Stortingsvalget: Eldrepolitikk er velferdsstatens yttergrense!

Pressemelding fra Seniorsaken 2. september 2009.

Eldrepolitikk er velferdsstatens problemområde. Ikke på noe samfunnsområde er gapet mellom det som er lovet og det som er holdt større. Sviket er tverrpolitisk. Ingen regjering de siste 20 år som har funnet en god og fremtidsrettet løsning. Innenfor eldrepolitikk og eldreomsorg har rikspolitikerne monopol på de gode hensikter, mens lokalpolitikerne, de ansatte som skal gjøre jobben og de eldre omsorgs- og pleietrengende, sitter med svarteper.

Valgkampen 2009 understreker problemet. Samtlige partier har gitt løfter om bedre eldreomsorg. Få av disse løftene er konkrete, slik at man kan være fristet til å frykte at det dreier seg om en obligatorisk øvelse med sikte på å berolige seniorene slik at de ikke bruker den potensielle makten de har til å skifte parti.

Som det ledende regjeringspartiet må Arbeiderpartiet ta mesteparten av ansvaret for utviklingen innenfor eldreomsorgen. At Arbeiderpartiet ikke vil gi noen garanti for sykehjemsplass til de som trenger det, fremgår av partiets egen stemmegivning. Fremskrittspartiet er den fremste utfordreren til regjeringen og det eneste partiet som har et genuint originalt forslag til løsning på problemet med for få sykehjemsplasser. FrPs modell innebærer at pengene følger pasienten. Denne løsningen er på linje med Seniorsakens ønsker. Parallellen til sykehusinnleggelse er åpenbar.

I spørsmålet om seniorenes yrkesdeltagelse er Arbeiderpartiet det eneste partiet som nøler med å endre dagens system for aldersgrenser. Seniorsaken oppfordrer Arbeiderpartiet til å slutte å la seg presse av LO og NHO, tenke igjennom saken på nytt og gjøre det som likevel vil tvinge seg frem i løpet av noen år i hele Europa.

Når det gjelder nytenkning innenfor seniorpolitikken har ikke valgkampen imponert. Verst er Fremskrittspartiets forslag om opprettelse av et Eldredepartement. Et viktig prinsipp for Seniorsaken er at seniorer ikke skal ha særbehandling og ikke skilles ut som en egen gruppe. Vi skal ha krav på de samme rettigheter og nyte den samme respekt hele livet. Etter Seniorsakens mening er forslaget om et Eldredepartement nytenkning på villspor.