Ulovlig oppsigelse!

Seniorsaken bestrider lovligheten av oppsigelsen av domkantor Magnar Mangersnes. I et brev datert 14. august 2008 til Bergen Kirkelige Fellesråd, heter det blant annet:

”Sakens faktum er at domkantor Magnar Mangersnes den 30. april 2008 mottok brev fra Bergen Kirkelige Fellesråd merket Personalsak § 5a/§13 der han blir bedt om å fratre sin stilling ved oppnådd aldersgrense. Oppsigelsen var underskrevet av personal- og administrasjonssjef Ann Kristin Langeland og prostileder i Bergen Domprosti Cathrine Halstensen. Magnar Mangersnes foretok en rettidig klage over pålegget om fratredelse. Kirkerådet henviste i sitt svar til Arbeidsmiljøloven (AML)§ 15-7 samt eksisterende personalpolitiske retningslinjer nedfelt i Bergen kirkelige fellesråds arbeidsreglement pkt. 11 (som igjen bygger på AML § 15-7.).

Seniorsaken vil med dette bestride oppsigelsen av Magnar Mangersnes fra stilling som domkantor i Bergen domkirke. Etter vår mening er oppsigelsen ikke saklig begrunnet.

Det synes klart for oss at Bergen Kristelige Fellesråd (BKF) i nærværende sak bevisst eller ubevisst har valgt å overse diskrimineringsforbundet i AML§ 13 -1. Forbudet mot diskriminering på grunn av alder kom inn i loven gjennom Stortingets implementering av EU-direktiv 2000/78/EF.

Videre er det hevet over tvil at BKF ikke har oppfylt drøftelsesplikten etter AML§15-1 før oppsigelse ble sendt.

BKF påberoper seg AML§15-7 som legalt grunnlag for oppsigelsen. Det er ikke opplyst hvilket ledd i paragrafen som skulle gi arbeidsgiver slik rett, men denne side antar at det må være fjerde ledd. Hertil bemerkes at § 15-7 fjerde ledd ikke inneholder en bestemmelse om at arbeidsforholdet skal bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Det forholder seg snarere tvert om. Med mindre noe annet klart fremgår av ordlyden i ansettelseskontrakt, må ethvert arbeidsforhold som ønskes brakt til opphør følge formalkravene i AML.

Domkantor Mangersnes har ingen plikt å forlate arbeidslivet ved fylte 70 år. AML§ 15-7 åpner tvert i mot for at en arbeidstaker kan inngå avtale om å fortsette etter 70 år. Forutsetningen er at vedkommende ”fremdeles fyller de krav som stillingen forutsetter”. Knapt noen kan påstå at Magnar Mangersnes ikke oppfyller disse forutsetningene. For øvrig forutsettes det at arbeidsgiver og arbeidstaker har en samtale om fratredelse eller forlengelse. Noen slik samtale har som påpekt ovenfor, ikke funnet sted.

Dertil kommer at tjenestereglementet som BFK henviser til, motsatt av hva BFK hevder, forutsetter en forlengelse på to år som det normale. Dette reglementet ble vedtatt så sent som i 2006, med denne muligheten for øye. Også Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har i sitt tjenestereglement åpnet for en forlengelse. Forlengelse er derfor i ferd med å bli det normale i kirkelig sammenheng. Seniorsaken kjenner blant annet til at kantoren i Kristiansund, som er 71 år, har fått forlenget sin stilling ”på ubestemt tid” etter avtale med Kirkevergen i byen.

Vi vil med dette høfligst anmode Bergen Kirkelige Fellesråd om å ta kontakt merd domkantor Magnar Mangersnes for å forhøre seg om han kan tenke seg å fortsette i tjenesten i ytterligere to år.”

Brevet er undertegnet av Tore Henning Larsen, Daglig leder og Jan G. Haanæs, Juridisk rådgiver i Seniorsaken.