Uverdig av NHO

Seniorsaken har i flere år kjempet mot en øvre aldersgrense i arbeidslivet. En aldersgrense gir et signal om at man etter en bestemt alder er ubrukelig i yrkessammenheng. En slik holdning er i strid med hva vi vet om individuelle variasjoner. Kronologisk alder sier lite om fysiske og mentale evner.

Seniorsaken oppfordrer derfor partiene på Stortinget til å fjerne bestemmelsen i Arbeidsmiljølovens § 15-7 som gir arbeidsgiver ensidig rett til å si opp en arbeidstaker ved fylte 70 år uten annen begrunnelse.

Pressemelding fra Seniorsaken, 4. mars 2008

Etter at leder av Statens Seniorråd, Ivar Leveraas, i begynnelsen av januar stemplet arbeidsmiljølovens 70 års-aldersgrense som uverdig, har det oppstått en heftig debatt blant arbeidstakerorganisasjonene. Generalsekretæren i akademikerne, Tove Storrødvann og YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier begge nei til en øvre aldersgrense i arbeidslivet, og støtter dermed Seniorsakens syn. Kvalheim har blant annet sagt at det er gammeldags tankegang å holde fast på den øvre aldersgrensen.

Lederne i LO Stat, Morten Øye, og Unio-leder Anders Folkestad, stiller seg på motsatt side. Begge mener det er ønskelig å opprettholde en øvre aldersgrense som en norm for når det er naturlig når folk går av fra arbeidslivet. Å overlate denne avgjørelsen til den enkelte synes å være en fremmed tanke for disse. Mest skuffende er imidlertid holdningen i Næringslivets Hovedorganisasjon. Ifølge www.seniorpolitikk.no uttalte NHO-direktør Sigrun Vågeng seg slik til Avisenes Nyhetsbyrå i januar: ”Det er fornuftig å ha en aldersgrense, for da beholder vi en mulighet til å avslutte et arbeidsforhold med verdighet”.

– Uttalelsen er uverdig av en direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, sier Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. At folk ikke klarer jobben sin på grunn av høy alder og ikke selv er i stand til å forstå realitetene, er et oppkonstruert problem. Vi forutsetter at medlemsbedriftene i NHO følger opp sine ansatte med medarbeidersamtaler og gir tilbakemelding om forventninger og vurderinger av arbeidsprestasjoner. Aldersgrenser er en anakronisme som hverken det enkelte menneske eller samfunnet er tjent med. De er et stigma som setter et ubrukelighetsstempel på friske og funksjonsdyktige mennesker. Arbeid og annen virksomhet som setter menneskene inn i en sosial sammenheng er av det gode. Yrkesmessig aktivitet ikke bare øker bruttonasjonalproduktet, men gir enkeltmennesket mening og identitet som bidrar til livslykke og helse. Dette er realiteter som NHO snarest bør ta inn over seg.

Bakgrunnen for diskusjonen er Arbeids- og inkluderingsdepartementets oppfølgning av stortingsmeldingen om seniorpolitikk. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Helga Pedersen har allerede uttalt seg positiv til å fjerne §15-7 i Arbeidsmiljøloven. Hun har Seniorsakens fulle støtte.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Styreleder Harry Martin Svabø har telefon 911 79 110.