Årsmelding 2011 for Seniorsaken Vestre Aker

Samarbeidet mellom Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern og det nystartede lokallaget i Frogner har utviklet seg svært positivt i 2011. Saker som har vært behandlet i det felles arbeidsutvalget som er etablert er: Utbygging og videreutvikling av senior omsorgstilbudet på Diakonhjemmet (Vester Aker prosjekt).  Demensteam, bystyret har nå bevilget NOK 500 000 til et forprosjekt (Ullern – Vestre Aker, fellesprosjekt). Hjelp til selvhjelp – seniorer hjelper seniorer (Ullern prosjekt, i samarbeid med private aktører). Senior Helse (Vester Aker prosjekt, i samarbeid med VOLVAT Medisinske Senter, Borgen). 

SENIORSAKEN I VESTRE AKER Å R S M E L D I N G   F O R   2 0 1 1.

STYRE: Seniorsaken Vestre Aker (SVA) har i meldingsåret 2011 hatt følgende styre: leder Per W Jensen – Finn Holden – Bente F Haugland – Else Holthe Møll og Ebbe Ording.

STYREARBEID MED MER: Det er avholdt 7 styremøter og 34 saker er behandlet. I 2011 har det vært kommunevalg. Aktiviteten i lokallaget har i stor grad vært preget av dette. I tillegg til målrettet arbeid mot bystyret og lokalpolitikerne har man avviklet ett trimparti for Seniorer, på Røa Eldresenter. Det er kjent og veldokumentert at fysisk aktivitet for seniorer, selv i et relativt lite omfang, gir en svært god helsegevinst. Dette er etter SVA mening det billigste og beste enkelttiltak som bydelen kan iverksette med henblikk på å bedre folkehelsen generelt og den lokale helseøkonomi spesielt. Videre har

SVA s` faste programposter som sykehjem – /omsorgsboliger og senior – /eldresentrene stått på dagsorden i perioden.

ARBEIDAUTVALGET FOR SENIORSAKEN I FROGNER – ULLERN OG VESTRE AKER BYDELER: Samarbeidet med Ullern og det nystartede lokallaget i Frogner har vært godt. Saker som har vært behandlet i det felles arbeidsutvalget som er etablert er; Utbygging og videreutvikling av senior omsorgstilbudet på Diakonhjemmet (Vester Aker prosjekt).  Demensteam, bystyret har nå bevilget NOK 500 000 til et forprosjekt (Ullern – Vestre Aker, fellesprosjekt). Hjelp til selvhjelp – seniorer hjelper seniorer (Ullern prosjekt, i samarbeid med private aktører). Senior Helse (Vester Aker prosjekt, i samarbeid med VOLVAT Medisinske Senter, Borgen).

MEDLEMSMØTER OG UTADRETTEDE AKTIVITETER: Årsmøte ble arrangert på Røa Eldresenter den 10. mars 2011. Petter Furulund, adm. dir. for NHOs service, holdt et lærerikt og glimrende foredrag for årsmøtet. Temaet var konkret og svært tidsaktuelt; ”Privat kontra offentlig senioromsorg”, med utgangspunkt i Adecco-saken. De offentlige sykehjemmene har i ettertid viste seg å ha langt flere ”lovbrudd”, hvilket Petter Furulund også dokumenterte i sitt foredrag. Sannsynligvis er årsaken til disse såkalte brudd på loven systemfeil i helseinstitusjonene og en Arbeidsmiljølov som tolks langt utover det som var lovens intensjoner.  Den 24. mai 2011 arrangerte SVA et meget godt besøkt åpent møte med ordførerkandidatene i Oslo. Møte ble avviklet i auditoriet til Diakonhjemmets stiftelse og ble glimrende ledet av en engasjert og dyktig Wenche Dager (tidligere NRK journalist). Viseadm. dir. Svein O Faksvåg (ansvarlig for utvikling og utbygging av Diakonhjemmet) innledet til debatt og lanserte Diakonhjemmet som kompetansesenter og knutepunkt for senioromsorgen i de bydeler som naturlig sogner til dette lokalsykehuset. Sykehusdir. Morten Skjørshammer tok opp samhandlingsreformen og de økonomiske konsekvensene innføringen ville medføre for Diakonhjemmet som lokalsykehus for Frogner – Ullern og Vestre Aker bydeler. Begge disse to innspillene syntes å være både overraskende og nye for politikere i debattpanelet. Lederne av Bydelsutvalgene responderte derimot svært positivt på initiativet og informasjonen fra Diakonhjemmets ledelse. SVA har brakt i erfaring at det finnes store uutnyttete ressurser. For å utnytte dem bedre kreves planlegging, fremsynthet og ikke minst ideer til gode løsninger. Men det kreves fremsynthet, både fra politikere og lederne av våre helseinstitusjoner. Denne utfordringen går også til den enkelte av oss både, som enkeltindivid og som organisasjonen. Ifm valgkampinnspurten ble det arrangert stands med underskriftskampanjer for ”SYKEHJEM NÅR MAN TRENGER DET” og flere seniorrettede foredrag ”SENIORSAKEN OG SENIORENE I VESTRE AKER”. På alle disse arrangementene ble det vervet mange nye medlemmer. Dette gir SVA nødvendig styrke og legalitet til å fortsette ”fagforeningsarbeide” i bydelen. Styret oppfordrer med dette til fortsatt medlemsverving i nærmiljøet. Benytt gjerne blanketten bak i SENIOR 50+ ifm vervingen og anfør Vestre Aker spesifikt som lokallag. Styret ønsker lykke til med vervingen av nye medlemmer.

SVA s aktivitet har som målsetting å gi informasjon til medlemmene slik at ledelsen i de etablerte partier ikke kan ta velgernes lojalitet for gitt. På den måten leggers grunnlaget for reell innflytelse og medbestemmelse. Seniorsaken Vestre Aker vil følge opp med evalueringer av politikernes evne og vilje til å gjennomføre sine valgløfter.

MEDLEMSUTVIKLING: Medlemstilgangen har også dette år vært god, avgangen av medlemmer er godt oppveid av tilgangen, slik at utviklingen totalt sett er positiv. Styret takker medlemmene for en aktiv verveinnsats i blant venner og naboer.

ELDRERÅDET: SVA er nå for første gang representert, med to medlemmer, i Vestre Akers Eldreråd for perioden 2011 – 2015. Per W Jensen er valgt som leder og Else Holthe Møll som vararepresentant i rådet.

BEHOVSSTYRT OG IKKE BUDSJETTSTYRT: I følge henvendelser som SVA har fått, både skriftlig og muntlig, synes det å være udekkede behov og etterslep i omsorgen for de eldre og pleietrengende i bydelen. Henvendelsene kan være en indikasjon på at de mellom menneskelige holdninger og samvirke bør sette under lupen. Kanskje har vi et sosialt fellesskap som både bør og kan videreutvikles? En av målsettingene til dette styret har vært at den lokale senioromsorgen skal være behovsstyrt og ikke budsjettstyrt. Kapasitetsmessig bør man sannsynligvis overoppfylle kravspesifikasjonene, fordi behovene ofte viser seg å være underestimert for å være tilpasset de forskjellige budsjettene.

 SENIORENES FELLESORGANISASJON

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er en nyskapning bestående av; Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), og Forsvarets Seniorforbund (FS), som vi har de største håp og forventninger til. Sf har som en av flere målsettinger å komme i hørings – og forhandlingsposisjon med staten ifm blant annet pensjonsoppgjørene.

FERIETILBUD I 2012 SAVALEN FJELLHOTELL & SPA: SVA har fått til en avtale om senioropphold med familien Hektoen på deres familiehotell i 2012. Gjennom hele året legges det opp til forskjellige skreddersydde opphold for seniorer på SAVALEN FJELLHOTELL & SPA. Hotellet har spesialisert seg på senioropphold og har selv utviklet varierte og spennende programmer. Med dagsturer, forskjellige fysisk aktiviteter i turløyper og i svømmebasseng, foredrag, dansekvelder, SPA behandling og god underholdning tilpasset seniorenes ønsker og behov. Maten er kortreist og hjemmelaget. Kjøkkenpersonale bestreber seg på at hvert måltid skal være et kulinarisk høydepunkt, – for de som måtte ønske det.  Hotellet og hyttene ligger i rolige og naturskjønne omgivelser i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset. Lett tilgjengelig fra Oslo med egen bil eller med turbuss til hotellets annonserte arrangementer fra blant annet bussterminalen i Oslo.

Kontakt Savalen for booking og mer detaljert informasjon om de forskjellige arrangementer i 2012 på telefon;   +47 62 47 17 00 eller resepsjonen@savalen.no 

ELDREOMBUDET I OSLO ER NÅ NEDLAGT SOM EGET OMBUD: Denne funksjonen inngår nå i Helse – og Sosialombudets ansvarsområde, ombudet er i Lille Grensen 7. Mange trenger hjelp fra flere instanser. Det krever ofte mye tid og krefter å samordne de forskjellige medisinske og praktiske behov. En lite kjent rettighet er at alle som trenger langvarig og koordinerte sosial- og helsetjenester, har krav på å få utarbeidet en individuell plan, dersom man selv ønsker det. En slik plan skal bidra til at mottakeren får en helhetlig, koordinert og et individuelt tilpasset omsorgstilbud. Seniorsaken Vestre Aker oppfordrer eldre og deres pårørende til aktivt å be om denne tjenesten i egen bydel. Du kan få mer informasjon om dette tilbudet ved å kontakte Helse – og Sosialombudet i Oslo. Telefon 23 13 90 20 eller 02180. E-post adressen er: post@ombudet.no

Målsettingen er en verdig og anstendig seniorpolitikk i bydel Vestre Aker.                  

Med vennlig hilsen

Styret i Seniorsaken Vestre Aker.

SENIORSAKEN I VESTRE AKER AVVIKLER ÅRSMØTE 2012

Tid; 29. mars 2012 kl 18.00 Sted; Kantinen på Røa Eldresenter, Vækerøveien 207, 0751 Oslo.