Regjeringen har innledet et systematisk angrep på pensjonistene

Statsbudsjettet 2011 bekrefter at regjeringen systematisk ønsker å redusere pensjonistenes inntekter.

Forslaget om økt skatt for en av tre norske pensjonister kommer på toppen av pensjonsforliket som innebærer at pensjonene fra neste år ikke lenger skal reguleres på linje med lønnsutviklingen, men reduseres med 0,75 % i forhold til lønnsveksten i samfunnet. Dette innebærer at de fleste norske pensjonister i løpet av en 20-års periode blir minstepensjonister. I statsbudsjettet for 2011 foreslår finansminister Sigbjørn Johnsen blant annet at trygdeavgiften for pensjonsinntekter økes fra 3 til 4.7 %.

Forslaget innebærer for eksempel at over halvparten av de statsansatte vil få skatteøkning, mange til dels betydelig. Videre stiller vi oss skeptiske til at det lar seg gjøre å gjennomføre reformen på en forsvarlig måte med virkning fra 1. januar 2011.

Disse endringene skjer parallelt med at regjerningen gjennom flere Stortingsmeldinger bebuder at samfunnet i fremtiden må redusere innsatsen relativt sett i forhold til syke og omsorgstrengende eldre. Eldre må i fremtiden regne med å måtte betale mer for helsehjelp og omsorg. Eldres økonomi angripes følgelig fra to sider.

Seniorsaken og våre samarbeidspartnere i Seniorenes Fellesorganisasjon, Forsvarets Pensjonistforbund og Landslaget for offentlige pensjonister, kan ikke akseptere finansminsterens forslag. Vi støtter en økning i de laveste pensjonene, men mener finansieringen må bæres av alle skatteytere – ikke bare pensjonistene.

Pensjon er liksom skatteregler uttrykk for en langsiktig kontrakt med samfunnet. Skatteyterne må kunne forutsette at myndighetene holder kontrakten og ikke reduserer verdien av opptjente pensjoner etter forgodtbefinnende. Få pensjonister vil være i den situasjon at de kan øke sine inntekter. Etter vår mening er det uakseptabelt at opparbeidede pensjonsrettigheter blir brukt som salderingspost i regjeringens utjevningspolitikk.

 

Seniorsaken, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF), har inngått en avtale om opprettelsen av en ny paraplyorganisasjon kalt Seniorenes Fellesorganisasjon (SF). Organisasjonen skal være et talerør for samfunnets eldre. Andre organisasjoner og forbund inviteres til å slutte seg til fellesorganisasjonen.

For ytterligere informasjon: Landsforeningen for offentlige pensjonister: Forbundsleder Eli Vinje, telefon 22 42 22 55 – www.lop.no. Forsvarets Pensjonistforbund: Forbundsleder Arild Kristensen, telefon 23 09 33 56 – www.fpforb.no. Seniorsaken: Daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 121 894 – www.seniorsaken.no.