Seniorsaken Rogaland aksjonerer!

Løftene fra valgkampen blir i liten grad til handling i rådmennenes budsjetter i Stavanger og Sandnes. Seniorsaken i Rogalands styre har presentert sine synspunkter i møte med politikerne i begge kommunene og oppfordrer nå folk Stavanger og Sandes å engasjere seg. Deretter står og faller det med politikerne!

Stavangerfolk, møt fram på kommunalstyrets møte i Stavanger den 29. november kl 1400 på  Rådhuset og Sandnesfolk møt fram på Utvalg for helse- og sosialtjenester i Sandnes Rådhus den 29.11 kl 14.00 eller  i Formannskapet  sammen sted også  29.11, men kl 18.00. Sjekk avisene om tidspunktene endres. Her vil de viktige avgjørelsene tas og det er viktig at vi borgere er synlige. Det er jo oss det gjelder!

Seniorsaken Rogaland og har sendt våre synspunkter til formannskap og Utvalg for helse og sosialsaker i Sandes og til Kommunalstyret for levekår og alle gruppeledere i Stavanger.  La oss håpe at alle som har kommet med fine valgløfter når det gjelder skole og eldreomsorg vil finne andre løsninger enn det rådmannen legger opp til.

Men, det finnes også gode nyheter. Jærkommunene har klare planer for samarbeid og ansvarsfordeling når det gjelder samhandlingsreformen, så vidt vi har forstått det. Et nytt og interessant bygg for å sikre plasser i sykehjem og for rehabilitering står klart i Klepp ved nyttårsskiftet. I Hå kommune er tilbygg til Hå sjukeheim inne i budsjettet for å takle de mange og varierte oppgavene kommunen skal ivareta fremover. Jærbuen er grepa folkeslag. Og Gjesdal følger godt opp. Også i disse kommunene dreier det seg ganske sikkert om prioritering.

Elsa Kristiansen, Leder Seniorsaken avd Rogaland

Åpent brev til medlemmer av Utvalg for helse og sosialtjenester Sandnes kommune

(Tilsvarende sendt Formannskapets medlemmer i Sandnes)

I valgkampen lovet samtlige partier en bred satsing på eldreomsorg. Responsen Seniorsaken fikk i kontakt med partienes ledere var at nytt sykehjem på Altona tomten var rett rundt hjørnet og at man ville satse på eldresentrene. I rådmannens budsjettforslag tas sykehjem på Altona ut av planen og kuttene i driftstilskuddene til eldresentrene fortsetter.

Nå tar vi det for gitt at dere politikere som ga løftene, sørger for at de blir holdt.
Hva er ellers løftene verd? Dersom Altonatomten er ubyggbar skulle den jo aldri
vært lansert og brukt til å holde håpet oppe hos de mange som trenger en
sykehjemsplass – det vil si håpet om at Sandnes kommune arbeider med saken og
er villige til å satse.

Dersom Altona er et så usikkert prosjekt, finnes det jo andre tomter dersom dere mener
noe med løftene til folket. Det ber vi dere alvorlig om å se på, slik at nye
sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns bemanning kommer i drift så
snart det byggteknisk lar seg gjøre.

Vi ber dere også om å rette opp overfor befolkningen de tallene som rådmannen
presenterer i sitt budsjett for nye sykehjemsplasser i perioden. Av de 60 han
proklamerer, er 40 plasser i Sandnes helsesenter fra 2014, og beregnet til å ta
imot pasienter for rehabilitering etter et sannsynligvis kort opphold i akuttavdeling
i sykehuset og for akuttinnleggelse for såkalt enklere behandling som ikke
behøver et spesialisert sykehus, men heller ikke kan behandles i hjemmet.
Dessuten fjerner jo rådmannen personalet ved de betjente omsorgsboligene der
flere av disse plassene tydeligvis fungerte på linje med sykehjem. Så det kan
kanskje være snakk om en 14-16 nye plasser med sykehjemsstandard. Publikum bør
ikke føres bak lyset her.

Til slutt: Vi er glade og stolte over at Sandnes kommune har sitt distriktsmedisinske senter klart i 2014. Det burde nok ha vært klart før siden reformen starter i januar i år og kommunen må betale dyrt for dette til sykehuset – og ikke minst, folk som trenger sykehuset må stå på venteliste lenger enn det ofte er forsvarlig. Men likevel, Sandnes kommune er blant de bedre her!

Vi ønsker det nye utvalget for helse og sosialtjenester lykke til i arbeidet!

Stavanger / Sandnes 7. november
2011

Seniorsaken avd
Rogaland

Styremedlemmer
Sandnes og Jæren :Olaf Høie, Ole Sivertsen, Jan Petter Livang,

Godtfred Tengesdal.
Svend Møller

Elsa Kristiansen
leder

 

Kommentarer til Stavanger kommunes budsjett for 2012

Vi er fortsatt av den oppfatningen at de viktigste kjennetegnene på høy kultur – er skoler og utdanning, helsestell og omsorgstjenester som utmerker seg, og en ivaretakelse av de svakeste i samfunnet som det står respekt av – og Stavanger vil jo gjerne utmerke seg som en kulturby.  I valgkampen var disse oppgavene i fokus, vi hadde håp om en ny retning. Budsjettet som er lagt fram viser at disse viktige oppgavene i en kulturstat eller kulturby igjen er kommet langt ned i rekken av prioriterte oppgaver.

Stavanger borgere ble den 26. september oppfordret til å komme med budsjettønsker. Detter er de ønskene og kommentarene vi ga det panelet vi møtte på Kulturkafeen:

  • La skolen beholde de 12 millionene rådmannen foreslår å kutte der
  • La eldreomsorgen beholde de 25 millionene som foreslås som kutt der (i tillegg til de 28 millionene de fortsatt sliter med fra kuttet i 2011)

Det vil si at et primært ønske er: Finn de 37 millionene som disse basisfunksjonene trenger for å opprettholde driften og gi de ansatte der en noe bedre mulighet til å gjøre den jobben de er satt til å ivareta og gjerne vil ivareta.

Kuttes 25 millioner i eldreomsorgen, vil det bety, slik vi leser budsjettet og kommentarene i pressen, at nybygget på Bergåstjern blir stående tomt i et år mens over 100 pasienter står på venteliste. Det kan vi på vegne av vår eldre befolkning med alvorlige helseplager og funksjonssvikt og deres pårørende ikke akseptere. Vi er sikre på at disse pengene finnes hvis dere politikere har vilje til noen omprioriteringer.

Det synes for eksempel lett å sette av nær ½ million til å utrede dette seilerprosjektet – Ocean race i inneværende år.  Blir det ikke noe av dette, kastes altså ca ½ million på havet – og blir det noe av dette, sitter Stavanger igjen med nok et prestisjeprosjekt som vil skyve andre oppgaver i bakgrunnen – og hvilke? Av erfaring – helse, omsorg og skole

At Lervig nok en gang settes på vent ut fra begrunnelsen at tomtespørsmål og regulering ikke er i havn, oppfattes som en skandale. Når det heller ikke foreligger noen tanker om isteden å bygge ut på de tomtene vi har forstått ligger rimelig klare ved Øyane og på Storhaug først, skjønner vi jo at det ikke er reguleringene i Lervik som er problemet, men investeringsviljen når det gjelder sykehjemsplasser.

Vi ser at kommunen har fått eller får oppstartstilskudd til bygging av nye
sykehjemsplasser vel 46,5 million, men ingen nye plasser planlegges i 2012 –
Til hvilke investeringer går så disse pengene? (side30). Vi ser også (s 30) at 133 mill overføres fra drift til investering. Fra hvem? Til hva?

Og vi spør: Hvorfor er det viktigere å bygge nye kinosaler, starte en dyr rehabilitering av kuppelhallen når byen i 2012 får et nytt stort konserthus som har kostet noen kroner og å lage blå promenader, flotte utearealer og amfier selv om dette er bra i seg selv, enn å skaffe
trygge og verdige forhold for syke eldre -?  Det er noe som ikke stemmer her!

Samhandlingsreformen er et kapittel for seg og vi synes det er ille at en by som Stavanger ligger så langt etter for å få dette på plass.  Se til Sandnes, de har snart Sandnes gamle sykehus klart. Vi håper det nye bystyret får farten opp i denne saken. Ja, vi tillater oss faktisk å stole på det.

Så har vi et par andre noe mindre, men etter vårt skjønn, viktige forslag:

Vi ønsker at det settes av midler til to kartleggingsprosjekter – 1) Hvem er de eldre som bor hjemme med avslag på sykehjemsplass eller venter på en plass? Og 2) Hva er konsekvensene i sykehjemmene av de nedskjæringene som allerede er foretatt der og den organiseringen som er innført?

På politikerpanelet på Skipper Worse den 24. august forsto vi at flere av dere politikere ikke visste hvordan situasjonen er ute i det praktiske liv – hva konsekvensene er av de vedtak som fattes politisk og sentralt.

En stillingshjemmel i et år til hvert av disse prosjektene, skulle holde – samarbeid med UIS ville styrke prosjektet og kanskje lette det. Kanskje folk fra Seniorsaken kunne bidra med
frivillig innsats i datasamlingen dersom vi finner villige og kompetente kandidater til et slikt arbeid – for eksempel ferske pensjonister fra universitetet. Vi går gjerne i dialog om dette.

Og helt til slutt, vi ønsker at det settes fokus på lederskap i eldreomsorgen, både på toppnivå og på den enkelte avdeling.  Investering her mener vi vil betale seg både i
kvalitet og effektivitet. Vi går gjerne i nærmere dialog om dette også.

Seniorsaken avd Rogaland

Elsa Kristiansen

Aud Klovning Knutsen

Tilleggsspørsmål:

Er det og overføre driftsmidler til investering en lovpålagt skalpraksis, eller noe man kan gjøre? I dette budsjettet overføres 133 millioner mens det skjæres ned på drift.

Hvorfor skal alle sykehjem både internt i kommunen og i de ulike kommunene være arkitekttegnede originalbygg, noe som blir svært dyrt? Hva med Trondheimsmodellen der et Sandnesfirma setter opp bygg til en langt rimeligere pris?

Eller hva med å bruke samme planer og tegninger som er brukt i Stavanger før, for eks et Bergåstjern om igjen hvis dette ser ut til å bli et godt bygg?

Er høyhus, slik Lervig er tenkt, en god løsning for sykehjem? Hva med evakuering i tilfelle brann?

Så har både eldrerådet og vi fått høre at vi ikke kan tenke nytt (konf. Snuoperasjonen i Stavangers omsorgsverden. Til det vil vi fra Seniorsaken si:

Fredericia modellen som ble referert i SA både lørdag 29. og mandag 31 okt., er             spennende og interessant. Særlig på sikt vil dette arbeidet kunne føre til gode resultater.
Vi er ikke uenig i snuoperasjonen som er på gang – den er prisverdig.  Men, vi tror det blir feil å nedprioritere sykehjem eller andre typer heltids omsorg og behandlingssteder.

Hva for eksempel med demensomsorgen? Skal pasienter med alvorlige demenslidelser
også behandles og dras omsorg for i sine vanlige hjem? 80-90 % av beboerne i sykehjem i dag har en demenssykdom, og forholdene der er stort sett ikke lagt til rette for en god og verdig behandling og omsorg for disse i de tradisjonelle sykehjemsavdelingene. Hva med
svært syke og svekkede personer, kanskje aleneboende, eller med en like syk og
svekket ektefelle. Skal det være en fadese om disse får en plass der de kan få kvalifisert heldøgns omsorg i trygge omgivelser om de ønsker det?  Disse er det allerede mange av på ventelistene så vidt vi har skjønt, Det er disse vi kjemper for når det gjelder sykehjem, ikke oppbevaringssteder, men gode bo-  og behandlingshjem som kan gi en verdig og trygg
siste fase i livet.

Stavanger, 8. november 2011

Seniorsaken avd. Rogaland

Elsa Kristiansen, leder