Seniorsakens nyhetsbrev november 2011

Seniorsaken lanserer ”Folkeaksjonen 2013”: Seniorsaken inviterer medlemmene til å delta i ”Folkeaksjonen 2013 – Rett til sykehjemsplass når man trenger det.” Målet er å
samle inn minst 100 000 underskrifter fra alle som støtter kravet om rett til sykehjemsplass når man på medisinsk grunnlag erklæres avhengig av hjelp 24
timer i døgnet og selv ønsker det. Underskriftene vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013. Mer om aksjonen og hvordan du kan bidra i Senior nr. 6. 

Valgtaktiske ordførere

I  Senior nr 4 skrev vi at SOS-telefonen hadde mindre pågang sommeren 2011. vi
antok at årsaken var at ordførerne hadde gitt streng ordre til de ansvarlige for den kommunale helsetjenesten om å strekke seg langt, slik at man unngikk skandaler som kunne påvirke stemmegivningen ved kommunevalget. Vi hadde rett! Fra og med oktober har det vært business as usual. Telefonen har ringt hver eneste dag.

Ulovlig hjemsendelse i Nedre Eiker

En av de første som meldte seg var Nedre Eiker kommune. Borghild Bruheim (96) er nektet sykehjemsplass i kommunen. Hun kan ikke gå, må ha hjelp til alt og er redd for å være alene. Hun ble sendt hjem fra korttidsplass på sykehjem til omsorgsleilighet. De pårørende har bedt Seniorsaken om hjelp.

-Nedre Eiker kommune bryter kommunehelsetjenesteloven, erklærer daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Man kan ikke plassere en så hjelpetrengende dame i en leilighet for seg selv og påstå at hun har fått ”nødvendig og forsvarlig helsehjelp”. For øvrig appellerer jeg til Jens Stoltenberg, Trine Skei-Grande og Knut Arild Hareide og spør om hvor det er blitt av deres ”Verdighetsgaranti”.

Nedre Eier kommune forsvarer avslaget på sykehjemsplass for Borghild med mangel på ressurser. -Nei, sier Seniorsakens Tore Henning Larsen. Seniorsaken aksepterer ikke Nedre Eikers prioriteringer og egenproduserte definisjoner. Dårlig økonomi er ikke akseptabel grunn for å nekte et alvorlig sykt menneske anstendig behandling!

Hjemsendelse i Bjerke bydel?

Ottar Georg Nordby (89) har klart seg alene i en to etasjers leilighet på Veitvedt i Oslo etter at hans kone døde for mange år siden. Etter et fall hjemme i sommer, ble han forkommen funnet av hjemmehjelpen, som tilkalte ambulanse. Han ble behandlet på Aker sykehus og deretter midlertidig plassert  i et avlastingshjem i Kingos gate. Nå trues han av hjemsendelse. Hans datter Wenche Nordby er fortvilet. Den gamle hedersmannen trenger nå sykehjemsplass. Han kan ikke lenger stelle seg selv.

Nektet sykehjemsplass i Skedsmo

Edel Nielsen (87) har fått avslag på sykehjemsplass i Skedsmo kommune. Hun har kjempet for å få plass i ett år, nå har hun klaget til fylkesmannen. Seniorsaken Skedsmo, ved leder Anna-Marie Vereide, er koblet inn i saken og har i flere artikler i lokalpressen protestert overfor inntakssjef Per Giertsen i Skedsmo.

Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) toer sine hender og sier at kommunen ikke har penger: – Frivillige organisasjoner har både ressurser, ekspertise og idealisme til å fylle ulike behov, som det å ta med eldre ut på tur, sier Flæten.

Romerikes blad spør: – Betyr det at Verdighetsgarantien er verdiløs?

– Det er noen ganger slik at det kommer sentrale føringer som det ikke følger penger
med, dermed er det vi lokalpolitikere som blir sittende igjen med Svarte Per.
Vi må forholde oss til den organisasjonen vi har og de økonomiske rammene vi
har. Vi skulle gjerne hatt økonomi til å tilfredsstille alle innbyggernes behov, sier Flæten.

Kan det sies tydeligere?

Seniorsaken Skedsmo har fått lokalpolitikerne på glid!

Seniorsaken Skedsmo har virkelig fått lokalpolitikerne til å tenke seg om etter rådmannens
utspill om å utsette byggingen av nytt sykehjem. ”Har noen robbet kommunekassen?” var overskriften i Romerikes Blad 3. november. Reportasjen handlet om Seniorsaken Skedsmos reaksjon på forslag til kommunebudsjett for 2012. så sent som i sommer sto politikerne klar med spaden på den aktuelle tomten, og ordførerkandidat Ole Jacob Flæten (Ap), som nå sitter med ordførerklubba, lovte 100 nye sykehjemsplasser og 100 nye stillinger i eldreomsorgen de neste fire år. Etter sterkt påtrykk fra Seniorsaken Skedsmo i form av intervjuer og innlegg i lokalpressen, har politikerne summet seg. Ordfører Ole Jacob Flæten fastslår at ”løftene i vår eldreplan står ved lag”! Bravo!

Store ulikheter i eldreomsorgen

Modalen blir i Aftenposten 7. november utropt til ”Best i landet på eldreomsorg”.  Oppslaget understreker utrettferdigheten i det norske velferdssystemet og behovet for Seniorsakens krav om ”sykehjemsplass når du trenger det etter medisinske kriterier, uansett hvor du bor og uavhengig av kommunens økonomi.”

Modalen kommune har 370 innbyggere, hvorav 14 personer over 80 år. Kommunen kan tilby sykehjemsplass når man trenger det – og dekningsgraden for institusjonsplass er
90 % mot et gjennomsnitt i underkant av 25 % nasjonalt. Noen kommuner har 5 % dekning.

Modalen er i realiteten et sykehjem med en kommune. Det er mulig fordi Modalen er en
kraftkommune, som i tillegg mottar småkommunetilskudd og distriktstilskudd fra
staten. Kommunepolitikerne i Modalen skal imidlertid ha ros for at de bruker midlene til beste for de eldre i kommunen.

Staten avvikler fradraget for sykdomsutgifter

Seniorsaken er bekymret over den foreslåtte avvikling av fradraget for store sykdomsutgifter. Avviklingen skal skje over tre år og vil opphøre helt i 2015. For 2012 opphører fradrag for utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport.  For 2012,
2013 og 2014 vil bare de som fikk særfradrag i 2010 og 2011 kunne få særfradrag. For 2013 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 67 % av fradragsberettiget beløp. For 2014 vil fradragets størrelse bli trappet ned til 33 % av fradragsberettiget beløp.

Kommunene får en økning i overføringene på 5 milliarder kroner. Midlene er imidlertid ikke øremerket, hvilket vil si at vi må overvåke kommunenes disponeringer.

Andelstaket for frikort heves

Andelstaket for frikort heves med kr 100. Du må altså betale kr 1980 i egenandeler før du får frikort i 2012.

Nye skatteregler

Innslagspunktet for toppskatten økes med 4 % fra kr 471 200 til kr 490 000 (trinn 1) og fra 765 800 til 796 400 i trinn 2.  Minstefradraget for lønnsinntekter er økt fra 36 til 38 %, mens minstefradraget for pensjonsinntekter fortsatt er 26 %. Dette gjør at gapet mellom lønnsinntekt og pensjonsinntekt øker. Når det gjelder formuesskatten til kommune og stat, øker innslagspunktet med 7.1 % fra kr 700 000 til kr 750 000. Matmomsen økes fra 14 til 15 %.

Nye regler om arveavgift og uskiftebo

Finansdepartementet foreslår at utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger (f. eks. felles barnebarn) skal regnes for å komme fra begge ektefeller/samboere. Dermed oppstår rett til to fribeløp. Denne retten blir da ikke lenger avhengig av at partene sørger for formelt arveavkall.

Regjeringen foreslår også flere endringer i arveavgiftsloven. Blant annet skal gjeldende regler for ektefelleuskifte få tilsvarende anvendelse på samboeruskifte.

Sivilombudsmannen har gitt opp kildeskatten

Seniorsaken har klaget forskjellsbehandlingen av pensjonister utenfor og innenfor EØS-området inn for Sivilombudsmannen. I sitt svar viser Sivilombudsmannen til brev fra Finansdepartementet. I brevet skriver Finansdepartementet at man var klar over forskjellsbehandlingen og at denne var tilsiktet da kildeskatt på pensjon ble innført, og at lovgiver var klar over konsekvensen av denne forskjellsbehandlingen. På denne bakgrunn er det departementets mening at lempningsregelen i ligningsloven § 9-12 ikke kan få
anvendelse på tilfeller der en pensjonist bosatt i utlandet blir ilagt kildeskatt i Norge, selv om skattyteren ikke ville betalt skatt dersom vedkommende var blitt boende i Norge. Sivilombudsmannen har tatt departementets redegjørelse til etterretning og henlagt saken. Seniorsaken er uenig i resonnementet fra departementet og appellerer igjen til de politiske partier.

Norges Pensjonistforbund får  1. million til kultur

Regjeringen har foreslått å bevilge kr 29 700 000 til Den Kulturelle Spaserstokken. En million av disse kronene går direkte til Pensjonistforbundet. Hvis tildelingene hadde skjedd etter et forholdsmessighetsprinsipp, burde Seniorsaken i alle fall ha fått kr
100 000 til kulturaktiviteter. Dessverre får vi ingenting fra staten.

Seniorkalenderen 2012 – Seniorenes mesterverker

”Seniorenes mesterverker”: Det er ikke alle kalendere man kan sette i glass & ramme, men Seniorkalenderen 2012 innbyr så absolutt til det! Ved å kjøpe kalenderen gir du din støtte til Seniorsakens viktige arbeid. Husk, Seniorsaken mottar ingen statsstøtte og er derfor avhengig av medlemmenes bidrag.

Vi er stolte av å presentere årets kalender med vakre illustrasjoner av malerinnen Randi Smedsgaard (58). Bildene er inspirert av mesterverker av verdenskjente kunstnere, alle malt da kunstnerne var godt over 50 år. Derfor navnet: ”Seniorenes mesterverker!” Kreativitet kjenner som vi vet ingen alder!

Ta vel i mot våre telefondamer eller telefonmenn når de ringer for å spørre om du vil kjøpe kalenderen, bestill den på telefon 22 12 18 90, eller kjøp den i Bygdøy allé 5 og få en kaffekopp og en julekake på kjøpet.

Tenn et lys med Seniorsaken og Enklere Liv

Seniorsaken trenger flere medlemmer. Hvis du deltar i vår verveaksjon og verver ett nytt
medlem får du et lys til en verdi av kroner 350 (pluss porto) i gave! Det dreier seg om oppladbare, kunstige stearinlys, som blafrer som vanlige stearinlys, ser ekte ut og brenner i 10 timer før de må lades på nytt.  Meld fra hvem du har vervet på telefon 22 36 43 00 eller e-post seniorsaken@seniorsaken.no og motta lysene straks den du har vervet har betalt.

Seniorsaken og SATS inviterer deg til fri trening fra 9 – 15 januar 2012!

Benytt sjansen! La dette blir ditt nyttårsforsett! Alle SATS sentre står i tiden 9-15
januar 2012 åpne for gratis trening for alle medlemmer av Seniorsaken (medlemmer som ikke allerede er medlemmer av SATS). Du blir tatt vel imot og får fri treningsveiledning. Tilbudet gjelder alle som er fylt 50 år. Ta med deg treningstøy og håndkle og kom!

Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir rimeligere trening. Prisen for et
formiddagsmedlemskap er kr. 368,50 (33 % rabatt). Bindingstid er ett år. Rabatten for utvidet medlemskap (for å trene på ulike sentre) er 15 %. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Benytt deg av dette tilbudet – det er fantastisk lønnsomt. Du kan trene så mye du vil så sant du kommer til sentret før klokken 16. I helger og på helligdager, er det fritt frem hele dagen.

Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert

Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 22 12 18 94. Snarest!

Åpent møte i Seniorsaken Harstad

Onsdag 30. november kl 18.30 arrangerer Seniorsaken Harstad åpent møte på Sama aktivitetssenter. Akupunktør MereteHalsebø, ansatt ved Vitalisklinikken i Harstad, foredrar om et spennende og interessant tema: «Hva kan Østen lære oss om helse og sykdom?» Hun tar for seg akupunkturens teoretiske og filosofiske grunnlag og hvordan den brukes i dag. Etter foredraget blir det kunstnerisk innslag. Kine Hellebust står for det kunstneriske innslaget. Salg av kaffe, te og hjemmebakte kaker. Loddsalg.  Hjertelig velkommen til en interessant kveld!

Snart kommer Seniorsaken Larvik?

Flere av våre trofaste medlemmer i Larvik har kommet sammen og diskutert muligheten for å danne et seniorlag i byen. De har gjennomført standsaksjoner og startet Seniorsakens
underskriftaksjon.  Interesserte som ønsker å bli aktive, bes melde seg til Seniorsakens sekretariat på telefon 22 121 890.

Kjøp Seniorhåndboka 2011!

”Seniorhåndboka 2011” er her fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Du kan sikre deg et eksemplar
ved sende en E-post til seniorsaken@seniorsaken.no merket ”Seniorbok 2011” med
navn og adresse. Prisen er kroner 100. Ved forsendelse kommer det porto og
ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Akershus Messingensemble spiller for deg!

Akershus Messingensemble er ikke tradisjonelle guttemusikanter i 10 -16 årsalderen, men åtte til dels hvithårete og beskjeggede herrer med en gjennomsnittsalder på 73 (den eldste
snart 80). Alle er pensjonister og amatørmusikere med solid bakgrunn i korpsbevegelsen og andre musikalske fora. De spiller gjerne på ulike arrangementer, fortrinnsvis i Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold. Programmer av ca 45 minutters varighet: ”Ernst Rolf”, Evert Taube”, ”Filmmelodier” og ”Fra en forgangen tid” – alle, etter valg, med eller uten allsang. Ensemblet spiller helst om formiddagen, men kan også ta oppdrag torsdagskvelder. Honorar: Dekning av utgifter.

Kontakt:  jarlj@online.no

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til juletur

Seniorsaken Vestre Aker og familien Hektoen inviterer alle Seniorsakens medlemmer i Oslo på seniorturer til Savalen Fjellhotell & Spa. Stedet ligger i rolige og naturskjønne
omgivelser i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset. Lett tilgjengelig fra Oslo med egen bil eller egen buss til annonserte arrangementer fra bussterminalen i Oslo. Som vanlig legges det opp til varierte underholdningsprogram med noen foredrag, og sist men ikke minst mye god og kortreist mat på Savalen.

Allerede nå anmoder Seniorsaken Vestre Aker om at dere holder av uke 11/2012, fra 12 – 16. mars 2012, fordi det i dette tidsrommet arrangeres Seniorenes Vinterferieuke på Savalen. Se også hjemmesiden; www.savalen.no. vedrørende påmeldinger til dette arrangementet. Et innholdsrikt og seniorrettet program for 2012 er under utarbeidelse og vil bli annonsert og omtalt i SENIOR 50+ og på hjemmesiden til Seniorsaken senere.

JULETUR 22. – 29. DESEMBER 2011

Feire julehøytiden (en uke) på SAVALEN med et tradisjonsrikt juleprogram. Buss fra Larvik via Oslo Bussterminal. Kr. 6 190,- pr. pers. i dobbeltrom. Enkeltrom tillegg kr. 1 050,-. Buss kr 490,- tur/retur

 FOR INFORMASJON OG BESTILLING RING 6247 1717. ELLER SEND EPOST TIL; post@savalen.no

Seniorsaken Vestre Aker og familien Hektoen

SAVALEN FJELLHOTELL & SPA