Plenumsmøte på Diakonhjemmet med stortingskandidatene på Oslolistene

STORTINGSVALGET 2009.
Eldreomsorgen på den politiske dagsorden.

Seniorsaken Vestre Aker arranger plenumsmøte med Oslolistenes stortingsvalg – kandidater. Arrangementet avvikles i Diakonhjemmets Atrium, mandag 31. august 2009 kl 16.00 – 19.00. Politikerne vil denne ettermiddagen blir konfrontert med virkeligheten i dagens eldreomsorg og de utfordringer og muligheter som man står overfor i vår egen bydelen. Mangelen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger er prekær i en bydel hvor noen lokalpolitikerne beskriver Sykehjemsetaten som en mastodont, med ”sugerør i kassen” til bydelen. I Vestre Aker blir eldre generelt omtalt som et problem av byråkratene i bydelsadministrasjonen og av bydelens toneangivende – og ledende politikerne. Kommentarene, i Akersposten, den 23. april 2009, er i og for seg ganske talende for mange av de eldres situasjon, – i dagens velferdssamfunn !

Innledning til debatt
Dr polit og professor i sosialantropologi Halvard Vike, instituttleder ved Universitetet i Oslo innleder til debatt. Foredrag bygger på og tar utgangspunkt i hans mangeårige forskning og faktiske kunnskaper om de prosesser som virker og styrer dagens eldreomsorg. Professor Vike har blant annet skrevet bøkene ”Maktens samvittighet” og ”Velferd uten grenser”.

Et offentlig – privat felles løft for de eldre

Utfordringene og de økonomiske kostnadene med en verdig og vel fungerende eldreomsorg er så formidable at de sannsynligvis ikke kan løse av det offentlige allene. Alle gode krefter må mobiliseres og trekke i samme retning. Offentlig er det satt av betydelige midler, både direkte og indirekte, i kommunene og i Husbanken. Problemet er at regelverket og bestemmelsene for å frigjøre disse midlene, slik at de kan virke etter intensjonene er, eller blir tolket, så rigid og firkantet at de ikke kommer til anvendelse. Eller er det med disse midlene, som med vei – bevilgningene, at de kun benyttes til politisk stemmefiske i forbindelse med stortingsvalgene ? Offentlige og private aktører disponerer til sammen, på nasjonalt nivå, milliarder av kroner som kan benyttes til disse formål. Løsningen ligger i å tenke nytt og langsiktig. Tradisjonelle strategier og løsninger medfører sløsing med skattebetalernes (dvs våre) penger. Dersom politikerne virkelig vil skape ”en eldreomsorg som skinner”, for å bruke det forslitte og velkjente utsagn, må regelverket for de offentlige midlene tilpasses og harmoniseres slik at man får de rette synergier med henblikk på å frigjøre den nødvendige private kapital. Både profesjonelle aktører (investorer – entreprenører – stiftelser, etc ) er det mange av og privatpersoner (i form av  boligkapital) som det er enda flere av, har betydelig beløp som de både kan og vil investere i en aktiv, trygg og verdig alderdom. Diakonhjemmet er en av disse profesjonelle aktører. I Diakonhjemmets strategiplan for tidsrommet 2009 – 2012 finner man et eget kapitel om den ”Aldrende befolkning”. Fordi planene tar utgangspunkt i det enkelte menneske og de ulike behov hver og en av oss har, tror Seniorsaken Vestre Aker at Diakonhjemmet har tenkt de riktige tankene – til riktig tid.

Diakonhjemmet har følgende overordnet målsetning i sin strategiplan for den aldrende befolkning:

”Å bli ledende i utviklingen av kunnskap og profesjonell praksis overfor den aldrende del av befolkningen”.

For å oppnå dette ønsker man å opprette et senter for helsetjenester til eldre, videre fullføre utviklingen av et mastergradsstudie innenfor «helsetjenester til eldre» i et nært samarbeid mellom høgskole – sykehus. Man ønsker også å utvikle nye institusjonelle virksomheter, helt eller delvis eiet av Diakonhjemmet, for å kunne yte relevante tjenester til den aldrende del av befolkning.Diakonhjemmets sentrale rolle i dag og i framtiden gjør at Diakonhjemmet ser at deres virksomheter vil bli sterkt berørt av den demografiske utviklingen i de kommende år. Eldreomsorg og helsetjenester til den aldrende del av befolkningen vil prege etterspørselen av sykehusets tjenester, med overføringer fra den kunnskapsbasen som høgskolen representerer.
Antallet av pasienter som vil ha begrensede muligheter til å klare seg selv vil øke, og behovet for omsorgstjenester og differensierte sykehus – og sykehjemstilbud vil øke i takt med dette.

I dag skaper skillet mellom primær- og spesialist helsetjenesten unødige vanskeligheter ifm etableringen av en velfungerende og hensiktsmessige tiltakskjede for denne aldersgruppen. Som privat stiftelse har Diakonhjemmet muligheter til å utvikle modeller for hvordan disse utfordringene kan løses. Sykehuset kan for eksempel gjennomføre forsøksvirksomhet, som etterfølges av permanente tilbud til de eldre i de bydelene som naturlig sogner til sykehuset. Etableringen av et eget sykehjemstilbud og andre tilbud i skjæringsfeltet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten vil kunne bli viktige bidrag og tilvekster til Diakonhjemmets samlede virksomhet.
Utover dette vil Diakonhjemmet kunne tilrettelegge og åpne muligheten for frivillig innsats fra friske og aktive eldre på ulike områder.
Løsningsmodellene som utvikles og utprøves ved Diakonhjemmet kan overføres og tilpasses andre kommuner i landet for øvrig.

En av flere realistiske løsninger på politikernes dilemma.

Diakonhjemmet og ledelsen har i sitt strategidokument beskrevet en løsningsmodell som betrakter mennesket som helt og unikt, i tråd med de virkemidler, idealer og materielle standarder som Seniorsaken Vestre Aker i lengere tid har forsøkt å sette på den politiske dagsorden for eldreomsorgen i bydel Vestre Aker.

Dersom det skulle være behov for tilførsel av mer privatkapitalen til slike prosjekter så er det mange seniorer som har økonomi til og som ønsker å investere i sin egen alderdom i form av slike verdige, trygge og velfungerende bomiljøer som omtales ovenfor.

Lokalpolitikerne og byråkratene i Vestre Akers frykt for ”mastodonter og sugerør i kassen” er både ubegrunnet og noe forhastet. Verdige, praktiske og gode økonomiske løsninger finnes ! Det eneste som kreves er en aktiv og rask saksbehandling i de mange politiske og byråkratiske organer i byråd og bydelsutvalg. Samlokalisering og bygging av sykehjem og omsorgsboliger, lokalisert til Diakonhjemmets eiendom, kan gjennomføres hurtig og effektivt som et offentlig- privat pilotprosjekt i bydel Vestre Aker.

Kulturinnslag

Østensjøcabaret inntar scenen og underholder med sitt humørfylte seniorshow. Det populære ensemble bestående av hele 10 aktive og livsbejaende medlemmer fra  Østensjø Seniorsenter.
Neste positive utspill forventes å komme fra politikerne