Talltull i eldredebatt!

Gårsdagens “Debatt fra Litteraturhuset” i NRK-TV ble preget av tull med tall. Statsminister Jens Stoltenberg forsøkte med tallmagi og begrepsforvirring å tegne et positivt bilde av satsningen på eldreomsorg.

Dessverre er dette urealistisk, realiteten er at sykehjemssektoren i Norge bygges ned. Seniorsaken tviler ikke på statsministerens gode vilje til å rette på problemene, men på hans gjennomføringsevne. Han leder en regjering der en ledende minister senest i denne uken argumenterte for en nedprioritering av den kommunale omsorgen.

Pressemelding 27. august 2010

Statistisk sentralbyrå har nylig konstatert at antallet sykehjemsplasser i Norge har økt med 25 de siste tre år. Statsminister Jens Stoltenberg hevdet i debatten at det er bevilget tilskudd til 3200 nye omsorgsplasser, fordelt på sykehjem og omsorgsboliger. Fordelingen var 60 % sykehjemsplasser og 40 % omsorgsboliger, i følge statsministeren. Problemet med denne talloppstillingen er at dette ikke er boliger noen kan flytte inn i, de kan like gjerne være under prosjektering. Den alvorligste innvendingen er imidlertid at dette er tall som inkluderer alle kommunale boliger og institusjonsplasser for alle aldersgrupper, inkludert omsorgen for funksjonshemmede. Ettersom vi vet at det har vært en sterk vekst i omsorgsbehovet for grupper under 67 år de siste årene, blir det ren gjetning å finne ut hvor mange sykehjemsplasser som egentlig stilles til disposisjon for gruppen syke og omsorgstrengende over 80 år – og om det er noen vekst overhodet.

Seniorsakens innvending mot regjeringens argumentasjon er den uhemmede brukeren av tallmagi og forvirrende begreper. Sykehjem og omsorgsboliger tjener to ulike behov. Virkelig syke mennesker trenger sykehjemsplass, ikke omsorgsboliger. Regjeringen tar feil hvis den tror at omsorgsboliger kan erstatte sykehjemsplasser. Vi finner det også moralsk tvilsomt at man dekker over den reelle nedbyggingen av sykehjemssektoren som faktisk foregår, ved systematisk å blande begrepene sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

To eksempler: I følge Gjøvik kommunes ”Omsorgsplan 2025” skal antall sykehjemsplasser reduseres fra dagens 191 til 112. Dette vil innebære en dekningsgrad på 12,3 %. Kongsvingers «Oppvekst- og Helseplan» 2020 foreslår en reduksjon fra dagens ca.150 plasser til 100-110! I programmet heter det: «Det er av overordnet viktighet at brukerne gis tilbud så langt ned i helsetrappa som mulig og riktig i forhold til behov». Begge disse kommunene er styrt av statsministerens partifeller.

For å kunne få et reelt bilde av nedbyggingen av sykehjemssektoren har Seniorsaken sendt brev til reelle landets ordførere og spurt om hvor mange sykehjemsplasser de reelt vil ha etablert innen 2015. Svarene vil bli offentliggjort i forbindelse med Eldredagen 1. oktober 2010.
Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.