Varsler rettslige skritt overfor Kirkevergen i Bergen

Pressemelding fra Seniorsaken 7. november 2008
Kirkevergen i Bergen ved Ann Kristin Langeland inngikk i møte 13. oktober en avtale med domkantor Magnar Mangersnes, med bekreftelse i brev av 24. oktober, om at ”saken knyttet til domkantor Mangersnes fratredelse for aldersgrensen på 70 år, vil bli behandlet på nytt. I følge Kirkevergen vil saksbehandlingen kunne ta noe tid, da man må innhente en juridisk vurdering av saken.

Med dette frasa Kirkevergen seg – etter vanlig fortolkning – retten til å avslutte arbeidsforholdet ensidig, inntil saken på nytt var behandlet på fritt grunnlag. Denne forståelsen ble bekreftet av Magnar Mangersnes advokat, uten at Kirkevergen gjorde innsigelser. Rettslig sett innebærer dette at arbeidsforholdet består inntil det eventuelt blir bragt til opphør etter en fornyet behandling. Dette betyr at domkantoren forstsatt skal ha anledning til fysisk adgang til sin arbeidsplass, og fortsatt skal kunne utføre sine plikter etter reglement og arbeidsinstruks for stillingen.

I et brev til Mangersnes advokat, Michael Tetzschner, datert 3. november, går imidlertid Kirkevergen ved Ann Kristin Langeland tilsynelatende tilbake på sitt tidligere bindende utsagn. Samtidig fjerner hun domkantor Mangersnes fra spillelistene og nektet ham i spille under allerhelgensgudstjenesten 2. november. I tillegg iverksettes flere tiltak som bare kan oppfattes som trakassering.

Advokat Michael Tetzschner protesterte overfor Kirkevergen mot dette åpenbare avtalebruddet i et brev av 4. november, og skriver blant annet: ”Brevet av 24. oktober etablerte ikke bare et håp, men en ny rettslig realitet”. Videre heter det i brev fra advokat Tetzschner: ”Det er mitt standpunkt at brevet (fra Ann Kristin Langeland) slik det er utformet, ikke gir Kirkevergen juridisk adgang til å trekke tilsagnet om fornyet behandling ensidig tilbake.”

Samtidig varsler advokat Tetzschner at det ”vil bli tatt rettslige skritt overfor Kirkevergen som arbeidsgiver hvis det blir lagt noen form av hindringer i veien for domkantoren til å utføre sine arbeidsoppgaver.”

Seniorsaken er sjokkert over at en institusjon som Den norske Kirke bruker så mange krefter og byråkratisk logikk for å utestenge et menneske som gjennom nesten hele sitt liv har gitt så mye for Kirken.

-Det er med beklagelse vi registrerer den behandling Magnar Mangersnes har fått, den er etter vår oppfatning ikke bare juridisk, men også rent menneskelig og moralsk feilaktig. At det skulle være Kirkens egne organisasjoner som ikke har vist vanlig medmenneskelig kjærlighet, beklager vi dypt. Det er vanskelig å forstå at disse organisasjoner har handlet direkte i strid med det Kirken selv predikter, og som vi andre respekterer med høyaktelse; tro, håp og kjærlighet, hvorav det siste er det viktigste, uttaler leder av Seniorsaken Bergen, Tryggve Giertsen.

SENIORSAKEN

Dag Bredal
Informasjonssjef