Seniorsaken Vestre Aker inviterer til møte med politikere og Diakonhjemmets fagfolk på DIAKONHJEMMET

Onsdag 20. oktober 2010, kl 18.00 – 20.00
TEMA: Diakonhjemmets planer og muligheter
Slik blir den fremtidige eldre- og senioromsorgen i din bydel

Styret i Seniorsaken Vestre Aker ønsker medlemmer og interesserte velkommen til dette møtet.
Enkel servering

Et Diakonhjem for fremtiden

I tiden fremover vil det bli langt flere eldre med kroniske og mer sammensatte sykdommer og psykiske sykdommer. Diakonhjemmet har derfor utviklet en moderniseringsplan som favner både sykehusets utvikling og for å skape et bredt og fremtidsrettet faglig utdanningstilbud ved høyskolen. Som alltid står mennesket i sentrum.

Endringene i befolkningen vil kreve et lokalsykehus preget av oversiktlighet, kontinuitet og faglig breddekompetanse. Det skaper utfordringer både for samordning av tilbudene internt og for samhandlingen mellom sykehuset og bydelenes helsetjenester. Derfor har sykehuset samlet helsetjenester til eldre i sine nye lokaler. Å åpne sykehuset for kommunalt drevet spesialisert korttidsenhet er også et prosjekt i Samhandlingsreformens ånd.

Sykehuset bruker begreper som “den praktiserende pasient” og “den kompetente pasient” for å betegne en pasientrolle i forandring. Blant annet vil fremtidens pasienter stille større krav til informasjon og oversikt over sykehusets behandlingstilbud og evne til individuell tilpasning. Deltakelse og medvirkning i egen behandling vil blant annet kreve utvikling av nye internettløsninger og bedre informasjon om behandlingsforløp. Det vil stille nye krav til kommunikasjonen mellom pasient og sykehusets personell. Et systematisk arbeid med å fylle begrepet ”den nye pasientrollen” med innhold skal bidra til å utvikle et fremtidsrettet behandlingstilbud til Diakonhjemmets pasienter.

Gode fysiske rammer tilpasset fremtidens utfordringer er et viktig satsingsområde for å utvikle Diakonhjemmet. For øyeblikket bygges det derfor i stor stil. Et nytt bibliotek og læringssenter reiser seg på nordsiden av sykehuset og skal bli et kunnskapssenter både for pasienter, ansatte og studenter. Alderspsykiatrien skal flytte fra Asker til Tåsen innen utgangen av året for å komme nærmere helsetjenestene for øvrig og pasienters og pårørendes nærmiljø. I løpet av neste år bygges også både nytt akuttmottak og et tredje byggetrinn på Vinderen. Dit skal både Senter for psykofarmakologi og Barne- og ungdomspsykiatrien flytte inn.