Referat fra Julemøtet 031209

Lokallagets leder, ønsket de fremøtte
Velkommen, til Julemøtet!
Og refererte til sin vanlige ”slogan”:
…… og en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………


Videre ble det informert om hvem som var tilstede fra styret:
Olav Stein Liavaag – leder
Per Spiten – nestleder
Mai-Britt A. Bottegård – kasserer
Kari Myhre – styremedlem
Randi Jemtegård – styremedlem

Dagens program ble så fremlagt:
1) ”Kort oppsummering” av året.
2) ” Seniorlivets utfordringer.” Foredrag av vår styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø.
3) ”Sosialt samvær” med miniutlodning.
4) ”Åpent Forum”; trekning av miniutlodningen.

Det hadde møtt opp 21 medlemmer pluss Harry Martin Svabø med sin frue Anna. Her er noen av dem avbildet.

Olav SteinLiavaag holdt så en ”Kort oppsummering” av året, som man er i ferd med å legge bak seg:

Laget har, i tillegg til dette Julemøtet avholdt:
• Ordinært årsmøte
• Ekstraordinært årsmøte med valg og historisk tilbakeblikk.
Her var 25 medlemmer tilstede.
• Høstmøte, med politisk paneldebatt.
Her var 37 medlemmer tilstede.

Det er etablert følgende arbeidsgrupper:
– Arbeidsgruppe for ”Helse og Sosialsaker”(AHS), meget aktiv.
– Arbeidsgruppe for ”Sosiale arrangementer”(ASA). Her har vi nok sviktet i år, men håper at vi kan kartlegge behovet for denslags og være bedre neste år.
– Arbeidsgruppe for ”Seniorer i Arbeidslivet”(ASiA), denne er under konstituering, og vi håper å ha denne på plass før nyttår

• Vi har vært sterkt engasjert i flere PO saker. Disse har tildels vært tunge, men alle har fått en grei utgang.
• Et av våre medlemmer holder fortsatt hyggestund på Skavangertun, en gang i uken.
• Vi har vært, som observatør, på nesten alle møter i UHS.
• Vi har hatt mange leserinnlegg i Laagendalsposten.
• Vi har også vært innkalt til høringer, dog da som skalkeskjul.
• Etablert oss fast her på Nymoensentert. Dette vil vi komme tilbake til under ”Åpent forum”
• Reidun og Olav Stein Liavaag kom tilbake i forgårs etter et Julecruise, til København, i Seniorsakens regi.
• Det var også med medlemmer fra vårt lokallag, og de kunne bekrefte at dette var meget vellykket. Anbefales for alle som har mulighet, i fremtiden.
• God mat, god stemning, fine innlegg, fra sentrale personer. Ikke minst var Vidar Lønn A. s DaCapo program med skikkelig tilbakeblikk, verdt turen

” Seniorlivets utfordringer” Lokallaget hadde gleden av å kunne introdusere vår styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, som fordragsholder.. Han han holdt et gnistrende innlegg over temaet.


Her er Harry Martin Svabø, vel introdusert

Her overrekkes Harry Martin Svabø, blomster, som takk for innsatsen.

Så var det ”Sosialt samvær” med ”Kaffe og kaker”, samt loddsalg. Kakene sto Kari, Kikki, Randi og Reidun for. En stor takk til disse for innsatsen!

Som dere ser går loddsalget strykende. Vi hadde flotte gevinster:

Kari Myhre og Randi Jemtegård, underholdt, i denne sekvensen, med skjemtsomme historier. Randi Jemtegård fremførte, solo, en gammel vise, som hun jevnlig fremfører på Skavangertun. Videre ble det allsang, med to sanger fra Lokallagets lille sanghefte.

Så introduserte leder;”Åpent Forum”; hvor han ba om aktiv tilbakemelding.

Hvordan ønsker dere at våre medlemsmøter skal være? Er det ting vi kan gjøre anderledes?
Ingen motsigelser til dagens form fremkom.

Skal vi fortsatt kalle inn til medlemsmøter, som nå, eller holder det at vi averterer i Seniorbladet?
Det innkalles med brev, som nå.

Ønsker dere at vi avholder slike miniutlodninger, på våre medlemsmøter?
Enighet om å ha slike utlodninger, på Julemøtet og Årsmøtet

Vi har etablert oss her på Nymoensenteret. Vi kan bruke dagligstuen til våre styremøter og arbeidsmøter.
Vi har planer om å holde ”Stua vår” åpen og bemannet annenhver uke. Dette for at våre medlemmer skal kunne kontakte oss, dersom nødvendig, samt å bli mere synlig i byen. Er dette av interresse for dere/oss?
Stor enighet at vi gjennomfører dette, som et prøveprosjekt, frem til Årsmøte, for deretter å ta endelig stilling til dette.

Vi trenger frivillige hender på flere sykehjem; er det noen som er interessert?
Det var ingen som umiddelbart meldte seg, men leder anmodet om at dersom, noen kunne tenke seg dette, at de tok kontakt med ham eller Kikki Korsvik.

Så ble forslag til handlingsplan,2010, uten budsjett, fremlagt. Se nedenfor:

Handlingsplan 2010
Strategi:
I perioden, arbeide aktivt for å unngå nedleggelser av sykehjemsplasser i Kongsberg regionen, samt forsøke å øke antall plasser til et mere tilfredstillende nivå.
Videre vil vi jobbe aktivt for å øke medlemsmassen i vårt lokallag.

Mål:
Påvirke kommunen slik at vi kan få omfordelt sykehjemsplasser vs omsorgsboliger. Bli akseptert og innvalgt i offentlige utvalg.

Tiltak :
Leserinnlegg/andre innlegg, i lokalpressen, minst en gang pr måned, helst to. Gjennomføre intervjurunder med alle sentrale politikere, for å kartlegge deres kompetanse vedr. Lover og rettigheter for Seniorer.

Samarbeidspartnere:
Kongsberg eldreråd bør kunne påvirkes. Tettere samarbeid med leder i UHS. Samarbeide med andre lokallag i fylket. (Drammen, Røyken.)

Leder ba medlemmene om å komme med innspill, i god tid før Årsmøtet, der denne skal godkjennes, og innsendes sentralt i Seniorsaken.

Så var det trekning av miniutlodningen, med latter og godt humør.

Videre minnet lederen om følgende datoer,som man burde merke seg:
Årsmøte avholdes den 25.02.2010, med valg.
Vårt vårlige medlemsmøte avholdes den 06.05.2010.
Møteplan for høsten 2010, vil det bli informert om på årsmøtet.

Så innledet Randi ”Julekveldsvisa” som avslutning.

Deretter tok leder ordet og takket de fremøtte for et godt møte.
Videre ønsket han, på vegne av styret, alle en:

Fredfull og GOD JUL.