Seniorenes valg

Norske seniorer vil ha rett til sykehjemsplass og slutt på eldrediskriminering, fastslår Seniorsakens lokallag i Vestre Aker og Ullern, som har bedt de politiske partiene i bydelsutvalgene om å ta stilling i kommunevalgets viktigste seniorpolitiske spørsmål.

Mandag 12. september 2011 er det kommunevalg i Norge. Det er vi over 50 som kan avgjøre valgets resultat. Seniorer stemmer langt oftere enn alle andre grupper og vil dermed kunne bli en avgjørende faktor for hvordan partiene blir presentert i kommunestyrene.

I valgkretsene Vestre Aker og Ullern er over halvparten av de som avgir stemmer 50 år eller mer. Seniorsakens økte oppslutning i de vestlige bydeler gjør at vi både kan og vil være med å bestemme utviklingen. Noe som er fullt mulig dersom vi opptrer samlet og som den resurssterke gruppen seniorene i virkeligheten er. Stemmepotensialet er betydelig, og partiene gjør derfor følgelig klokt i å lytte til våre kunnskaper, erfaringsbaserte råd og anbefalinger for den videre utviklingen av bydelene.

Seniorsakens aktivitet har til hensikt å sørge for at ledelsen i de etablerte partier ikke kan ta velgernes lojalitet som en selvfølge lengre. På denne måten ønsker vi å legge grunnlaget for reel innflytelse og medbestemmelse i nemnder, råd og utvalg i bydelene.

Seniorene vil ha ulike meninger om hvordan samfunnet kan og skal styres, likevel vil det være seniorpolitiske saker som samler det store flertall. Seniorsaken har gjennom en landsomfattende enquête spurt et representativt utvalg av våre medlemmer om hva de vil legge vekt på når de stemmer ved kommunevalget.

Ikke forbausende er det rett til en sykehjemsplass, når medisinske eller vanlige menneskelige forhold tilsier at man trenger det, som opptar de fleste. Seniorsaken arbeider for at retten til sykehjemsplasser skal bli BEHOVSSTYRT OG IKKE BUDSJETTSTYRT. I Vestre Aker er det pr dags dato en underdekning på > 30 sykehjemsplasser i egen bydel. Den demografiske utviklingen i bydelen forsterker dette forhold. Den såkalte eldrebølgen som forventes i landet for øvrig om noen år, er nå en realitet i alle de vestlige bydeler i Oslo.

Et stort flertall ønsker også fritt sykehjemsvalg og kommunal aksept av konkurranseutsetting til private aktører når det er formålstjenlig. Svarene gir også høy prioritet til en oppgradering og videreutvikling av den lokale demensomsorgen. Flertallet reagerer negativt på trusselen i ”samhandlingsreformen” om mulig diskriminering av seniorer 80 + i forhold til diagnose og behandling i spesiallist helsetjenesten. (Etter at Legeforeningen og Seniorsaken har tatt opp saken, har regjeringen heldigvis avkreftet alle mistanker om at noe slikt vil skje.)

Eldresentre og tilsvarende tiltak som kan motvirke isolasjon blant eldre, står høyt på seniorenes ønskeliste. Det samme gjør kulturtiltak som omfatter eldre, og lavterskeltilbud for fysisk trening. Mange eldre ønsker også at kommunene treffer tiltak for å motvirke den økende kriminalitet mot eldre.

All virksomhet i bydelen må være aldersnøytral. Det innebærer at bydelen kartlegger og retter opp alle forhold som kan virke diskriminerende med hensyn til alder. Seniorene ønsker at bydelene må fjerne alle regler som hindrer seniorer i å fortsette i sitt yrke mot deres vilje når de fungerer og gjør jobben tilfredsstillende. Bydelene må dessuten vedta en plan for generasjonssamarbeid slik at generasjonene kan leve og utvikle seg sammen og ikke hver for seg. Blant annet gjennom offentlig regulering og arealplanlegging som sikre at seniorer blir boende i områder som er sentrale i forhold til lokale kulturtilbud, dagligvarebutikker og offentlig kommunikasjon.

Seniorsakens lokallag i Ullern og Vestre Aker ønsker å aktivisere flest mulig av sine medlemmer. Blant annet har lokallaget i Ullern etablert ressursgruppene ”OMSORG” og ”SENIORER SOM RESSURS.”

Ressurs gruppen har foretatt en undersøkelse blant medlemmene for å kartlegge interesse og mulighet til å bidra med frivillig innsats. Flere ga positiv tilbakemelding og ønsker spesielt å bidra med prosjektarbeid der profesjonell kompetanse kan komme til nytte. Samarbeid med Frivillighetssentralen i Ullern er etablert for best mulig å utnytte medlemmenes ressurser.

Omsorg gruppen arbeider for tiden med demensspørsmål og har sammen med Seniorsaken Vestre Aker foreslått etablering av et felles demensteam for bydelene Vestre Aker og Ullern. Et slikt team vil bidra til optimalisere omsorgen i sykdommens ulike faser. Forslaget ble nylig presentert for byråd Cecilie Brein og hennes medarbeidere.

Lokalpolitikerne i Bydelsutvalget i Vestre Aker (BUVA) er invitert til en løsningsorientert dialog og erfaringsoverføringer om utfordringene i den lokale demensomsorgen. Alle partier i bydelen, med unntak av (AP) har så langt respondent positivt på denne utfordringen. I Seniorsaken Vestre Akers regi vil det derfor den 31. august bli arrangert en paneldebatt med blant annet listetoppene til BUVA, hvor dette bli ett av flere sentrale lokale tema.

Seniorsakens lokallag i Vestre Aker har satt fysisk aktivitet opp på dagsorden. Selv i svært liten grad er dette sannsynligvis det enkelttiltak som er billigst og som har størst betydning for trivsel og folkehelsen, både på individ og nasjonalt nivå. Trimpartier for seniorer vil starte ultimo september i år i lokallagets regi sentralt på Røa. I løpet av høsten vil også ”OnsdagsCafeen”, som møtested og sosial arena, med foredrag, dans og underholdning bli reetablert, denne gangen på Røa. Videre er bevaring ved en ”Lovhjemling” og videreutvikling av de lokale seniorsentrene saker som står høyt på dagsorden i Vestre Aker i dette kommunepolitiske valgår.

Per W Jensen, styreleder Seniorsaken Vestre Aker og Ernst Hansen-Tangen, styreleder Seniorsaken Ullern