Seniorsakens retningslinjer for Eldreombud

Oslo har som den første kommune i landet fått et eldreombud. Meningen med stillingen er å gi hovedstadens seniorer et organ som konsekvent taler på vegne av deres interesser og kan varsle politikerne før noe går skikkelig galt. Alle kommuner bør etter Seniorsakens mening ha et eldreombud.

Etter Seniorsakens oppfatning skal et eldreombud arbeide for at alle eldre i kommunen skal få de helse- og velferdstjenestene de har krav på og behov for. Eldreombudet skal gjennom sitt arbeide for å ivareta de eldres interesser og rettsikkerhet også bidra til å bedre kvaliteten på kommunens tjenester.

Terskelen for kontakt skal ikke være høy. Alle må være velkomne til å si sin mening om kommunens eldreomsorg og rapportere om feil og uverdige forhold. Eldreombudet skal kontinuerlig vurdere kvaliteten på kommunens eldreomsorg, lete etter systematiske feil og mangler og rapportere videre til politikere, byråkrater og medier. Eldreombudet skal danne seg en mening om formålstjenligheten av instrukser og arbeidsmetoder og foreslå forbedringer. En viktig oppgave er å bidra til å redusere den avstanden mange eldre opplever til myndigheter og byråkrati.

Du kan ta kontakt med eldreombudet hvis du
Ikke får de helse- og velferdstjenestene du har krav på.
Hvis du er misfornøyd med de tjenestene du mottar.
Hvis du ønsker bistand til å løse konflikter.
Hvis du ønsker råd og veiledning.

Eldreombudet skal
Gi informasjon om dine rettigheter til helse- og velferdstjenester.
Bistår med å videreformidle spørsmål eller klage til rett instans.
Bistå med å fremme din sak eller løse konflikter.
Gi råd og veiledning om hva du bør gjøre.

Taushetsplikt gir trygghet
Eldreombudet har taushetsplikt, du betaler ingen ting for å bruke eldreombudet og du har krav på full anonymitet om du ønsker det. Eldreombudet er en uavhengig instans i forhold til kommunen. Eldreombudet er kun rådgivende, du avgjør selv om du vil følge rådet og om du vil gå videre med din sak.