Regjeringen vil fortsette aldersdiskrimineringen av seniorer i arbeidslivet

27.05.09. Pressemelding. Arbeids- og inkluderingsdepartementet går i sin innstilling til Stortinget (OT Prop (2008-2009)) inn for å beholde 70 års-regelen i Arbeidsmiljøloven § 17-4 fjerde ledd. Det betyr at eldre arbeidstagere fortsatt ikke skal ha noe rettsvern mot oppsigelse på grunn av alder. Departementet vil imidlertid innføre et skjerpet krav om varsling, et krav som skal gjelde for begge parter.

Blant høringsinstansene går LO og Unio sterkt inn for å beholde 70-årsgrensen. Det samme gjelder en samlet arbeidsgiversside, inkludert NHO, HSH og Spekter. YS, Akademikerne og Nito vil fjerne alle aldersgrenser. Det samme vil Seniorsaken og Statens eldreråd. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha en grense, men på 75 år.

I utlandet er bildet litt forskjellig: Sverige har en grense på 67 år, Danmark på 70, Finland på 68 og Storbritannia på 65. New Zealand, Australia og USA har fjernet alle diskriminerende aldersgrenser.

Seniorsaken oppfordrer partiene på Stortinget til å gå imot Regjeringens innstilling, og oppheve 70-års grensen. Etter Seniorsakens mening er grensen stigmatiserende for seniorer som arbeidskraft og bidrar til fortsatt diskriminering. Seniorsaken vil også påpeke inkonsistensen i regjeringens holdning; på den ene siden driver man en kostbar informasjonskampanje for at seniorer skal fortsette i arbeidslivet og lokker med at det skal kunne opparbeides pensjonspoeng til man er 75 år. På den annen side nekter man å ta konsekvensen, det vil si at man fjerner aldersgrensen på 70. Etter Seniorsakens mening er dette er knefall for LO og arbeidsgiverne, som begge ønsker enkle regler. LO fordi man foretrekker kollektive avtaler, arbeidsgiverne fordi en feig personalpolitikk er enklere å praktisere.

Departementets idé om at en 70 års grense er til for å sikre en «verdig avgang» er meningsløs. Den tid er fordi da seniorer måtte beskyttes mot seg selv. Det er ingen i Norge i dag som blir tvunget til å stå i jobb. Departementet bør også merke seg at en 70 åring i dag er friskere og sprekere enn en 60-åring for 50 år siden. Antagelig er det få 70-åringer som ønsker å stå i jobb, men de er mange nok til at det vil ha positiv effekt både for den enkelte, arbeidsgiveren og samfunnet. Tiden for gruppetenkning er forbi. Det bør Stortinget gjøre noe med.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22121894,/90866705, styreleder Harry Martin Svabø på telefon 91179110, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.