SENIORSAKEN Gjøvik, Land og Toten – Årsmøte 30. mars 2009 kl. 18.00

Sted: Furubakken/Frivilligsentralen, Gjøvik

Innkalling er sendt medlemmer i GLT, tils. ca. 320.

Sittende styre: Arne Johnny Grindal leder, Oskar Jolma nestleder, Kjell Vangestad kasserer, Dagny Liaklev sekretær, Gurli Skattum, Ingvar Berge, Magnhild G. Stuge.

Vararepr. Brita Hassel og Sverre Evensen

Seniorsakens Aage Thor Hestnes vil være sammen med oss på møtet.

KAFFE OG KRINGLE

UNDERHOLDNING

TIL DAGSORDEN

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll

4. Årsmelding for 2008

5. Regnskap for 2008

6. Årsplan for 2009

7. Budsjett for 2009

8. Valg

Styret som ble valgt på Stftelsesmøte sept. 2008 sier seg villig til å fortsette neste år.

Unntatt: nestleder Oskar Jolma som ønsker å fratre.

I hans sted vil styret fremsette forslag om Olav Stepperud, V. Toten.

Styret ber årsmøtet fremme forslag om ev. ny revisor i Olav Stepperuds sted.

Det er ønskelig å trekke Land- og Toten-kommunene med i styre og stell.

Gjerne med navngitte kontaktpersoner som kan inviteres til styremøter etc.

Valg av valgkomite.

9. Innkomne saker

10. Aktuelle saker å fronte

AVSLUTNING