Seniorene raser over redusert pensjon og økt skattetrykk!

Medlemsorganisasjonene i Seniorenes Fellesorganisasjon (SF) har mottatt et stort antall henvendelser fra medlemmer som er bekymret over regjeringens politikk.

Redusert pensjon og økt skattetrykk er en ikke bærekraftig kombinasjon, særlig i en situasjon der man i tillegg innskrenker det offentlige omsorgstilbudet og begrenser tilgjengeligheten gjennom høyere egenandeler.

Pressemelding fra Seniorenes Fellesorganisasjon (SF)

I første rekke reagerer man på regjeringens angrep på opparbeidete rettigheter. Seniorene er som gruppe avhengig av at de lange linjer i skatte- og velferdspolitikken ligger fast. Som pensjonister har de små muligheter til å bedre sine inntekter gjennom ny yrkesdeltagelse.

Dernest reagerer man på at regjeringens representanter synes å ville bruke forventningen om økte utgifter til omsorg for eldre, som et påskudd for kommende skatteøkninger for alle.

Regjeringen står med sine forslag i fare for å innføre flere nye negative prinsipper innenfor skatteretten:

For det første vil finansiering av skattelettelser for de med lavest pensjon, finansiert av skatteøkning for de med høyest pensjon, innebære et brudd med hevdvunnen praksis. Nye velferdsgoder må bæres av alle skatteytere, ikke bare en utvalgt gruppe.

For det andre vil forslaget om en ny skatt øremerket de eldre, resultere i en uønsket stigmatisering av de eldste og omsorgstrengende. I tillegg ville et prinsipp om at alle offentlige formål skulle ha en egen skatt, ikke bare føre til unødige komplikasjoner, men undergrave en hver rasjonalitet og enhver tillit til statsforvaltningen.

Seniorenes Fellesorganisasjon (SF) vil be regjering gjøre sitt ytterste for å modernisere landet og effektivisere statsforvaltningen, istedenfor å håpe at den kan opprettholde status quo gjennom å skrive ut nye skatter.

 

Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF), har inngått en avtale om opprettelsen av en ny paraplyorganisasjon kalt Seniorenes Fellesorganisasjon (SF). Organisasjonen skal være et talerør for samfunnets eldre. Andre organisasjoner og forbund inviteres til å slutte seg til fellesorganisasjonen.

For ytterligere informasjon:
Landsforeningen for offentlige pensjonister: Forbundsleder Eli Vinje, telefon 22 42 22 55 – www.lop.no.
Forsvarets Pensjonistforbund: Forbundsleder Arild Kristensen, telefon 23 09 33 56 – www.fpforb.no.
Seniorsaken: Styreleder Harry Martin Svabø, telefon 22 121 890 – www.seniorsaken.no.