Seniorsakens nyhetsbrev desember 2011

SOS-telefonen tilbake til det ”normale”. Antall henvendelser til Seniorsakens SOS-telefon er nå tilbake til det ”normale” etter en rolig periode knyttet til politikernes ønsker om å unngå skandaler forut for kommunevalget. Her er en kort oppsummering:

Ikke plass i Nedre Eiker!

En av de første som meldte seg var Nedre Eiker kommune. Borghild (96) ble nektet sykehjemsplass i kommunen. Hun kan ikke gå, må ha hjelp til alt og er redd for å være alene. Hun ble sendt hjem fra korttidsplass på sykehjem til omsorgsleilighet. De pårørende ba Seniorsaken om hjelp. Nedre Eier kommune forsvarer avslaget på sykehjemsplass for Borghild med mangel på ressurser. Seniorsaken aksepterte ikke Nedre Eikers avslag og svarte at dårlig økonomi er ikke akseptabel grunn for å nekte et alvorlig sykt menneske anstendig behandling. Saken er klaget til fylket.

Fikk plass på Notodden!

Ingrid (88) er dement og alvorlig syk med flere diagnoser, svimmel og redd. Hun bodde alene i et 1600-talls hus i Gransherad med vedovn og dobøtte i stuen. Notodden kommune hadde imidlertid hverken avlastningsplass eller plass i sykehjemmet. Den kunne heller ikke gi opplysninger om når slik plass kunne innvilges. Familien var fortvilet og ba Seniorsaken om hjelp.

Argumentet var også denne gang at det er mangel på plasser, men ikke på alvorlige syke mennesker i kø. Seniorsakens Tore Henning Larsen minner om at det er en høyesterettsdom som sier at økonomiske argumenter ikke kan suspendere kommunens plikt til å gi nødvendig helsehjelp. Kommunen var enig, og plass ble innvilget. Seniorsaken gratulerer.

Avslag og deretter forlengelse av korttidsopphold

Mann (90) har i tillegg til andre diagnoser KOLS og sterkt nedsatt lungekapasitet, noe som medfører at han er avhengig å bruke oksygen.  Etter et sykehusopphold og en akutt lungebetennelse, ble han innvilget et tidsbegrenset opphold i institusjon ved Sømna omsorgssenter i Sømna kommune i Nordland.  Han skulle etter kommunens vedtak bli sendt hjem til sin omsorgsleilighet den 9. desember. Etter eget og familiens mening var han for dårlig til å ta vare på seg selv i en ubemannet omsorgsbolig. Familien ba om at vedtaket ble omgjort, slik at NN får bli på sykehjemmet i alle fall inntil han er tilstrekkelig rehabilitert. Kommunen avslo utsettelse, men den 20. november ble den gamle mannen på kommunens eget initiativ igjen overflyttet til sykehjemmet fordi han var blitt dårligere. Nok en gang ble det søkt om korttidsplass og etter Seniorsakens inngripen har kommunen svart positivt: ”NN vil bli ivaretatt på Sømna Omsorgssenter avd. sykehjem så lenge han innfrir vilkårene for korttidsplass.” Et tverrfaglig team med ansvarshavende lege vurderer hans helsetilstand og hjelpebehov fortløpende. Korttidsplassen er foreløpig innvilget frem til og med 19. desember.

Løfte om rehabiliteringsplass i Drammen

Mann (95 år) ble innlagt Drammen sykehus Medisin 1. med akutt magesår mandag 28.11. Det er søkt om rehabiliteringsplass for ham på Drammen geriatriske kompetansesenter, men det er ikke plass. Virksomhetslederen i Drammen kommune sier hun forstår frustrasjonen og vil gjøre det hun kan for å skaffe en rehabiliteringsplass så snart som mulig.

Folkeaksjonen 2013

Norske politikere har gitt den norske befolkningen grunn til å tro at det offentlige garanterer den enkelte en god og verdig omsorg når den tid kommer at man blir avhengig av hjelp fra andre. Et flertall på Stortinget har til og med vedtatt noe de kaller en ”verdighetsgaranti”. Dessverre er ikke realiteten i overensstemmelse med språkbruken. Myndighetene har gitt løfter de ikke kan innfri. Sviktende omsorg har dessuten garantert ingen juridiske konsekvenser for noen.  Dette er bakgrunnen for at Seniorsaken har lansert ”Folkeaksjonen 2013” der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om ”Rett til sykehjemsplass når man trenger det”, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av omsorg 24 timer i døgnet Målet er å samle inn minst 100 000 underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten 2013. du kan selv delta med egen underskrift og ved å oppfordre andre til å undertegne. Skjema for underskrifter er vedlagt Seniormagasinet!

Vellykket aksjon på Notodden

Seniorsaken innledet sin landsomfattende underskriftsaksjon ”Folkeaksjonen 2013 – sykehjemsplass når du trenger det” på Notodden 1. desember i Tuven-sentret – som en honnør til kommunen. Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes ledet standen og kunne rapportere om en ”pangstart”! Både avisen Telen og NRK Telemark brukte mye tid på Seniorsaken. Senterleder Hans Borhaug hadde lagt forholdene (både med bord og stoler) meget godt til rette for Seniorsaken. Følgelig ble det et stort antall underskrifter på aksjonen.

Stor oppslutning om folkemøtet i Halden

Allerede ved 12-tiden onsdag 16. november var Seniorsaken på plass ved Haldens største kjøpesenter «Tista Senter». Der sto igjen vår dynamiske duo, Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes fra Seniorsaken sentralt, sammen med Stein Andresen fra Seniorsaken Sarpsborg, og reklamerte hemningsløst for Folkemøtet på Thon Hotel samme dag. Under parolen «Sykehjemsplass når du trenger det» samlet de inn drøssevis med underskrifter. Haldenserne gikk deretter i flokk og følge til kveldens Folkemøte. Det var satt opp buss fra Sarpsborg, og folk kom helt fra Råde for å høre overlege Lars Håkon Berger forelese om øyesykdommer. Noen hadde også kommet for å spise wienerbrød, og andre for å synge sammen med Vidar Lønn-Arnesen som sammen med Philip Kruse dro i gang showet: ”Helt på Grensen!”.

Halv pris på dobbeltrom?

Fra politisk hold er det lansert en idé om at pasienter som mot sin vilje blir plassert på dobbeltrom på sykehjem, skal slippe med å betale halv pris. Meningen er at prisavslaget skal være en kompensasjon for manglende satsing på eldreomsorgen. Etter Seniorsakens mening skal ikke mennesker som har behov for sykehjemsplass mot sin vilje kunne plasseres i dobbeltrom sammen med fremmede mennesker. En kompensasjon i form av halv betaling, vil etter vår mening ikke føre til flere sykehjemsplasser – det vil føre til flere dobbeltrom. For når familie og pårørende står overfor valget mellom enkeltrom og dobbeltrom til halv pris, vil økonomien lett bli det avgjørende argument. Målet for den kommunale satsingen må derfor fortsatt være full sykehjems-dekning, og enerom til de som ønsker det – ikke det maksimale antall senger som kan plasseres på hvert enkelt rom. Realiteten er at utviklingen i kommune-Norge den siste tid har gått i motsatt retning av det vi ønsker. I altfor mange kommuner er sykehjemsplasser blitt nedlagt til fordel for satsing på omsorgsboliger med varierende kommunalt servicetilbud også kalt heldøgns-service. Dette gjøres for en stor del også for å redusere kommunens utgifter og overføre kostnadene til staten og den enkelte pasient.

Seniorsaken Rogaland tyr til gerilja

Geriljaen er i sving igjen i Rogaland. Løftene fra valgkampen blir som vanlig til fromme ønsker, og i liten grad til handling, bortsett fra nedskjæringer på vitale kommunale ansvarsområder som skole og omsorg hvis rådmennenes budsjettforslag blir vedtatt, skriver Elsa Kristiansen, leder i Seniorsaken Rogaland. I Sandnes er kampviljen til stede. Eldresentrene, som driver et viktig forbyggende arbeid får nedskjæringer. Valgkampens løfter om sykehjemsplasser til de som trenger dette innen 2015 (120 på venteliste i dag) er ute av økonomiplanen for de neste fire årene. Sammen med Utdanningsforbundet og eldresentrene aksjonerer Seniorsaken med besøk hos politikerne og brev til alle medlemmer i Helse- og sosialutvalget og oppmøte på deres budsjettmøter.  Den gode nyheten i Sandnes er at rehabiliteringen av Sandnes sykehus til et Samhandlingssenter går som planlagt. Det skal de ha ros for.

I Stavanger foreslår rådmannen at et flunkende nytt sykehjem skal stå tomt i et år og at det lenge planlagte nye sykehjem i Lervig tas ut av økonomiplanen. Stavanger kommune arbeider riktignok med en – i seg selv – god plan for forebygging og mindre bruk av blant annet sykehjem for våre syke eldre. Men, det hjelper lite de godt og vel 100 som står på venteliste i dag og deres pårørende. Vi tror ikke det ene absolutt utelukker det andre.

Men det gror da også rundt omkring. Jærkommunene har klare planer for samarbeid med ansvarsfordeling når det gjelder samhandlingsreformen. Og, et nytt og interessant bygg for å huse sykehjemsplasser og rehabilitering står klart ved nyttårsskiftet i Klepp. I Hå kommune er tilbygg til Hå sjukeheim inne i budsjettet for å takle de mange og varierte oppgavene kommunen skal ivareta fremover. Jærbuen er et grepa folkeslag!

Gladmelding fra Drammen!

En gruppe eldre fra Fjell i Drammen har gjennom lengre tid hatt en avtale med Fjell Frivillighetssentral om busstur to ganger i måneden til et kjøpesenter for å handle. Kjøreturene ble stoppet fordi sjåføren av minibussen manglet løyve. I tillegg manglet Frivillighetssentralen finansiering. Elisabeth ringte kommunen og sa sin klare mening om byråkritiske bestemmelser. Kommunen reagerte positivt og sikret to års unntak fra bestemmelsene om personbefordring fra Biltilsynet. Hun ringte også Lions i Drammen, som spontant bevilget kroner 5000 og dessuten forsikret at hvis man manglet sjåfør, skulle Lions medlemmer stille opp! Ikke dårlig i en førjulstid. Verbale blomster til alle involverte!

Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert

Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 22 12 18 94. Snarest!

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 22 12 18 94. Snarest!

Uventet sterk økning i pensjonsutgiftene

Kostnadene til sykepenger, uførepensjon og alderspensjon steg vesentlig mye mer i 2011 enn forutsatt i statsbudsjettet. Sykepengeutgiftene steg med 1,1 milliarder, uførepensjonene med 2,6 milliarder og alderspensjonene med 17,8 milliarder. Finansdepartementet skriver i ”gul bok”(nasjonalbudsjettet) at økningen i alderspensjonsutgiftene ”skyldes både at antallet alderspensjonister øker og at de nye pensjonistene vil ha en høyere opptjening enn gjennomsnittet for de eksisterende alderspensjonistene”.  I 2011 budsjettet ble det anslått at 19 000 personer ville velge tidligpensjon fra 62 år. I revidert nasjonalbudsjett 2011 ble anslaget økt til 28 000 personer, som i september 2011 igjen ble oppjustert til 35 000 personer.  I statsbudsjettet for 2012 er det på usikkert grunnlag anslått at 48 000 personer kan ha valgt tidligpensjon ved utgangen av 2012.

Tallene er av en slik art at det vil reises ny debatt om incitamentene i pensjonsreformen, og om disse er gode nok til at folk fortsetter i jobb uten å ta ut pensjon. Det vil også bli reist ny debatt om tidligpensjonsordingene i offentlig sektor, både om pensjonsformen med bruttolønnsgaranti og adgangen til å kombinere jobb med pensjon.

Arv – har du husket det årlige fribeløpet?

Hvert år kan giver/arvelater gi bort en gave tilsvarende en halvpart av folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet justeres hvert år. I 2011 er fribeløpet kr. 37 821. Hver gavemottager kan få en gave tilsvarende fribeløpet per giver. Dette betyr at hvert barn eller barnebarn kan  motta gaver med verdi oppad begrenset til fribeløpet fra hver av foreldrene eller besteforeldrene. På denne måten kan foreldrepar overføre kr. 75 641 til hvert barn i 2011. Overføringen utløser ingen arveavgift og man er heller ikke pliktig til å melde fra til skatteetaten, utover å gi opplysning om det i selvangivelsen.  Hvis overføringen overstiger fribeløpet, er det overskytende normal arv og skal innmeldes til skattemyndighetene. Periodiske ytelser som går til utdannelse eller oppfostring av barn, omfattes ikke av disse reglene. Det samme gjelder for beløp som blir spandert, for eksempel en reise der giveren selv er med. . Det er ikke adgang til å benytte fribeløpet til å overføre ikke-børsnoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper eller andre typer verdipapirer som ikke er notert på børs.  Det er heller ikke mulig å benytte fribeløpet til overføring av fast eiendom.  Fribeløpet følger kalenderåret og det er ikke mulig å overføre ubrukt fribeløp til neste år.  Verdiene må derfor overføres før årsskiftet. Man skal også merke seg at fribeløpet kommer i tillegg til det arveavgiftsfrie beløpet på kr. 470 000. Det betyr at man kan overføre det arveavgiftsfrie beløpet og det årlige fribeløpet i samme år uten å svare arveavgift.  Men da må dere sende gavemelding på det arveavgiftsfrie beløpet.

Seniorkalenderen 2012 – Seniorenes mesterverker

”Seniorenes mesterverker”: Det er ikke alle kalendere man kan sette i glass & ramme, men Seniorkalenderen 2012 innbyr så absolutt til det! Ved å kjøpe kalenderen gir du din støtte til Seniorsakens viktige arbeid. Husk, Seniorsaken mottar ingen statsstøtte og er derfor avhengig av medlemmenes bidrag.

Vi er stolte av å presentere årets kalender med vakre illustrasjoner av malerinnen Randi Smedsgaard (58). Bildene er inspirert av mesterverker av verdenskjente kunstnere, alle malt da kunstnerne var godt over 50 år. Derfor navnet: ”Seniorenes mesterverker!” Kreativitet kjenner som vi vet ingen alder! Ta vel i mot våre telefondamer eller telefonmenn når de ringer for å spørre om du vil kjøpe kalenderen, bestill den på telefon 22 12 18 90, eller kjøp den i Bygdøy allé 5 og få en kaffekopp og en julekake på kjøpet.

Tenn et lys med Seniorsaken og Enklere Liv

Seniorsaken trenger flere medlemmer. Hvis du deltar i vår verveaksjon og verver ett nytt medlem får du et lys til en verdi av kroner 350 (pluss porto) i gave! Det dreier seg om oppladbare, kunstige stearinlys, som blafrer som vanlige stearinlys, ser ekte ut og brenner i 10 timer før de må lades på nytt.  Meld fra hvem du har vervet på telefon 22 36 43 00 eller e-post seniorsaken@seniorsaken.no og motta lysene straks den du har vervet har betalt.

Seniorsaken og SATS inviterer deg til gratis trening fra 9 – 15 januar 2012!

Benytt sjansen! La dette blir ditt nyttårsforsett! Alle SATS sentre står i tiden 9-15 januar 2012 åpne for gratis trening for alle medlemmer av Seniorsaken (medlemmer som ikke allerede er medlemmer av SATS). Du blir tatt vel imot og får fri treningsveiledning. Tilbudet gjelder alle som er fylt 50 år. Ta med deg treningstøy og håndkle og kom!

Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir rimeligere trening. Prisen for et formiddagsmedlemskap er kr. 368,50 (33 % rabatt). Bindingstid er ett år. Rabatten for utvidet medlemskap (for å trene på ulike sentre) er 15 %. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Benytt deg av dette tilbudet – det er fantastisk lønnsomt. Du kan trene så mye du vil så sant du kommer til sentret før klokken 16. I helger og på helligdager, er det fritt frem hele dagen.

Deadline Seniormagasinet 2012

Til Senior 1 – 2012 vil vi helst ha stoff innen 20. januar. Senior 2: 5. mars. Senior 3: 4. mai. Senior 4:15. august. Senior 5: 12. september. Senior 6: 15. oktober. Bladene leveres Posten henholdsvis 28. februar, 17. april, 14. juni, 25. september, 23, oktober og 5. desember.

Deadline Nyhetsbrevet 2012

Nyhetsbrevet sendes ut 15 i hver måned. Flott om redaktøren får stoff senest den 13.ende.

Kjøp Seniorhåndboka 2011!

”Seniorhåndboka 2011” er her fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Du kan sikre deg et eksemplar ved sende en E-post til seniorsaken@seniorsaken.no merket ”Seniorbok 2011” med navn og adresse. Prisen er kroner 100. Ved forsendelse kommer det porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i våre sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Akershus Messingensemble spiller for deg!

Akershus Messingensemble er ikke tradisjonelle guttemusikanter i 10 -16 årsalderen, men åtte til dels hvithårete og beskjeggede herrer med en gjennomsnittsalder på 73 (den eldste snart 80). Alle er pensjonister og amatørmusikere med solid bakgrunn i korpsbevegelsen og andre musikalske fora. De spiller gjerne på ulike arrangementer, fortrinnsvis i Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold. Programmer av ca 45 minutters varighet: ”Ernst Rolf”, Evert Taube”, ”Filmmelodier” og ”Fra en forgangen tid” – alle, etter valg, med eller uten allsang. Ensemblet spiller helst om formiddagen, men kan også ta oppdrag torsdagskvelder. Honorar: Dekning av utgifter.

Kontakt:  jarlj@online.no

Teateraften med Seniorsaken Bergen 10. januar

Seniorsaken Bergen inviterer til teateraften på Den nasjonale Scene. Stykket er Bertolt Brechts berømte verk ”Mor Courage”. Invitasjonen gjelder prøveforestilling 10. januar kl. 1930. Pris for Seniorsakens medlemmer Kr 100,-. De som er vil kjøpe billetter må kontakte billettkontoret ved DNS, tlf. 55 60 70 80 innen 5. januar. E-post: dns@dns.no.

Seniorsaken Vestre Aker inviterer til juletur

Seniorsaken Vestre Aker og familien Hektoen inviterer alle Seniorsakens medlemmer i Oslo på seniorturer til Savalen Fjellhotell & Spa. Stedet ligger i rolige og naturskjønne omgivelser i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset. Lett tilgjengelig fra Oslo med egen bil eller egen buss til annonserte arrangementer fra bussterminalen i Oslo. Som vanlig legges det opp til variert underholdningsprogram med noen foredrag, og sist men ikke minst mye god og kortreist mat på Savalen. Allerede nå anmoder Seniorsaken Vestre Aker om at dere holder av uke 11/2012, fra 12 – 16. mars 2012, fordi det i dette tidsrommet arrangeres Seniorenes Vinterferieuke på Savalen. Se også hjemmesiden; www.savalen.no vedrørende påmeldinger til dette arrangementet. Et innholdsrikt og seniorrettet program for 2012 er under utarbeidelse og vil bli annonsert og omtalt i SENIOR 50+ og på hjemmesiden til Seniorsaken senere.

JULETUR 22. – 29. DESEMBER 2011

Feire julehøytiden (en uke) på SAVALEN med et tradisjonsrikt juleprogram. Buss fra Larvik via Oslo Bussterminal. Kr. 6 190,- pr. pers. i dobbeltrom. Enkeltrom tillegg kr. 1 050,- Buss kr 490,- tur/retur

 FOR INFORMASJON OG BESTILLING RING 6247 1717. ELLER SEND EPOST TIL; post@savalen.no

 

Seniorsaken Vestre Aker og familien Hektoen

SAVALEN FJELLHOTELL & SPA