Uttalelse fra Seniorsakens Ressursgruppe Helse og Omsorg

I lys av den prekære situasjonen ved norske sykehjem som gjentatte ganger er avdekket i media ber Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg Regjeringen ved Helse og Omsorgsdept umiddelbart sette i gang følgende tiltak:

1. Sørge for at det snarest blir utarbeidet en oversikt over dagens og fremtidig antatt behov for sykehjemsplasser og andre  former for omsorgs – tjenester i landets kommuner. Dette skulle vare praktisk mulig i henhold til foreliggende statistikker om demografisk utvikling og om forekomst av sykelighet og uførhet i befolkningen.

Det bør også bes om en redegjørelse fra kommunene når det gjelder dagens tildelingspraksis, for eksempel antall søknader på sykehjemsplass og andre omsorgsønsker, hvor mange som får avslag, ventetid m.v.

2. Seniorsaken ber Regjeringen å få utredet nye driftsformer ved sykehjemmene. Målet må etter Seniorsakens oppfatning være at det blir lagt betydelig større vekt på rehabilitering, aktivitet, og egen deltagelse, enn det er i dag. Videre bør det skilles klarere mellom friske eldre og de som har behov for medisinsk diagnostikk og behandling.

Som ledd i et eventuelt nytt driftskonsept må også bemanningsforholdene ved sykehjemmene vurderes nærmere. Likeledes bør personalpolitikk, og videre og etterutdanningsforhold for personalet vurderes.

3. Enkeltindividenes rettigheter til valgfrihet og selvbestemmelse innen eldre omsorgen må skjerpes og utrykkes klarere i lov og forskrifter. Når den enkelte ikke er i stand til å ivareta sine interesser og valgmuligheter må forholdene legges til rette for at pårørende stimuleres til aktiv bistand. For dette formål bør det utarbeides et offentlig pårørende – politisk dokument

4. Finansieringsordningenes kompleksitet må utreders nærmere. Dagens ordninger holder åpenbart ikke mål.

Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg består av dr. Harry Martin Svabø (leder), Odd Grann, professor dr. med Thomas Bøhmer, Olav Høie, dr. Kjell-Olav Svendsen og professor dr. med Peter Wetterberg.


Bilde: Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg: Fra professor dr. med Thomas Bøhmer, dr. Kjell-Olav Svendsen gruppens sekretær Anna Svabø, Odd Grann og dr. Harry Martin Svabø (leder). Professor dr. med Peter Wetterberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.