Seniorsaken melder Eidsvoll kommune til politiet!

Anmeldelse av Eidsvoll kommune for brudd på Lov om kommunehelsetjenesten §§ 2-1, jfr. 1-3, annet ledd pkt 6.

Bjørg H. Martinez, datter av Ruth Margrethe Hermansen, og medlem av Seniorsaken, har henvendt seg til oss for bistand i forbindelse med kommunal omsorgssvikt m.h.t. å gi nødvendig og lovpålagt helsehjelp til hennes mor. Hun har gitt oss alle fullmakter i den forbindelse.

Hennes mor er 90 år og bor alene, men er forvirret og ute av stand til å klare seg alene. Datteren, som er eneste pårørende bor i Spania.

Moren har de siste 6 år vært delvis invalid på grunn av leggsår, som har utviklet seg slik at hun i dag er hudløs fra knærne og ned. I løpet av de siste 6 årene har hun gått til sårbehandling ca 2 ganger i uke på Stensby sykehus hos sårspesialist, en behandling som etter sykehusets vurdering ikke forsvarlig kan gjøres hjemme.

Hun har flere ganger vært innlagt på sykehus på grunn av sårene på bena. 2. mai i år ble hun skrevet ut fra Stensby sykehus og overført til Vilberg sykehjem. Datteren hadde da kommet ens ærend fra Spania under morens sykdom, og var av inntakssjefen i Eidsvoll kommune uttrykkelig lovet sykehjemsplass. Den 6. mai , dagen etter at datteren hadde returnert til Spania, bestemte likevel inntaksnemnda uten forvarsel at Ruth Margrethe Hermansen skulle ut av sykehjemmet. Begrunnelsen var plassmangel og dårlig økonomi
Ruth Margrethe Hermansen ble nok en gang sendt hjem til tomt hus, ute av stand til å stelle seg selv.

Hun ble straks dårligere, noe som sist lørdag, 14. juni , endte med en ny akuttinnleggelse på A-hus, hvor hun ble tatt imot i en sterkt forkommen tilstand, forårsaket av en alvorlig infeksjon, dehydrering og generell vanskjøtsel.

Det tilbud hun har om hjemmebasert omsorg ikke er tilstrekkelig, hun har behov for heltids sykehjemsplass, hvilket har vært omsøkt, men svaret fra kommunen er at det finnes ikke plasser, og det er ikke penger til å kjøpe plass andre steder.

I h.h.t. kommunehelsetjenesteloven § 2-1, 1. ledd har ”enhver rett til nødvendig helsehjelp i den kommune han eller hun bor”, og det er i § 1-3, 2. ledd nærmere definert hva hjelpen skal omfatte, i dette tilfelle vises til pkt. 6 ”sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie”

Kommunen har ikke anledning til å begrunne sitt avslag med dårlig økonomi.

På vegne av Ruth Margethe Hermanse v/datter Bjørg H. Martinez Anmeldes Eidsvoll kommune for brudd på ”Lov om helsetjenesten i kommunene” §§ 21-1, jfr 1-3 annet ledd pkt 6

Med hilsen
SENIORSAKEN

Harry Martin Svabø
styreleder