Stortinget er feilinformert om kildeskatt!

Stortinget er feilinformert om kildeskatt. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen uttalte i Odelstinget 26. februar 2009 at norske pensjonister i Spania, Pakistan og Thailand ikke ville bli berørt av den nye loven om kildeskatt. Likevel er nordmenn over hele verden blitt trukket 15 % kildeskatt fra januar 2010.

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, stemte for regjeringens forslag om innføring av kildeskatt på 15 % på pensjoner utbetalt til nordmenn bosatt i utlandet fra 1. januar 2010. Kun to høringsinstanser gikk i mot regjeringens forslag, Seniorsaken og emigrantorganisasjonen Noralliansen. Seniorsaken har ikke sagt nei til prinsippet om kildeskatt, men til regjeringens skatteopplegg, som vi hevdet ville føre til kaos og skape store problemer for mange mennesker med dårlig økonomi. Opposisjonen på Stortinget gikk samlet imot regjeringens opplegg og for å sende hele saken tilbake til departementet.

Seniorsaken engasjerer seg i spørsmålet om kildeskatt etter at et stort antall medlemmer i utlandet har kontaktet oss. Mange er fortvilet over å ha kommet i alvorlig økonomisk uføre. En av årsakene til at flere av våre medlemmer har valgt å flytte ut, er lave pensjoner og høye levekostnader i Norge. Andre har reist ut av medisinske årsaker, et varmere klima er godt for ulike sykdommer. Seniorsaken mener at disse har rett til å føle seg lurt og ført bak lyset, når det fra det offentlige først blir sagt at kildeskatten ikke vil få virkning for disse pensjonistene, mens alle deretter opplever å bli trukket i pensjonene.

Alle trekkes
Etter innføring av loven fra 1. januar 2010 får alle pensjonister i utlandet forskuddstrekk. Forskuddsskatten gjelder alle inntekter fra Norge også private pensjoner og livrente. Forsikringsselskapene er pålagt å gjennomføre trekk.

Seniorsaken hevdet at forberedelsene har vært for svake og at man har manglet innsikt i hvilke konsekvenser innføringen har for den enkelte skattyter. Mange som nå er pålagt kildeskatt, ville normalt ikke ha betalt inntektsskatt i Norge. Det kan være mange årsaker til at norske pensjonister velger å flytte til utlandet. Sykdom, levekostnader og klima er noen av dem. Kildeskatten har rammet mange av dem hardt, fordi de ikke har klart å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i tide. For en del med lave trygder og utbetalinger kan dette være så alvorlig at det er et spørsmål om utbetalingene når kildeskatten er trukket, er store nok til et forsvarlig livsopphold for skattyter og hans familie. For mange med små utbetalinger kan kildeskatten dermed få store konsekvenser for livskvaliteten. Seniorsakens advarsler er nå bekreftet. Problemene er minst så store som vi varslet.

En skatt Norge taper på
Målet med innføringen av kildeskatt er at den norske stat skal få inn NOK 230 millioner i økte skatter. Vi tror kostnadene ved administrasjonen av skatten, kan ta brorparten av inntektene. I tillegg kommer økte utgifter hvis skatten tvinger utflyttede nordmenn til å reise hjem. Virkeligheten er at Norge sparer store summer hvert år på at pensjonister bosetter seg i utlandet. En norsk sykehjemsplass koster NOK 800 000 i året. Hvis vi fordeler den samlede kostnadene på sykehjemsplasser på alle nordmenn over 65 år blir det NOK 100 000 på hver. Hvis 40 000 utenlandspensjonister skulle blitt i Norge ville det alene kostet NOK 4 milliarder. I tillegg kommer minsket belastning av helsevesenet der vi vet at 65 % av utgiftene går med til behandling av folk over 65 år. Da har vi ikke regnet med kostnadene til blåreseptmedisiner, hjelpemidler og hjemmetjenester. Den finske stat har forstått dette. De bygger nå sykehjem i Thailand for finske borgere som er bosatt i Asia. På det sparer de store beløp.

Utflyttede pensjonister har selv betalt skatter og avgifter gjennom et langt liv og ytet sitt til verdiskapningen i det norske samfunnet. De utflyttede pensjonistene har ingen rett til sosial støtte i Norge, noe som pensjonister som bor i Norge, har til fulle. Begrunnelsen fra saksordføreren i Stortinget, der han hevdet at utenlandspensjonistene er brukere av norsk infrastruktur under opphold i Norge og derfor bør betale en avgift, er ikke holdbar. Norge er i alminnelighet opptatt av å trekke turister og tilreisende til landet. Vi ilegger dem ikke inngangspenger. Det de legger igjen vil i de fleste tilfellene dekke eventuell slitasje på veidekket. Denne begrunnelsen for skatten er derfor feil. Norge ilegger utenlandspensjonistene en skatt som ikke fører til inntekter, men kan gi giganttap.

En dårlig forberedt lov

Loven om kildeskatt er en dårlig forberedt lov. Dette kan skyldes at Skattedirektoratet ikke har vært trukket inn under forarbeidet, og at regjeringen hadde hastverk med å få den vedtatt. Etter Seniorsakens mening bør loven trekkes tilbake slik at man kan tilrettelegge loven på en forsvarlig måte. Ideelt sett bør vi følge den danske modellen. Etter å ha sagt opp skatteavtalene med Spania og Frankrike og innført kildeskatt, har danske myndigheter bestemt at kun dansker som flytter ut etter en gitt dato vil bli berørt av nye regler. Alle andre kan forholde seg til de regler som gjaldt da de flyttet ut.

Her er noen av de problemene den norske loven reiser.

Mange regler å forholde seg til
Norske pensjonister i utlandet må forholde seg til en lang rekke lover: I Folketrygden slutter medlemskapet etter 12 måneder i utlandet. Etter skatteloven etter 4 år. Folkeregisterloven har egne regler, du skal melde flytting til Folkeregistret etter 6 måneder. For å fortsette som skatteyter til Norge etter 4 år, må du kunne dokumentere at du i en eller flere perioder oppholder deg i mer enn183 dager i Norge i en tolvmånedersperiode, eller mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode. Denne regelen berører ikke de som bor innenfor EØS. Der kan alle kreve å bli beskattet i Norge. De som bor i Thailand kan velge ikke å ha Norge som skatteland ved å betale kildeskatt.

Nedsettelse og ettergivelse av skatt
Gjelder reglene om ettergivelse og nedsettelse av skatt også for kildeskatt? Nei, det er ikke mulig å oppnå nedsettelse av trekket eller ettergivelse av skatt på forhånd, ettersom kildeskatten er basert på forskuddstrekk. Fradrag gis bare de skatteborgere som oppholder seg i Norge. Tilbakebetaling kan skje innenfor EØS-området etter at selvangivelse er levert. Det skjer ved ligning. Hvis skattyteren får nedsatt skatt, men ligningen viser at det er feil, ilegges restskatt. Restskatten innkreves etter Skattebetalingsloven som utleggstrekk (påleggstrekk). Da trekker dette i tillegg til de 15 % det aktuelle året.

Frivillig medlemskap i folketrygden
Frivillig medlemskap i folketrygden kan by på flere fordeler i form av rettigheter. Hvis du betaler skatt til Norge, koster frivillig medlemskap kun 5,3 % avgift på inntekt. Ellers må du ut med 9,1 %.

Hvis kildeskatten er å betrakte som ordinær skatt, vil det fortsatt være 5,3 %. Etter vår og NAVs mening, er dette riktig. Ettersom man først ble klar over dette i desember 2009, er samtlige frivillige medlemmer i folketrygden trukket 9,1 %. Feilen gjentok seg sannsynligvis i februar, ettersom man ikke fikk justert trekket i tide. Dette er bare ett av de mange eksemplene på at saken er dårlig forberedt. For de som lever på grensen økonomisk, er dette mye penger. Tilbakeføring vil måtte skje, og dette vil medføre et kjempeapparat for myndighetene.

Påleggstrekk
Mange utenlandspensjonister har påleggstrekk som kommer i tillegg til kildeskatten. De har for eksempel skatterestanser fra tiden i Norge. Problemet er bare det at samlet trekk kan bli så høyt at de ikke lenger har til livsopphold. Seniorsaken har hjulpet flere av disse til å få nedsatt trekket.

Tvinges til å flytte hjem?
En del pensjonister mener nå at de tvinges til å flytte hjem til Norge fordi de ikke klarer seg i utlandet på så lave inntekter. Det enkleste er imidlertid å følge reglene for skatteborgerskap (som er beskrevet et annet sted i denne artikkelen). Du trenger ikke å bo i Norge, det er tilstrekkelig å ta inn hos familie eller venner. Dermed er du norsk skatteborger i 4 nye år. En slik tilpasning til regelverket blir ikke oppfattet som illegal opptreden av skattemyndighetene.

Sitat:
”Problemene som Seniorsaken og opposisjonen varslet har vist seg å være en realitet.”

FAKTA:

Finansminister Kristin Halvorsen sa i debatten om kildeskatt i odelstinget 26. februar 2009: ”Denne saken dreier seg om rettferdighet for pensjonister. Den dreier seg om 43 000 pensjonister som bor utenfor Norge, men det vil ha litt forskjellig utslag ut fra hvor de bor, og hva slags skatteavtaler som gjelder. Det er i hvert fall sånn at ingen pensjonister bosatt i Spania i dag blir berørt av vedtaket. Det samme gjelder pensjonister i Pakistan og Thailand”.

Finansminister Kristin Halvorsen ga dette svaret på spørsmål fra Høyres stortingsgruppe 8. januar 2009: Hun presenterer en komplett liste over land Norge har skatteavtale med og hvor retten til skattlegging helt er lagt til bostedslandet. Blant landene hun nevner er De baltiske stater, Pakistan, Russland, Spania og Thailand.

Ot Prop nr 20 2008-2009: ”Retten til å skattleggje pensjonar er lagd til staten der mottakaren bur mellom andre etter skatteavtalane med dei baltiske statane, Pakistan, Russland, Spania, Thailand og Tyskland”.

Finansdepartementets høringsnotat av 19. 12 2007: ”Ren bostedsbeskatning gjelder i skatteavtalen med Tyskland, de baltiske statene, Spania, Pakistan og Thailand”

Ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad artikkel om Kildeskatt på pensjon til personer som er skattemessig utflyttet, særlig til Thailand av 12. august 2009: ”Vår skatteavtale med Thailand er spesiell. I utgangspunktet legges avtalens artikkel 18 til grunn der pensjon som utbetales fra Norge til person bosatt i Thailand bare skal kunne skattlegges i Thailand. Vilkåret om å være bosatt i Thailand i relasjon til artikkel 18 forutsetter nærmere dokumentasjon. (…) Slik dokumentasjon må kunne fremlegges i Norge selv om personen er skattemessig utflyttet fra Norge…”(…) På grunn av overføringsregelen må en person i Thailand som mener at den norske pensjonen ikke skal beskattes i Norge, også dokumentere at den norske pensjonen skattlegges i Thailand.” (…) Pensjonister som av ulike grunner slipper thailandsk beskatning, kan ikke lenger forvente å slippe også den norske.”