Seniorsakens Landsmøte 31. mai 2011

Auditoriet i Forsvarsmuseet

Styreleder Harry Martin Svabø hilste velkommen til Landsmøtet.

Daglig leder i Seniorenes fellesorganisasjon, Arild Kristensen orienterte deretter om arbeidet for å sikre Seniorsaken og de samarbeidende organisasjonene, Forsvarets pensjonistforbund og Landslaget for offentlige pensjonister status som offisiell samtalepartner i forhold til regjeringen med hensyn til pensjon og trygd. Organisasjonen har tilskrevet departementet og bedt om å bli representert. Reaksjonene fra regjeringen har så langt vært oppmuntrende.

Styreleder Harry Martin Svabø oppsummerte utviklingen for Seniorsaken det siste året i korte trekk: Pensjonistøkonomien er blitt svekket gjennom flere stortingsvedtak, noe som særlig vil komme til å merkes av dagens 40-50-åringer. Seniorsaken har sagt opp avtalen med NOFA og overtar selv sentralbord og medlemsservice, noe som forventes å gi en innsparing. Seniorsaken har også tatt hovedansvaret for rekruttering av medlemmer ved å opprette et korps av telefonakkvisitører. Han innrømmet at telefonverving har negative sider i forhold til privatlivets fred, men at det er den eneste kanalen som er kostnadseffektiv for en liten organisasjon som Seniorsaken. Foreningen hadde en svak tilbakegang i antall medlemmer i 2010, men er i ferd med å ta igjen dette. Antall medlemmer på landsmøtetidspunktet er ca 16 000. Ambisjonen for 2011 er å øke til 20 000, et mål styreleder mente var realistisk. Han erklærte deretter møtet for satt.

 1. Godkjenning av innkalling
  Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
 2. Navneopprop
  Det møtte 29 delegater. Det var gitt 5 fullmakter.
 3. Valg av møteleder
  Stig Klingstedt ble foreslått av styret.
  Vedtak: Stig Klingstedt ble enstemmig valgt.
 4. Godkjenning av dagsorden
  Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.
 5. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  Ingrid Kløve, Bergen og Stein Andresen, Sarpsborg, ble foreslått av styret.
  Vedtak. Ingrid Kløve og Stein Andresen ble enstemmig valgt. Dag Bredal ble foreslått som referent.
  Vedtak: Dag Bredal ble enstemmig valgt.
 6. Valg av to personer som tellekorps
  Tore Henning Larsen og Anna Svabø ble foreslått av styret.
  Vedtak: Tore Henning Larsen og Anna Svabø ble enstemmig valgt.
 7. Forretningsorden
  Møteleder foreslo at gjeldende forretningsorden ble lagt til grunn.
  Vedtak: Gjeldende forretningsorden ble enstemmig vedtatt.
 8. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet 2010
  Styrets orientering var utsendt på forhånd. Kun enkeltpunkter ble kommentert. Ingrid Køve, Bergen ba om at Seniorsakens høringsuttalelser ble lagt ut fortløpende på hjemmesiden, og at dette ble protokollført. Hun ønsket også at flere av lokallagenes aktiviteter ble tatt med i orienteringen om Seniorsakens virksomhet. Seniorsaken Bergen hadde blant annet holdt 2 åpne møter og 2 stands, som hun ønsket skulle nevnes i referatet. Temaene var ”Seniorer – Helse – Aktiv dødshjelp” og ”Humor, hukommelse og livskvalitet”. Gurly Gundersen, Arendal, savnet likedan en omtale av Arendal. Ruth Haugland, Harstad foreslo at lokallagenes aktiviteter ble omtalt i styrets orientering på bakgrunn av innsendte årsberetninger. (Referenten, som også har skrevet orienteringen, kommenterte at dokumentet var ferdigstilt i januar, altså før årsberetningene var ferdige fra lokallagene.) Thomas Bøhmer, ressursgruppen for Helse og omsorg, spurte om ikke Sekretariatet skulle vært omdøpt til Servicekontoret, slik det var foreslått i ledermøtet. Konstituert daglig leder, Tore Henning Larsen, svarte at han hadde fulgt henstillingen ved å forsøke å gjøre sekretariatet enda mer serviceorientert overfor lokallagene. Svein Andresen, Sarpsborg, konkluderte med at hans erfaringer var positive og at det hadde skjedd en stor forbedring. 

  Godkjenning av
  a. Årsberetning for 2010, se vedlegg
  Svein Andresen, Sarpsborg mente at det var en uoverensstemmelse i oppgitt medlemsantall i virksomhetsorienteringen og årsberetningen. Konstituert daglig leder, Tore Henning Larsen, opplyste at årsaken er et man det ene stedet oppgir ”medlemskap” og i det andre tilfellet ”medlemmer”, som omfatter både enkeltmedlemmer og familiemedlemmer.
  Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
  b. Aktivitetsregnskap for 2010, se vedlegg
  Det var spørsmål til flere av postene. Ingrid Kløve, Bergen ville ha en orientering om personalkostnadene for Seniormagasinet, møteutgiftene, lønnskostnadene og andre aktiviteter. Styreleder og kst daglig leder forklarte at personalkostnadene til Seniormagasinet gjaldt lønn til redaktør og journalister. Posten møteutgifter var også relatert til folkemøter, som var sponset av samarbeidspartnere. Stillingsbrøker og lønninger for personalet fremgikk av virksomhetsberetningen. Ingrid Kløve, Bergen ba om at styret ble anmodet om å se på lønnsnivået med sikte på å få utgiftene ned, og tilsvarende med møteutgiftene.
  c. Revisors beretning (ettersendes)
  Revisor leverte en såkalt ”ren» beretning.
  d. Kontrollkomiteens beretning (ettersendes)
  Kontrollkomiteens leder, Lasse Uvholt, anbefalte at regnskapet ble godkjent. Vedtak: Aktivitetsregnskapet ble enstemmig godkjent med de merknader som er fremkommet.

 9. Innkomne forslag
  a) Forslag fra Seniorsaken Skedsmo om bofellesskap
  Seniorsaken Skedsmo ba om at det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med spørsmålet. Styreleder Harry Martin Svabø mente det var problematisk for Landsmøtet å sette ned en arbeidsgruppe og ba om at saken ble oversendt styret, som kunne vurdere spørsmålet nærmere og eventuelt utarbeide en strategi.
  Vedtak: Forslaget ble oversendt styret.
  b) Forslag fra Seniorsaken Bergen om endring av vedtektene
  Ingrid Kløve, Bergen innledet og forklarte bakgrunnen for forslagene om vedtektsendring, som hun mente ville styrke Seniorsaken. En ny økonomifordelingsnøkkel var hovedsaken, hvilket fremgår av forslag til ny § 3-4 med vedlegg. Styret gikk imot forslaget og hevdet at en forenings økonomi ikke kan reguleres av vedtektene, men vedtas i forbindelse med de årlige budsjettene. Ernst Hansen-Tangen, Ullern, mente at en vedtektsendring ikke var påkrevet, og at det skulle stemmes over hvorvidt det i det hele tatt skulle behandles. Styreleder Harry Martin Svabø inviterte imidlertid Landsmøtet til en debatt om spørsmålet og ønsket å få alle sider belyst. Landsmøtet bestemte deretter at forslagene fra Bergen skulle behandles punkt for punkt.
  Ny § 2-1 – prinsippet om at økonomiforvaltningen skal reguleres av et vedlegg til vedtektene. Odd Gunnar Olsen, Ullensaker mente dette var uheldig og ulogisk. Vedtak: Forslaget om økonomiforvaltningen i eget vedlegg falt mot 4 stemmer. Forslag til ny § 3-1 Forslag om at styret ”skal” representere ulike landsdeler. Forslaget ble trukket. I stedet skal ordet ”bør” benyttes. Forslag til ny § 3-3 ”Styret har plikt til å orientere organisasjonen om vesentlige avvik mht. og handlingsplaner …”.
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  Forslag til ny § 3-4 Forslag om en fordelingsnøkkel for kontingentene mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene fastlagt i vedtektene. Gurly Gundersen, Arendal ønsket en bedring av lokallagenes økonomi, men mente en fast fordelingsnøkkel kunne bli et problem. Trond Holm, Ressursgruppen helse og omsorg, mente at fordelingen av penger måtte knyttes opp mot lokallagets evne til å skaffe seg flere medlemmer. Styreleder Harry Martin Svabø mente det var problematisk å binde seg til en gitt fordeling. Han presiserte at hvis det skal gis en større andel av kontingentmidlene til lokallagene, innebærer det at det blir mindre til Seniorsakens sentrale oppgaver. Da må man også bestemme hvilke aktiviteter som eventuelt må avvikles eller omfordeles. Økonomien gir i dag ikke stort rom for omfordeling ved mindre vesentlige deler av organisasjonen endres.
  Vedtak: Forslaget falt mot 3 stemmer.
  Forslag til ny § 4-1 Stillingsbetegnelsen ”generalsekretær” erstattes av ”daglig leder”. Styret mente det ikke var noen grunn til å gjøre endringer. Forslaget ble deretter trukket.
  Forslag til ny § 5-1 Forslaget gikk ut på å frata lederne av Ressursgruppene stemmerett på landsmøtet samt å innføre begrepene ”regions- og lokallag”. Styret gikk imot forslaget og begrunnet det med nødvendigheten av å opprettholde ressursgruppenes status, som en videreføring av Seniorsakens råd. Diskusjonen viste at man var negativ til forslagene fra Bergen. Bergen valgte deretter å trekke forslaget om å frata Ressursgruppe-lederne stemmeretten, men opprettholdt forslaget om å innføre betegnelsen regionslag. Styreleder Harry Martin Svabø sa at begrepet ikke var definert. Leder av Ressursgruppe helse og omsorg, Thomas Bøhmer, mente at betegnelsene regions- og lokallag ville kunne føre til misforståelser. Bergen trakk deretter også dette forslaget.
  Forslag til ny § 5-5 – 7: Styret foreslo under ”Landsmøtets oppgaver” et nytt punkt 7.: ”Vedta medlemskap i andre organisasjoner.”
  Vedtak: forslaget ble enstemmig vedtatt.
  Forslag til ny § 6 – 1 forslaget gikk ut på at region- lokallag skal være representert i alle Seniorsakens organer. Bergen trakk også dette forslaget. I stedet ble det fra styret foreslått ordlyden ”skal om mulig være representert i Seniorsakens organer”.
  Vedtak: Dette ble enstemmig vedtatt.
  Forslag til ny § 6-2. forslag om at ”ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme”. Innvendingen fra styret var at forslaget forutsetter at møteleder har stemmerett, noe som ikke nødvendigvis alltid vil være tilfelle. Forslaget ble trukket. Forslag til ny § 6-3 Forslag om at lokallagenes arbeidsoppgaver og ansvar omfatter: ”Velge aktuelle delegater til ledermøter og til landsmøtet.” Styret mente det kunne være hensiktsmessig i forhold til dagens krav om at dette var en kompetanse som tilligger årsmøtet i lokallaget.
  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  Forslag til ny § 6-6 forsalget gjaldt bestemmelsen om ”revidert regnskap sendes Seniorsaken”. Diskusjonen i landsmøtet dreide seg om hvorvidt det burde stå ”skal” sendes eller ”kan” sendes. Ingrid Kløve, Bergen foreslo: ”Kan sendes Seniorsaken for revisjon”.
  Vedtak: Bergens forslag ble vedtatt enstemmig: ”Kan sendes Seniorsaken for revisjon”.
  Forslag til ny § 6 -9 Paragrafen flyttes til ”Sentralstyrets oppgaver”.
 10. Fastsettelse av kontingent
  Styret foreslo å holde kontingenten uforandret.
  Vedtak: Landsmøtet besluttet enstemmig å holde kontingenten uforandret.
 11. Strategi, mål og tiltaksplan for 2011, se vedlegg
  Det var spørsmål til flere av målene i strategidokumentet og tiltaksplanen. Svend Møller, Rogaland mente Seniorsaken måtte gå kraftig ut mot forslag fra medisinsk hold om å sortere pasientene etter alder. Trond Holm, Ressursgruppen for helse og omsorg ville ha inn en § i verdidokumentet som markerte at formålet var ”ressurssterke eldre hjelper eldre.” Han gikk videre imot sider av regjeringens ”samhandlingsreform” som kan innebære at helsehjelpen til seniorer over 80 svekkes. Ernst Hansen-Tangen, Ullern var opptatt av at Seniorsaken ikke måtte fremstå som en forening som bare krever, men at vi også er en forening som er beredt til å yte. Han ville ha med en § 5 i verdigrunnlaget som markerer ”seniorer som ressurs”, ikke bare for andre eldre men også for barn og yngre. Styret gikk inn for å fjerne § 5 i strategidokumentet: ”Alle seniorer skal ha rett og mulighet til å vedlikeholde kropp og sjel, uansett fysisk og/eller mental funksjon”.
  Vedtak: § 5 ble fjernet.
  Ernst Hansen-Tangen foreslo en ny § 5: ”Ressurssterke seniorer bidrar med samfunnsnyttig virksomhet”.
  Vedtak: Landsmøtet bestemte at det overlates til styret å formulere en ny tekst.
 12. Budsjett for 2010 og 2011, se vedlegg
  Enkelte av postene i budsjettet var gjenstand for kommentarer. Det ble blant annet bedt om at budsjettet stilles opp mot tidligere års regnskap. Ingrid Kløve, Bergen ville vite hvorfor lønnskostnadene økte med kroner 500 000. Styreleder Harry Martin Svabø henviste til økte bemanningskostnader knyttet til overgangen til eget medlemssystem.
  Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
 13. Godkjenning av revisors honorar Landsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne revisors honorar.
 14. Valg Vedlegg: Tillitsvalgte 2010/11Valgkomiteens innstilling (ettersendes)a) Styreleder
  Styreleder Harry Martin Svabø, velges for 1. år. Det var ingen motkandidat.
  Vedtak: Harry Martin Svabø ble enstemmig valgt for 1. år.
  b) Tre styremedlemmer
  Valgkomiteen hadde innstilt på Jan Egner Jansen (gjenvalg), tidligere næringssjef i Bærum kommune Tove Sæveraas Nakken (Akershus) og advokat Sveinung O. Flaaten (Telemark). Et benkforslag fra Rogaland fremmet gjenvalg av Elsa Kristensen.
  Vedtak: Jan Egner Jensen, Tove Sæveraas Nakken og Sveinung O. Flaaten ble valgt som nye styremedlemmer.
  c) To varamedlemmer til styret
  Valgkomiteen hadde innstilt Erik Rekdal (Akershus) og Ruth Haugland (Nordland). Det var ingen motkandidater.
  Vedtak: Erik Rekdal og Ruth Haugland ble valgt til nye varamedlemmer.
  d) Leder for Kontrollkomitéen
  Valgkomiteen hadde innstilt gjenvalg av Lars T. Uvholt, leder og Svein Ribe-Andersen, medlem for 2 nye år.
  Vedtak: Lars T. Uvholt og Svein Ribe-Andersen ble valgt.
  e) Leder for Valgkomitéen
  Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Bernt Krabberød
  Vedtak: Bernt Krabberød ble valgt for 2 nye år.
  f) To medlemmer til Valgkomitéen
  Valgkomiteen hadde innstilt Aage Thor Hestnes og Audhild Freberg Iversen. Et benkforslag fra Vestre Aker foreslo Per Odd Olsen.
  Vedtak: Aage Thor Hestnes og Audhild Freberg Iversen ble valgt for 2 år.
  g) To varamedlemmer til Valgkomitéen
  Valgkomiteen hadde innstilt Liv Clemens og Johan Storm Munch. Det var ingen motkandidater.
  Vedtak: Liv Clemens og Johan Storm Munch ble valgt for 2 år.