Seniorsaken Rogaland protesterer mot aldersgrenser for behandling

Seniorsaken Rogaland har i et åpent brev tatt avstand fra uttalelsene fra overlege Strand ved intensivavdelingen på SUS og forskningsdirektør Svein Tore Nilsen på NRK lokalen den 3. mai i år har vakt mange reaksjoner blant den eldre befolkningen. Skal vi nok en gang diskrimineres på grunn av alder?

Vi er absolutt enige i at det må prioriteres, også i sykehus. Eller kanskje vi heller skulle si: Det må vurderes mer nøye når det er etisk forsvarlig å iverksette livreddende behandling som ofte også vil ende opp med å bli svært kostnadskrevende. Vi vet det er vanskelige, både etiske og faglige vurderinger å gjøre for fagfolkene som står opp i disse situasjonene. Kanskje av og til umulige. Også fagfolk klynger seg antakelig alltid til håpet og muligheten for å utføre mirakler for den de har fått ansvar for og deres familier. Men, så vidt vi kjenner til er det ikke lovhjemmel for å prioritere ut fra alder i disse situasjonene, men bare ut fra pasientens tilstand. Selvsagt vil vi som er kommet til skjells år og alder i mange tilfeller ha mindre å stå imot med når alvorlig sykdom eller ulykker rammer, og komplisert og tidkrevende behandling mindre sjanser til å redde oss gjennom til nye år med helse og god livskvalitet. Men, spar oss for aldersgrensene. Eldre mennesker er like forskjellige, eller kanskje mer forskjellige enn de yngre eller middelaldrende. Et annet skummelt punkt er det vi leser i den nye lov for kommunale helse – og omsorgstjeneste som trer i kraft fra 2012. Der står det at kommunen skal bidra til å finansiere undersøkelser og medisinsk behandling i sykehus, underforstått er nok dette for eldre mennesker. Det kommer selvsagt til å bety at mange av oss eldre ikke får den spesialiserte vurdering og diagnostikken som sykehuset kan tilby, fordi kommunene med sine skrøpelige økonomier må velge billigste løsning. Det er i høyeste grad diskriminering. Og dette pakkes inn, slik at det nesten er umulig å få øye på for oss som dette gjelder. Et eksempel: I de midlene som overføres til for eksempel Stavanger kommune for å kunne ivareta forpliktelser etter den nye loven, kan vi lese i sakspapirene til første møte i utvalg for levekår i Stavanger at godt og vel 93 millioner av totalt mellom 111 og 112 mill overførte midler fra Staten i forbindelse med samhandlingsreformen, skal gå til dette. Da blir det lite igjen til alle de andre oppgavene som kommunene også skal ivareta i følge den samme reformen. Vi greier ikke å tolke det annerledes – og dette ligger nok gjemt i sakspapirene i de øvrige kommunene i fylket vårt også. Vi må regne med at fastlegene, som defineres som portvakter i denne sammenhengen fra og med januar 2012 får strenge beskjeder om å hindre så langt det over hode går an, at eldre mennesker får nyte godt av de spesialiserte sykehusenes kompetanse. Det vil koste for mye. Dette er grov diskriming ut fra alder, og det er lovstridig! Skal vi bare sitte stille og godta det? Nytter der å protestere? Stavanger, 30.06.11 Seniorsaken Avd. Rogaland Aasta Barkved Støylen ,Stavanger Olaf Høie, Sandnes Svend Møller, Time Endelig gode nyheter fra Sandnes – men fortsatt står utfordringer i kø I Stavanger Aftenblad den 23. mai kom den gode nyheten:. ”Nå starter rivingen inne i Sandnes sykehus. 41 sykehjemsplasser for korte opphold er planlagt i nye Sandnes Helsesenter som kan stå ferdig i 2014.. Det skal gi samhandling i praksis mellom Stavanger Universitetssykehus (SUS) og kommunen”. For seniorsaken avd Rogaland og ”kånene” i Sandnes var dette en gledens dag. Seniorsaken avd Rogaland ble faktisk etablert med kampen for å berge Sandnes sykehus for formål innenfor eldremedisin og eldreomsorg. Huset har stått tomt i bort imot 10 år og mange planer har vært lansert, den mest ekstreme å rive hele bygningen. Seniorsaken har sett dette sykehuset som en glimrende plass for rehabilitering for eldre etter sykehusopphold, noe som har manglet totalt i Sandnes. Utallige er de avisinnlegg underskriftskampanjer og besøk hos politikere Seniorsaken har hatt i sakens anledning. I tillegg flere demonstrasjoner sammen med ”kånene”, en aktivistgruppe bestående av godt voksne kvinner som har et våkent øye for det som skjer i deres hjemby. Vi våger å tro at vi som pressgrupper har bidradd til å berge sykehuset – og berge det for viktige funksjoner for, i hovedsak, den eldre befolkningen i Sandnes. I intervju med prosjektleder Gudrun Riska Thorsen opplyser hun at det skal bli to enheter for rehabilitering: En intermediær avdelig og en enhet for rehabilitering, blant annet etter slag. I tillegg planlegges en korttidsenhet for hjemmeboende eldre. Hun understreker sterkt at det må tverrfaglighet og tilstrekkelig og kompetent personell til for at dette skal lykkes. I tillegg ønsker jeg å få på plass en Frisklivssentral, sier Riska Thorsen, et levende helsesenter med forebygging som hovedfunksjon. Her ønsker jeg lokaliteter som er tigjengelige også for frivillige som vil drive trening, kurs og så videre på ettermiddag og kveld, sier hun. Bygget med alle disse flotte aktivitetene skal altså etter planen stå klart i første kvartal i 2014. I følge de opplysningene vi får, arbeides det for å innarbeide driftsmidler i økonomiplanen for 2012- 2016. Ferdigstillelse av prosjektet er fortsatt noe uklart, sier kommunalråden for levekår Elin Selvikvåg, men hun håper at det skal være klart til å tas i bruk i 2014. Det håper Sandnes sin befolkning og vi også. Dette har vært en lang natts ferd mot dag og her er nok fortsatt dynamitt for valgkampen til høsten og i kommende budsjettdebatter. Vi regner med at folkeopinionen inkludert oss i Seniorsaken fortsatt blir viktige pådrivere og spørsmålsstillere inntil de første pasientene kan flytte inn. Olaf Høie Elsa Kristiansen