Referat fra årsmøte 2009

ÅRSMØTE 2009 Protokoll/referat

Tid: 30. mars 2009 kl. 18.00 – 20.00
Sted: Furubakken/Frivilligsentralen, Gjøvik

Innkalling var sendt listeførte medlemmer i GLT, tils. ca. 320.
Til stede på møtet: 40 personer
Fra Seniorsaken Norge gjestet: Kommunikasjonsrådgiver Dag Bredal og helsepolitisk rådgiver Aage Thor Hestnes

Deltakerne ble mottatt med kaffe/the og kringle.
Tilgjengelige dokumenter, brosjyrer og blad, og liste hvor de kunne la seg innskrive.
Seniorhåndbok 2009 til salgs for kr. 100,-.

VELKOMMEN TIL DET FØRSTE ORDINÆRE ÅRSMØTE

ønsket styreleder Arne Johnny Grindal, med særlig presentasjon av våre gjester fra Seniorsaken Norge. Grindal pekte på de mange utfordringer vi har som ”vaktbikkjer” på det lokale plan, i kamp for å ta vare på senior-generasjonens rettmessige krav på pleie og omsorg, på behandling og hjelp etter den enkeltes behov, med respekt og verdighet.

”Sint gammel dame” (Mari Cathrine Brostuen Hagen) fikk komme til orde med sine frustrasjoner. Hun satte mange urettferdigheter under lupen i sin monolog, inkludert sang som styreleder fikk seg overrakt.

TIL DAGSORDEN:
1. Valg av møteleder Ingvar Berge ble valgt til møteleder
2. Valg av referent Dagny Liaklev ble valgt til referent
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll Valgt ble: Bjørg Jolma og Karl Anton Nilsen

Ingvar Berge overtok ledelsen av møtet.
4. Årsmelding for år 2008
Møteleder gikk gjennom meldingen, som gir en kort oppsummering av foreningens oppstart tilbake til år 2006, fram mot stiftelsesmøtet 23. september 2008. Møteleder kommenterte saker som styret har vært spesielt opptatt av. Han fortalte om sin egen rolle som ”observatør” ved besøk på kommunale sykehjem, pleie- og omsorgstilbud. Reportasje i dagens Oppland Arbeiderblad gir til kjenne noen av hans erfaringer og synspunkter, i tråd med Seniorsakens hjertesaker. Rettighet og valgfrihet til omsorg er ingen selvfølge?

5. Regnskap for år 2008
Kasserer Kjell Vangestad presenterte det svært enkle regnskapet for år 2008.< br> 6. Budsjett for år 2009 Som basis for budsjett er foreningens bidrag fra Seniorsaken Norge, beregnet utifra registrert antall medlemmer. Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for år 2009, i samsvar med virksomhet som er foreslått prioritert i årsplan. Regnskap og budsjett blir å anse som godkjent.

7. Årsplan for år 2009
Prioriterte oppgaver
Under denne saken ble det reist flere spørsmål fra salen.
– Hvordan skal Gjøvik kommune makte å innfri våre krav?
– Hvordan stiller det seg med de pårørende?
– Hva med bemanning i pleie og omsorg?

Aage Thor Hestnes kommer inn med sin oppfordring til oss, om saker vi må fronte:
– Det er vanvittig politikk å bygge ned omsorgen!
Trygghet og Trivsel forsvinner. Tilliten svekkes.
Ulike lover og forskrifter blir overtrått.
Seniorsaken har tatt opp flere saker – og vunnet fram.
Han oppfordrer oss til å spørre ordførerne:
Er dere enige i at mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, har krav på helsehjelp?
Mener ordføreren at disse menneskene er i stand til å ta vare på seg selv – i omsorgsbolig?
Er Gjøvik blitt en mønsterkommune for gjennomføring av av RO’s politikk?
Det sier de i Harstad, forteller Hestnes.
Han oppfordrer oss til å si klart nei til rasering.
Det er opp til oss å strukturere dette.

8. VALG
Forslag fra sittende styre ble behandlet med følgende resultat:
Leder: Arne Johnny Grindal, gjenvalgt, for 1 år
Nestleder: Olav Stepperud, ny, valgt for 2 år
Sekretær: Dagny Liaklev, gjenvalgt, for 1 år
Kasserer: Kjell Vangestad, gjenvalgt, for 2 år
Styremedlem: Gurli Skattum, gjenvalgt, for 2 år
Styremedlem: Ingvar Berge, gjenvalgt, for 2 år
Styremedlem: Magnhild Guldbakke Stuge, gjenvalgt, for 1 år
Varamedlem: Brita Hassel, gjenvalgt, for 1 år
Varamedlem: Sverre K. Evensen, gjenvalgt, for 1 år
Revisorer: Ole Jacob Skattum, gjenvalgt
Karl Anton Nilsen.
Ny Valgkomite: Det overlates til det nye styret å utnevne valgkomite som kan tre i funksjon i god tid før årsmøte 2010. Fortrinnsvis bør det tilstrebes å få med kandidater fra Toten- og Land-kommunene.
9. Innkomne saker
Det var ikke meldt særlige saker til behandling på årsmøtet.
10.Aktuelle saker å fronte
Det vises til spørsmål og kommentarer som ble tatt opp under sak 7, årsplan. Styret må merke seg spørsmål og oppfordringer.

AVSLUTNING
Leder Arne J. Grindal takket for fremmøte, og for tilliten til å fortsette som leder. Han vil i umiddelbar fremtid følge opp våre kommuner som er bedt om å tilbakemelde hvordan de dekker sine borgeres/eldres behov for omsorg og pleie. To av kommunene gir svar, de øvrige tre er foreløpig svar skyldig.

Våren blir en travel tid, da det skal behandles og vedtas kommunale planer for bl.a. nedbygging av sykehjemsplasser.

Oskar Jolma ble takket for sin innsats, som nestleder i styret, som aktiv deltaker og pådriver i fasen mot etablering av Seniorsaken GLT.

Sekretær avsluttet med å lese diktet ”Monolog til en god venn”, en lovsang til hjertet som ufortrødent slår og slår….

Gjøvik 01.04.09

Dagny Liaklev
Referent

Bjørg Jolma
Protokoll-underskriver

Karl Anton Nilsen
protokoll-underskriver