Pressemelding etter årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker.

27.03.09 Seniorsaken Vestre Aker avviklet årsmøte onsdag, den 18.03.09 på Samfunnshus Vest på Røa. Møtet var god besøkt av medlemmer og venner av Seniorsaken i vår bydel, som også benyttet denne utmerkede anledningen til å tegne seg som medlemmer.

I forkant av årsmøtet holdt dr polit og professor i sosialantropologi Halvard Vike, instituttleder ved Universitetet i Oslo, et saklig og overbevisende foredrag om;

”Hva er galt med norsk eldreomsorg”.

Professor Vike har gjort feltarbeid i norske kommuner i mange år og blant annet skrevet bøkene ”Maktens samvittighet” for Maktutredningen og ”Velferd uten grenser”. Vikes foredrag bygger på og tar utgangspunkt i hans forskning og faktiske kunnskaper om de politiske – og praktiske prosesser som virker og styrer dagens eldreomsorg.

Fire regjeringer på rad har skapt et misforhold mellom de politiske ambisjoner og resurstilgangen. Politikernes ”Verdighetsgaranti” framstår som et tragisk symbol på velferdsstatens dilemma og massive ansvarsfraskrivelse. Nesten alle formål er i dag lovpålagt, – bare ikke eldreomsorgen, som dermed tjener som salderingspost for de mange andre gode formål som velferdsstaten ønsker å realisere. Brutte løfter er i ferd med å bli akseptert og en helt vanlig norm i eldreomsorgen.

De statlige myndigheter, – det vil si storting, regjering og byråkratene i sentraladministrasjon  håndterer og registrerer motsetningen mellom ambisjonsnivået og velferdsstatens faktiske kapasitet på relativt stor avstand. Denne motsetningen fremstår på dette nivået som en kombinasjon av gode hensikter, med velferdslovgiving på den ene siden og håndtering av kapasitetsproblemer som et økonomisk og administrativt problem på den andre, i følge Vike.

På kommunalt nivå er motsetningen mer umiddelbart tilgjengelig for erfaring. Kommunens manglende evne til å realisere velferdsambisjonen kommer til uttrykk ved at statlige krav og utilfredsstilte behov blant befolkningen uttrykkes samtidig og kontinuerlig. I denne lokale verdenen er det også noen som kan «beskytte seg» ved at de har muligheten til å formulere problemet som et økonomisk og administrativt problem. Men jo lenger  nedover i organisasjonen man kommer, desto sterkere arter det seg som et konkret dilemma. Når hjemmehjelpen ikke har kapasitet eller resursser til å hjelpe alle eldre som har lovhjemlet rett til denne tjenesten, er problemet ikke lenger en abstraksjon, men en formell og komplisert utfordring på dette nivå.

Det gis ofte inntrykk av at problemene er av praktisk art: manglende styring, dårlige politikere og lav effektivitet. Det sentrale er, etter professor Vikes mening, misforholdet mellom ambisjonene og de ressursene som stilles til rådighet, et misforhold som skaper systematiske dilemmaer på flere områder og nivåer i kommunene som er velferdsstatens utøvende ledd. Dilemmaene skaper fundamentale styringsproblemer og krysspress blant lokalpolitikere og de kommunalt ansatte. Resultatet er at velferdsstaten har gjort seg avhengig av arbeidskraft som er villig til å strekke seg ekstra langt for å få endene til å møtes: sykepleiere, hjelpepleiere og andre – som kommer klientene nært inn på livet, og som ikke har samvittighet til at de skal lide unødig. De utgjør velferdsstatens mer eller mindre usynlige og ikke altfor godt betalte omsorgsreservoar, som trår til når budsjetter skjæres ned, ansvar fraskrives og dilemmaer desentraliseres, avslutter professor Halvard Vike.

Samtlige politiske partier som er representert i Bydelsutvalget i Vestre Aker var invitert til å innlede om sitt partis holdning til dagens tema og å delta i en debatt med utgangspunkt i professor Vikes foredrag. Kun Venstre – Fremskrittspartiet og Høyre deltok i den interessante og viktige debatten som fulgte mellom politikerpanelet og møtedeltakerne. Ap og Sv fant dessverre ikke tid og anledning til å delta. Seniorsaken Vestre Aker beklager at disse to partiene ikke prioriterer slike møter og dialoger om det som burde være vårt felles mål;

En verdig alderdom i Vestre Aker.

Den formelle delen av årsmøtet ble avviklet, raskt og effektivt, under Peter Eckhoffs kyndige og rutinerte ledelse. Vedtakene ble enstemmig fattet og valgene gjort med akklamasjon. Etter valget har det nye styret i Seniorsaken Vestre Aker følgende sammensetning;

Finn Holden, leder – Per W Jensen, nestleder og kasserer – Ragnhild R Andersen, sekretær – Else Holte Møll, styremedlem og Hans O Fallet, styremedlem.