Skatteskjerpelser for pensjonister!

Finansminister Sigbjørn Johnsen har kommet med et forslag om nye skatteregler for pensjonister. Blir det vedtatt, innebærer det høyere skatt for alle som har inntekter over NOK 300 000 og lavere skatt for alle som tjener under.

En av tre pensjonister må forberede seg på mange tusen kroner i økt skatt fra nyttår, hvis finansministeren får det som han vil.

-Seniorsaken kan ikke akseptere finansminsterens forslag og ber Stortingsrepresentantene om å stemme ned forslaget, sier Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. Vi støtter helt og fullt en økning i de laveste pensjonene, men mener finansieringen må bæres av alle skatteytere – ikke bare pensjonistene. Pensjon er uttrykk for en langsiktig kontrakt med samfunnet. Skatteyterne må kunne forutsette at myndighetene holder kontrakten og ikke reduserer verdien av opptjente pensjoner etter forgodtbefinnende.

Den rød-grønne regjeringen ønsker å gi et lønnsløft for gruppen pensjonister med lavest pensjoner. Ettersom de offentlige utgiftene er ute av kontroll og må strammes inn, velger den å finansiere skattelettelsen med økte skatter på de pensjonistene som har noe høyere pensjoner enn gjennomsnitt. Dette skjer ved at man vil fjerne særfradraget for alder og å øke trygdeavgiften for pensjon. I sum innebærer dette en omfordeling fra pensjonister med høy pensjon til dem med lav pensjon. Dette er samme prinsipp som ble benyttet for et år siden da økningen i minstepensjonene ble finansiert med en nedjustering av pensjonene for de med høyere pensjoner. Disse to tiltakene kommer på toppen av pensjonsforliket i Stortinget, som vil resultere i at flertallet av pensjonistene vil bli minstepensjonister i løpet av en 20-års periode som en følge av en automatisk årlig nedjustering av den forholdsmessige verdien av pensjonene. Etter Seniorsakens mening er dette uholdbar politikk og et svik mot landets pensjonister.

Skatteskjerpelsen vil bli meget følbar når man ser den i sammenheng med myndighetenes planer om konsentrasjon av den offentlige innsatsen om de mest hjelpetrengende og samtidig pålegge flertallet økte egenandeler, samt stille strengere krav til egenomsorg og egenbetaling.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt styreleder Harry Martin Svabø, telefon 22 12 18 90 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 /924 11 868.