Seniorsaken aktiv under Eldres uke i Sandnes

Eldres uke i Sandnes ble i slutten av september arrangert for 26. gang i regi av Eldrerådet i kommunen. Lag, institusjoner og organisasjoner med tilknytning til eller med interesse for eldre, deltar med presentasjoner og utstillinger.

I år deltok Seniorsaken avd. Rogaland for første gang med egen «stand». En egen «Roll up» var blikkfanget, se bildet, sammen med en eller flere medlemmer av styret. Dessuten var det ulike trykksaker som Senior 50+, vervebrosjyrer, særtrykk (flygeblad) i forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Seniorsaken og SATS om trim for medlemmer og om det forestående åpne informasjonsmøtet 14.10.09 hvor overlege Ingun Svendsen Røed ved Universitetssjukehuset skulle foredra om hjerneslag og rehabilitering mv., jfr. egen artikkel.

Nytt av året under Eldreuka, var at et panel av politikere fra alle partier i bystyret deltok både med innlegg og ved å lytte til innlegg fra frammøtte, herunder med flere fra Seniorsaken på talerlista. Det ble fokusert på tema som nytt bo- og aktivitetssenter, bedre avlastningsordninger, ulike heimehjelpsordninger og de varierende behovene for boligformer med og uten personell mv. Videre ble det pekt på kommmunens ansvar for all rehabilitering ut fra samhandlingsreformen, behov for kompetanseheving, prispolitikken for sjukeheimsplasser hvor Sandnes har relativt høye månedspriser. Seniorsaken etterlyste spesielt konkrete planer fra kommunens side mht. overtakelse av ansvaret for all rehabilitering av eldre etter sjukehusopphold og planer for kompetanseheving innen eldreomsorg både mht. selve behandlingen og for effektiv ressursutnyttelse.

Flere av politikerne ba om å få oversendt kopi av et tidligere leserbrev fra Seniorsaken med synspunkter og spørsmål om dette og det ble lovet svar. Politikerne vil ikke få ro for Seniorsaken vil følge opp med påminnelser så lenge som nødvendig inntil det foreligger både akseptable svar og konkrete tiltak.

De fleste av fylkesstyrets medlemmer har vært til stede og tatt sin tur ved «stand»en, jfr.. vedlagte bilder som viser fra venstre mot høyre: Svend Møller, Elsa Kristiansen, Torbjørn Vasstveit og Britt Synnøve Mikkelsen.

Med hilsen
for Seniorsaken avd. Rogaland
Torbjørn Vasstveit