Regjeringen satser på seniorene

Statsminister Jens Stoltenberg har svart på vårt brev av 26. oktober med et to-siders brev. Brevet er holdt i en svært positiv tone og statsministeren understreker gjentatte ganger at satsing på seniorene er en av regjeringens viktigste saker.+

Han skriver at ”så lenge jeg er statsminister vil seniorpolitikk være viktig, og det vil bli satset på å få flere inn i arbeidslivet, bedre eldreomsorg og flere ansatte i omsorgsyrkene”. Stilt overfor så mye velvilje kan det nok oppfattes som litt grettent, men det må være tillatt å påpeke at det er lite konkret i brevet utover viljen til å bedre kommuneøkonomien. Ett unntak er at regjeringen varsler et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, noe statsministeren vil komme tilbake til i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.

Til Harry Martin Svabø,

Seniorsaken

Oslo, 15. desember 2006

Jeg vil begynne med å understreke at satsing på seniorene er en av regjeringens viktigste saker. Et godt samfunn må legge til rette for at de som har levd en stund skal kunne leve et godt liv, og få en god og verdig omsorg når de trenger det. Jeg kan love deg at så lenge jeg er statsminister vil seniorpolitikk være viktig, og det vil bli satset på å få flere inn i arbeidslivet, bedre eldreomsorg og flere ansatte i omsorgsyrkene. La meg utdype dette.

For å sette seniorpolitikk på dagsordenen la Regjeringen 20. oktober fram St.meld. nr 5 (2005-2006) om seniorpolitikk i Norge. Av meldingen går det fram at Regjeringen, i tråd med Soria Moria-erklæringen, ønsker å arbeide for en seniorpolitikksomfører til at eldre blir oppfattet som en positiv ressurs for arbeidslivet. Målet er å få flere til å stå lenger i arbeid og dermed øke den reelle pensjonsalderen. For å nå dette målet er det viktig både å hindre utstøting og motivere seniorene til å stå lenger i arbeid.

Utgangspunktet for meldingen er at samfunnet trenger arbeidskraften til seniorene for å sikre økonomisk vekst og økt velferd. Det er viktig for den enkelte å ha en jobb. Det er også viktig for velferdsutviklingen å legge til rette for at så mange som mulig av eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. Jeg vil på den bakgrunn understreke at personalpolitikken både i offentlige og private virksomheter må sette arbeidssituasjonen og kompetanseutviklingen til seniorene langt høyere opp på dagsorden enn hva som tidligere har vært tilfelle.

Regjeringen legger vekt på et bærekraftig pensjonssystem som et sentralt grunnlag for seniorpolitikken. I St.meld, nr. 5 om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden, legger Regjeringen vekt på å trygge framtidens pensjoner slik at den enkelte skal ha sikkerhet for en god pensjon. Det nye forslaget til pensjonssystem skal bl. a. stimulere til økt yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere. En viktig del av det er en kraftig økt mulighet til å kunne gå av med pensjon og samtidig arbeid uten å bli straffet økonomisk for det.

En sentral målsetting for Regjeringen er å sikre et godt offentlig tjenestettilbud, noe som ikke minst kommer de eldre til gode. Forslaget til Statsbudsjett for 2007 innebærer økte inntekter til både kommune- og helsesektoren. Det samlede budsjettforslaget under Helse- og omsorgsdepartementet innebærer en nominell vekst på 7,5 prosent, eller om lag 7,7 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2006. Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2007 vil bl.a. innebære at sykehusøkonomien og psykiatriplanen styrkes betydelig. En stor andel av Helse- og omsorgsdepartementets budsjett gjelder behandling av pasienter og ens tor andel av pasientene er eldre mennesker.

En solid kommuneøkonomi er det viktigste virkemidlet for å sikre et godt pleie- og omsorgstilbud, herunder å nå målsettingen om 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009. Anslaget for skatteinngangen til kommunesektoren ble oppjustert i begynnelsen av november. Medregnet disse nye tallene ble inntektsveksten for kommunesektoren i 2006 og 2007 samlet anslått til knapt 18 milliarder kroner. Av dette er 5,5 milliarder kroner ekstra skatteinntekter i 2006 som ikke videreføres. Tilsvarende inntektsvekst har ikke kommunesektoren hatt på 15 år.

Som et ledd i oppfølgningen av omsorgsmeldingen har Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet ny kompetanse- og rekrutteringsplan: ”Kompetanseløftet 2015”. Planen omfatter tiltak for å sikre god rekruttering og høy kompetanse i pleie- og omsorgssektoren, og skal gjelde fram til 2015. Tiltakene i kompetanseløftet bygger på erfaringene fra dagens rekrutteringsplan, og den er ett av Regjeringens virkemidler for å realisere Regjeringens målsetting om 10 000 nye årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Samlet er det foreslått bevilget 152 mill. kroner til Kompetanseløftet i 2007.

Jeg vil for øvrig vise til at Regjeringen har varslet et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i forbindelse med Statsbudsjettet for 2008.

Jeg håper jeg gjennom dette har vist noe av det vi arbeider med for å bedre seniorpolitikken. Det er et svært viktig spørsmål for oss, og vi mener at vi allerede etter ett år og to måneder har satt i gang viktige tiltak. Jeg kan imidlertid love at dette bare er starten. Regjeringen vil fortsatt prioritere seniorene høyt.

Med vennlig hilsen

Jens Stoltenberg
Statsminister