Seniorsaken Vestre Akers OnsdagsCafé

20.02.09 Hvordan utvikle gode og vel fungerende bomiljø, tilpasset morgendagens behov og omsorgsstandarder, var hovedtema på prosjektleder Annichen Hauan, Norsk Form´s foredrag på Seniorsaken Vestre Akers OnsdagsCafé sist onsdag.

Tre av de politiske partiene i Bydelsutvalget for Vestre Aker, H – FrP og Venstre deltok med innlegg og svarte på spørsmål fra ivrige og aktive medlemmer av Seniorsaken. Ap og SV var ikke representert på møte. Det er med glede Seniorsaken Vestre Aker registrerer politikernes interesse og seriøse engasjement i forhold til seniorenes boligmiljø, helse- og velferdstilbud i bydelen vår.

Det er det offentlig som har eneansvaret for de totale helse- og omsorgstjenestene i bydelen vår. Med bostandarder tilpasset de normer som samfunnet for øvrig har etablert vil det følgelig bli dyrere å drifte en helhetlig og verdig eldreomsorg. For å kamuflere dette forhold har regjeringen

bl a laget budsjetter og kalkyler som er egnet til å lure alle, ved å anta at helsevesen og sykehjem skulle slutte å følge med i den almene utviklingen. Alle langsiktige prognoser for statens økonomi de neste 50 årene har nemlig basert seg på det skulle bli slutt på alle standard forbedringer, og at vi skulle gå inn i en varig reformpause i det senior relaterte omsorgsarbeidet.

Statsminister Stoltenberg har flere ganger talt varmt for at de gamle bare kan klage om de ikke er fornøyde med de tilbud som gis ! Dette er igjen et eklatant eksempel på en nærmest uansvarlig ansvarsfraskrivelse, av landets øverste politiske myndighet !

Det som forundrer mest er at de pårørende ikke er mer aktive og engasjerte på vegne av de eldre. Det ville vært et godt bidrag om de pårørende konkluderte med at nok er nok. Når det gjelder politikerne, både på storting og i byråd, synes de å være villig til å redusere omfanget og kvaliteten på omsorgen inntil vi får et samlet opprør av de eldre, deres organisasjoner og pårørende, samt de ansatte i omsorgssektoren. Først da kan man forvente en endring til den standard som er dagens velferdssamfunn verdig.

Sambruk/-virke mellom offentlig og private virksomheter har vist seg å ha flere positive effekter i senioromsorgen, både på den humane og den økonomiske konto. Dessverre blir helse – og eldreomsorgen ofte kun gjenstand for enkle og primitive økonomiske betraktninger og vurderinger.  I flere kommuner i Norge (Tysvær – Nedre Eiker) har man nå utviklet modeller og bygget inkluderende og trygge bomiljø. Disse har vist seg å fungere svært bra og på sikt har de også, innenfor en totalvurdering, vist seg å være kosteffektive, slik at helse – og trivselsfaktorene kan økes og bedres innenfor akseptable økonomiske rammer, i følge prosjektleder Annichen Hauan.

Det er nå på høy tid at politikerne, på alle nivåer, tar disse realitetene på alvor og legger forholdene til rette, i form av langsiktige kommunale planer, for en trygg og verdig alderdom for senior – generasjon. Morgendagens seniorer vil ikke sitte i ro og ta til takke med det tilbudet som gis i dag. Også de eldre har rett til delaktighet i den velferd – og samfunnsforbedring som de yngre – og de midlere generasjoner med største selvfølgelighet krever og får dekket av fellesskapets midler, avslutter Annichen Hauan.

 

Mvh

for Seniorsaken Vestre Aker

Per W Jensen.

Tel 2292 0700 – 9740 1495