Regjeringen satser ikke på sykehjem

Omsorg for eldre er langt fra en hovedsak i statsbudsjett et for 2009. Alt regjeringen Stoltenberg har å tilby en videreføring av ordningen med statlig investeringstilskudd til bygging av sykehjems- og omsorgsplasser i kommunene med en ramme på 1000 enheter. Dette er for lite i forhold til behovet, som ikke minst Seniorsaken har avdekket.

Det er nå helt usannsynlig at målet om 12 000 nye plasser innen 2015 kan nås uten en radikal økning i utbyggingstakten. Dette betyr at regjeringen heller ikke i dette statsbudsjettet har valgt å gjøre noe for de eldste og svakeste i samfunnet. Etter Seniorsakens mening er dette en skam, tatt i betraktning at regjeringen etter manges mening vant valget i 2005 på løftet om ”en skinnende eldreomsorg”. Vi hadde ventet oss mer av Bjarne Håkon Hansen som ny Helse- og omsorgsminister.

Seniorsaken har også notert seg at særfradraget for alder og uførhet er uendret i budsjettet. Fradraget er fortsatt kroner 19368. Etter vår mening er det bare smålighet som har hindret regjeringen å oppjustere fradraget med 5 % for at det skal holde takt med synkende pengeverdi. Regjeringen har ellers vært flink til å oppjustere både skatter og avgifter.

Budsjettet for 2009 har likevel noen lyspunkter for seniorene. Bostøtten økes betydelig, riktignok først fra 1. juli neste år. Personer på 68 slipper trygdetrekk selv etter en inntekt på 2G. Da gjenstår bare en aldersklasse, de på 69. Det er en skam, og latterlig i den store sammenheng, men vi får glede oss over alle skritt i riktig retning. Økningen i bunnfradraget for formuesskatten og arveavgiften, er gode nyheter.

En liten triumf for Seniorsaken er at regjeringen har utsatt pensjonsreformen foreløpig med ett år. Årsaken er data- og iverksettelsesproblemer, noe vi påviste ville oppstå i vår høringsuttalelse. For seniorene betyr det at underreguleringen av pensjonene med 0,75 % i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet er utsatt til 2011. Altså – litt høyere pensjon enn forventet i 2009. Seniorsaken har for øvrig ikke gitt opp kampen mot underregulering av pensjonene. Dette er en av de sakene vi vil løfte frem i valgkampen foran stortingsvalget i 2009.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22364302,/90866705, styreleder Harry Martin Svabø på telefon 91179110, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22364302,/90866705, styreleder Harry Martin Svabø på telefon 91179110, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67563099/9241 1868.