Samhandlingsreformen er en ikke-reform

Pressemelding fra Seniorsaken 19.06.09

Samhandlingsreformen som presenteres av statsråd Bjarne Håkon Hanssen fredag den 19. Juni, er en ikke-reform. Målet er å bedre servicen overfor brukerne av helsetjenesten og redusere kostnadene. Ingen av delene vil bli oppnådd ved denne reformen.

Spesialisttjenesten vil bli redusert, noe som vil svekke sykehusenes kompetanse og øke helsekøene. Allerede i dag er det en betydelig mangel på leger og kompetanse i spesialisthelsetjenesten, særlig når det gjelder geriatere, psykiatere og folk som arbeider med rehabilitering. Et stort antall av dagens spesialister er eldre mennesker som ventes å gå av med pensjon de nærmeste årene. Det er følgelig behov for ikke bare å rekruttere deres etterfølgere, men øke antallet betydelig.

Ansettelse av 2000 nye fastleger vil innebære et ytterligere press på spesialisthelsetjenesten, men ikke nødvendigvis gi bedringer i primærhelsetjenesten. Dette vil være leger uten adekvat utdanning i allmennmedisin og uten geriatrisk erfaring. Samhandlingsreformen innebærer at fastlegene skal få færre pasienter og at de blir pålagt flere oppgaver i kommunal regi. Dette vil neppe bidra til å styrke kompetansen, men det vil helt sikkert bety dårligere tilgjengelighet i primærhelsetjenesten. Svært mange, ikke minst eldre som har hatt et årelangt forhold til sin fastlege, vil finne det uakseptabelt om de nå tvinges til å bytte til en ny lege.

En større andel av det offentlige helsebudsjettet vil bli overført til kommunene. Kommunene er allerede i dag en flaskehals både i helsepolitikken og omsorgsarbeidet. Kvalitetsforskjellene kommunene i mellom er enorm, noe som Seniorsaken daglig konfronteres med gjennom vår SOS-telefon for seniorer. Norges mange småkommuner vil vise seg ute av stand til å håndtere denne reformen, noe som bare vil forsterke problemene og i verste fall ende i kaos.

Etter Seniorsakens mening vil denne ikke-reformen komme til å ramme landets seniorer og kronikere svært negativt, i form av lengre køer, lavere kompetanse og mindre omsorg. Etter Seniorsakens mening kan problemene innenfor helse- og omsorgssektoren kun løses ved at staten definerer brukernes rettigheter og at finansieringen følger den enkelte pasient.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22121894,/90866705, styreleder Harry Martin Svabø på telefon 91179110, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.