SENIORSAKEN – GJØVIK, LAND OG TOTEN

Melding om oppstart, stiftelse og drift
Ut år 2008

Målsetting for Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten, (GLT)

  • Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer 50+. Organisasjonens formål er å bedre seniorers levekår,og synliggjøre seniorer som en viktig samfunnsressurs.

 

Verdigrunnlag:

Seniorsaken skal arbeide for:

1.   Verdig behandling, omsorg og pleie av de eldre. Alder skal ikke være diskriminerende. Alle skal, uansett fysisk  tilstand, ha rett og mulighet til å bestemme over egne livsvilkår.

2. Alle aldersgrupper bør være relativt representert i offentlige organ.

Hva er  Seniorsaken GLT opptatt av?  Hva arbeider vi for?

1.   Enklere hverdag

2.   Et aktivt og godt liv

3.   Rett til arbeid

4.   Valgfrihet i omsorgen

5.   Garantert sykehjemsplass

6.   Medlemsfordeler som betyr noe.

 

Oppstart og forberedelser til å stifte lokal avdeling år 2007

 

17.10.06    Folkemøte på Lillehammer, hvor Brita Hassel og GurliSkattum deltok og fattet interesse for saken.

26.09.07    Møte m/ leder Johan Storm-Munck, Lillehammer på Thon Hotel, Gjøvik.  Til stede var: John Vesterås, Ingvar Berge og Gurli Skattum. Fikk overlevert medlemsliste for Gjøvik, Land, Toten + Valdres.

16.10.07 Arbeidsmøte. Tilstede John Vesterås, Ingvar Berge, O.J. Skattum og   Gurli Skattum. Det ble bestemt å tilskrive medlemmer i Gjøvikdistriktet.

26.10.07 Arbeidsmøte. Laget invitasjon til medlemsmøte 7.nov. Kopier tilsendt Seniorsaken sentralt, Tore Henning Larsen. Pressen kontaktet.

07.11.07 Medlemsmøte, ca. 40 personer møtte. Interimsstyret ble valgt med flg. resultat:Kjell Vangestad, Oskar Jolma         Brita Hassel,Nancy Johannessen, Sverre Evensen, Ingvar Berge, Kjell Aronsen, Gurli Skattum Underholdning v/ Kirsten S. Tangen

År 2008

15.01.08 Styremøte med fordeling av div. oppgaver.

Ingvar Berge ble leder av interimsstyret, og og ville arbeide    sammen med Jolma og Aronsen med fokus på Folkemøtet 4. mars.

04.03.08 Folkemøte på Thon Hotell arrangert av Seniorsaken. Sentralt m/ kaffe og wienerbrød.  Styreleder Harry Martin Svabø ledet møtet. Dr. Per Bjørn Stordahl, Retinaklinikken orienterte om SYN. Ca. 200 fremmøtte. Flere nye meldte sin interesse for med lemskap. Interimsstyret ble presentert.

22.04.08 Styremøte;Oppdatering av medlemslister.Deltakelse på Frivillighetsdagen, Gjøvik sentrum, 13.sept. Stiftelsesmøte fastsatt til 23. september. Til Valgkomite ble utnevnt: Ole Petter Braastad og Inger Lorentzen

19.08.08 Styremøte i Interimsstyret. Planlegging av Frivillighetsdagen 13. sept. Stiftelsesdagen 23. sept. samt Eldredagen 1. oktober. Frivillighetsdagen ble markert i Storgata med stand. Utdeling av brosjyrer, pins m.m.

Stiftelsesmøte 23. september 2008

Stiftelsesmøte avholdt i Kjellerstua i Odd Fellow-gården. Vel 40 fremmøtte. Kaffe m/ kringle ble servert. Kort gjennomgang av vedtekter.

Jan Morten Andreassen, virksomhetsleder for Helse og  Omsorg i Gjøvik Kommune, snakket om kommunens       tjenestetilbud og dekning av eldres tjenestebehov.

Valg av møteleder, referent, 2 personer for underskriving av protokoll.

Etablering av lokalavdeling – område- medlemsgrunnlag.

Økonomi/ Budsjett

Handlingsplan

Valg av styre ga flg. resultat:

Arne Johnny Grindal                 Styreleder

Oskar Jolma                              Nestleder

Dagny Liaklev                            Sekretær

Kjell Vangestad                          Kasserer

Gurli Skattum                            Styremedlem

Magnhild Guldbakke Stuge            ”

Ingvar Berge                                       ”

Brita Hassel                                Varamedlem

Sverre Evensen                                 ”

Ole Jac. Skattum                         Revisor

Olav Stepperud                                  ”

Valgkomiteen: Ole Petter Braastad  og Inger Lorentzen ble takket for sin store innsats for å finne lederkandidat.

01.10.08    Eldredagen ble markert i Fjellhaven. Ingvar Berge holdt appell, og vi delte ut brosjyrer og pins. Mange interesserte tok kontakt.

21.10.08 Styremøte. Saker:  Økonomi  –  arbeidsform

02.12.08 Styremøtesak: Markering av Seniorsaken lokalt.

Møteplan for nytt år 2009.

Avslutning.

Vi synes vi er kommet godt i gang med lokallaget  Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten. Men skjønner også vi har mange oppgaver som venter på oss.

Vi er nu blitt ca. 900 medlemmer i Vestoppland, som Gjøvik, Land og Toten er en vesentlig del av når det gjelder antall medlemmer. Vi vil ha tanke for hele regionen Vestoppland i vårt arbeid.

Vi vil takke medlemmer og andre samarbeidspartnere for positivitet i året som har passert.

HUSK VI SLÅSS FOR DIN OG VÅR FREMTID

Gjøvik mars 2009

Arne J. Grindal              Oskar Jolma             Kjell Vangestad

Leder                               nestleder                   kasserer

 

Dagny Liaklev               Gurli Skattum           Ingvar Berge

Sekretær                         styremedlem             styremedlem

 

Magnhild G. Stuge       Brita Hassel              Sverre Evensen

Styremedlem                  varamedlem             varamedlem