Vedr. nedleggelse av Selbjørn pleie- og omsorgssenter i Austevoll kommune

Austevoll kommune vil tvangsflytte 20 sykehjemsbeboere til kommunens andre sykehjem der nødvendig ekstra kapasitet ikke er planlagt, besluttet eller utbygd. Vedtaket om tvangsflytting er et hastevedtak og forutsetter at pasientene skal leve i provisorium på ubestemt tid.

Seniorsaken vil hevde at vedtaket er forhastet og krever at Austevoll kommune revurderer saken. I den forbindelse krever Seniorsaken at Austevoll kommune innhenter medisinsk faglig ekspertise for å vurdere om en eventuell overflytting er forsvarlig etter de forpliktelser kommunen har etter norsk lov.

Selbjørn pleie- og omsorgssenter i Bekkjarvik, Austevoll kommune i Hordaland. Sentret har 20 plasser for heldøgns pleie og omsorg, herunder en spesialenhet for aldersdemente med 8 plasser. Sentret ble oppført i 1977 etter at tomten ble gitt som gave sammen med det meste av innbo og utstyr.

Sentret har fungert godt. En av Seniorsakens medlemmer skriver: ”Far min – som var dagpasient på denne heimen i mange år- trivdes svært godt. Mor mi var også pasient her, til ho døydde. Per i dag har mannen min fast plass på heimen. Trass i sosial angst, ser det ut som han har funne seg godt til rette. Trass i at han har fleire alvorlege diagnosar, har han betre matlyst på sjukeheimen enn han hadde heime.”

Høsten 2009 besluttet imidlertid kommunen å legge ned Selbjørn i løpet av våren 2010 og overføre beboerne til Storebø PO senter, der det fra før av er ca 32 beboere. Kommunens intensjon synes å være å bygge ut Storebø til 52 plasser, en utbygging som forventes å komme i gang i 2011 eller 2012. I mellomtiden vil kommunen satse på en nødløsning som innebærer at flertallet av pasienter blir plassert i dobbeltrom. For hvert bad og toalett blir det da 4 pasienter.

De pårørende synes dette er meningsløst at et velfungerende sykehjem som Selbjørn skal nedlegges, og synes det er spesielt negativt at pasientene flyttes mot sin vilje til Storebø PO senter som hverken er ferdig planlagt, innrettet eller utbygd slik at kommunen kan gi brukerne en god aldreomsorg. Det synes bakvendt at pasienter som har vært vant til enerom nå må overflyttes til dobbeltrom. Seniorsaken minner om at Regjeringen i sin såkalte ”Verdighetsgaranti” stiller krav om enkeltrom.

Argumentasjonen fra kommunen er, så vidt Seniorsaken har brakt i erfaring, at det er nødvendig å spare. Før jul sto kommunestyret overfor valget om å spare inn på antall grendeskoler eller på antall sykehjemsplasser. Fordi man fikk sterk motstand mot å sentralisere skoletilbudet, valgte man å sentralisere sykehjemstilbudet i den tro at dette var her motstanden var svakest. Det er argumentert med at Austevoll kommune som en liten kommune ikke har økonomi til å drive to sykehjem og at man vil tjene på å samle ressursene. Et tilleggsargument er at det har vært vanskelig å skaffe tilstrekkelig kompetanse, og at rekrutteringssituasjonen vil bedre seg når man samler ressursene. En konsulentrapport fra konsulentfirmaet KMPG konkluderer dessuten med at Austevoll har en høyere pleiefaktor enn tilsvarende kommuner. Kommunestyret har dermed funnet enda en måte å spare penger på. Man vil legge seg på minimumsnivået.

Seniorsaken mener at kommunen selv har skyld i problemet som har oppstått og at det kan føres tilbake til manglende langsiktig planlegging. Vi tror Austevoll kommune er i ferd med å gjøre et stort overgrep overfor kommunenes svakeste innbyggere. Både flytting, flersengsrom, vantrivsel og tap av muligheten til selv å kunne påvirke sin situasjon, er kjente forhold som fører til økt dødelighet. Etter Seniorsakens mening er vedtaket kommunestyret har truffet uverdig, motbydelig, avpersonifiserende og deprimerende. Overgangsperioden vil gi økt vantrivsel og føre til premature dødsfall blant pasientene. Seniorsaken tar derfor avstand fra vedtaket om flytting og krever at kommunen vurderer saken på nytt, samt søker råd hos medisinsk ekspertise.