge og sa at uten de eldres erfaring kunne ikke en sivilisert stat bestå!

Seniorsakens oppfordring til de politiske partiene er å rekruttere talent uten tanke på alder, samt kvitte seg med fordommene mot seniorer. Da vil de bedre kunne ta vare på talenter, la dyktige folk få fortsette i politikken til de blir seniorer – det vil si politiske ringrever som kjenner historien og har hele samfunnets vel for øye.

Seniorenes makt ligger likevel i stemmegivningen. De utgjør snart et flertall av befolkningen, og bør bruke stemmeretten viselig – som det sømmer seg seniorer.

For å se innslaget med Vidar Lønn-Arnesen kan du klikke på denne linken:

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/817951/

På venstre side finner du diverse sendetider og datoer.  Øverst i spalten står det:

Morgennytt: 08:30 – 10:00 06.01.12. Trykk på denne og sendingen innenfor dette tidsrommet kommer på det mørke feltet til høyre. Klokken vises nesten nederst til venstre i bildet. Rett under bildet kan du dra tidspunktet mot høyre til du kommer til kl. 09:15. Der er du ved starten på innslaget. Klippet ligger på nettet til 5. februar.