Referat fra medlemsmøte torsdag 24.09.09.

Leder ønsket Velkommen,til alle fremmøtte medlemmer!
37 medlemmer var tilstede ved dette medlemsmøte og leder minnet de fremmøtte om at
…… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………

Videre ønsket han politikerne som stilte:
FrP: Berit Bruun
KrF: Cathrine Hvasshovd
Venstre: Øystein Senum
Rødt: Veslemøy Fjerdingstad
hjertelig velkommen.

AP og Høyre hadde takket nei, dessverre.

Videre ønsket han også velkommen til Kongsberg Bandasje Eft. AS, v/Ingjerd Bommen

Deretter ble de fra styret som var tilstede, introdusert.
Olav Stein Liavaag; leder
Per Spiten nestleder
Mai-Britt A. Bottegård kasserer
Kari Myhre styremedlem
Johannes Aarland styremedlem

Bilde; Randi Jemtegård, styrmedlem, og Knut Helge Klonteig, sekretær, måtte dessverre melde avbud, grunnet sykdom.

Det ble så informert om at agendaen var snudd, og agendaen ville bli slik:

1) Vi har invitert alle politiske partier til å delta i paneldebatt om:
”Eldreomsorg, og partiets planer for hvordan en skal kunne møte innbyggernes behov for pleie og omsorgs tjeneste i dag og i fremtiden, med spesielt fokus på sykehjemsutbygging i kommunen.”

2) Presentasjon av handlingsplan for 2009, motta innspill til handlingsplan for 2010, som skal fremlegges på årsmøte 2010 for godkjenning.

3) Vi har også invitert Kongsberg Bandasje Eft. AS, til å komme å presentere sine produkter. Dette skal bli interessant, kanskje noe for oss alle

4) Avslutning

Punkt 1, Paneldebatt
Paneldebatt om ”Eldreomsorg, og partiets planer for hvordan en skal kunne møte innbyggernes behov for pleie og omsorgs tjeneste i dag og i fremtiden, med spesielt fokus på sykehjemsutbygging i kommunen.”

1. Vet alle partier hvor mange omsorgsboliger kommunen har?
2. Vet alle partier hvor mange sykehjemsplasser kommunen har?
3. Vet alle partier hva forholdstallet mellom antall plasser i sykehjem og innbyggere over 80 år er? Og 90 år er?

1. Frp: nesten 200 omsorgsboliger for yngre og 145 omsorgsboliger for eldre Venstre, Krf og Rødt visste ikke antallet.

2. Frp: Inkludert Bjørkebo har vi 210 plasser. Rehab og korttid regnes som sykehjemsplasser. Tallet i Kongsberg er 35 omsorgsboliger og 18 sykehjem.

3. Nei……

Vet dere hva som er forskjellen mellom omsorgsbolig/sykehjemsplass?

Venstre: Sykehjem er bemannet heltid og omsorgsboliger har hjemmesykepleie.
Krf: Det er ventelister på begge deler. Har man omsorgsbolig kan man søke om hjemmehjelp. Omsorgsboliger har bedre mangfold.
Frp: Vi har mindre ansvar for omsorgsboliger. Vi trenger flere sykehjemsplasser.
Rødt: De fleste eldre vil bo hjemme, men de som får plass er ofte overmodne for sykehjem.
Alle var enige om at det var billigere for kommunen med omsorgsboliger enn sykehjemsplasser.

Vet dere om kommunen har ventelister for sykehjemsplasser og omsorgsboliger?

Venstre: Det er jevnlig ventelister.
Rødt: Er ikke plass til alle. Ikke bra med sensasjonsoppslag i pressen.
Frp: Det er ikke ventelister på sykehjemsplass. Når man takker nei et sted, er de ute og må søke på nytt! Vi mener man skal få plass når man trenger det.

Hvor mange er det på en slik liste?

Frp: 56 venter på omsorgsbolig for eldre.
Venstre: Er meningsløst å snakke om, da kommunen kan definere bort ventelister.
Rødt: Mange blir liggende på sykehus i påvente…

Er det reell mulighet for fritt sykehjemsvalg i kommunen?

Rødt: Nei – absolutt ikke!
Frp.: Dessverre nei

Spørsmål fra salen:
Hvor går de pårørende for å hente informasjon?
Krf: Det har vært en brosjyre tidligere, men den har gått ut på dato.

Spørsmål fra salen:
Er det mange som blir sendt ut av kommunen?
Frp: Yngre tyngre brukere

Er det reell mulighet for bruker (pasient/pårørende)til å påvirke kommunens hjelpebehovsvurdering; slik Kvalitetsforskriften for pleie og omsorg legger opp til? (Vet dere hvilke kriterier kommunen har/følger for å innvilge plass på sykehjem?) (Dette kunne ikke politikerne svare på)

Rødt: Mange eldre er ikke istand til å kreve rettighetene sine.
Frp: Det legges en plan for alle og man skal kunne påvirke.
Det bør være tett oppfølging av eldre og påvirkningsmuligheter.

Hva er kriteriene for å motta hjemmehjelp i kommunen, og hvor store er egenandelene?

Frp: Man må være helt avhengig av praktisk bistand til husarbeid. Det er et enormt press på hjemmebaserte tjenester, men du får hjelp!

Frp:Inntekt og behovsprøvet. Under 2G – gratis. (150 000)Etter 6 ganger mnd. er det fast pris.
Rødt: Det er diffrensierte priser avhengig av inntekt.
Venstre: Gratis for de som har minst. Men mange får ikke nok hjemmehjelp idag.
Krf: Reglene er ikke firkanta.

Vet dere om kommunen mottar mange klager? I så tilfelle, hva er behandlingsrutinene?

Frp: Ikke mange. Ca 20 – 30 i året. Halvparten blir oversendt fylkesmannen. Vi vet at det er mange brukere som ikke tør å stå fram.
Venstre: Klagene til fylkesmannen blir stort sett til kommunens fordel.
Rødt: Vi har klagenevnd. Der kan alle stille selv.
Krf.: Er du først inne i hjemmesykepleien, er det bare å si ifra, så får du hjelp.

Etter siste ukens medieoppslag om storstilt underskudd i H&S, hvordan kan vi forsikre våre eldre og pårørende om at det ikke vil nedprioriteringer i denne sektor for inneværende år?

KrF: Hvis Kommunen hadde hatt orden på ressursene, ville det ikke vært dette stor underskuddet.
Venstre: Ingen behøver å engste seg. Det vil alltid være underskudd.
Frp: Vi kan garantere at alle skal bli behandlet individuelt, uansett underskudd.

Hvordan vil kommunen planlegge for å imøtekomme Jens Stoltenbergs løfte om full sykehjemsdekning innen 2015.
Hva gjør vi i mellomtiden?

Frp: Jens sa ”De som trenger det, ikke ønsker det..”
Venstre: Omsorgsboliger kan f.eks. bygges inntil et sykehjem.
Alle: Vi skal bevare sykehjemsplassene vi har idag.

Leder takket de fremmøtte for innsatsen og overrakte en rose til hver av politikerne. Videre ble de invitert til å delta videre i det sosiale samværet, samt siste del av programmet.

Seniorsaken Kongsberg lokallag vil nok hevde at den som var best beredt til å svare og hadde dypest innsyn, var Berit Bruun fra FrP

15 minutters kaffepause.

Punkt 2, Handlingsplan

Foreløpig handlingsplan ble fremlagt, og leder ba alle medlemmer om innspill til handlingsplan for 2010.
Strategi:
I perioden, arbeide aktivt for å unngå nedleggelser av sykehjemsplasser i Kongsberg regionen, samt forsøke å øke antall plasser til et mere tilfredstillende nivå. Videre vil vi jobbe aktivt for å øke medlemsmassen i vårt lokallag.
Mål:
Påvirke kommunen slik at vi kan få omfordelt sykehjemsplasser vs omsorgsboliger. Bli akseptert og innvalgt i offentlige utvalg.
Tiltak :
Leserinnlegg/andre innlegg, i lokalpressen, minst en gang pr måned, helst to. Gjennomføre intervjurunder med alle sentrale politikere, for å kartlegge deres kompetanse vedr. Lover og rettigheter for Seniorer.
Samarbeidspartnere:
Kongsberg eldreråd bør kunne påvirkes. Tettere samarbeid med leder i UHS. Samarbeide med andre lokallag i fylket. (Drammen, Røyken.)

Punkt 3, Introduksjon av Kongsberg Bandasje Eft. AS, v/Ingjerd Bommen
Kongsberg Bandasje Eft. AS, v/Ingjerd Bommen presentere så sine produkter. Det var et allsidig sortiment, og man tror at mange ikke var klar over hvor stort utvalget av spennende hjelpemidler, i lokal regi var.
En spesiell takk ble rettet til /Ingjerd Bommen for det gode innlegget

Avslutning
Møtet ble avsluttet klokken 21:00, hvor leder takket alle for fremmøte, og minnet alle på det neste medlemsmøte med ordene:
Husk denne dagen, og meld dere på torsdag 3.desember 2009; Julemøte m/oppsummering av året.
Og vær alle hjertelig Velkommen

Referenter: MBAB/RL