Nyhetsbrev september 2009

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 15. september 2009

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Kan vi stole på valgløftene?
Alle partier på Stortinget har lovet å forbedre eldreomsorgen. Seniorsaken vil følge utviklingen nøye og holde dem til ansvar. Se Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen på Redaksjon 1 i NRK kl 1930 i kveld 15. september .

Garantert sykehjemsplass?
26. august garanterte Jens Stoltenberg (AP) i en valgduell med Erna Solberg (H) sykehjemsplass til alle eldre med behov i kommende 4-års periode. 27. august skrev Aftenposten at eldreomsorg vil bli nedprioritert i kommende 4-års periode – til tross for politikernes garantier. Seniorsaken venter med spenning på høstens statsbudsjett.

”Ved velferdsstatens yttergrense!”
-Eldrepolitikk representerer velferdsstatens yttergrense. Ikke på noe samfunnsområde er gapet mellom det som er lovet og det som er holdt større, sa professor Hallvard Vike fra Universitetet i Oslo da han innledet til debatt 31. august på et folkemøte arrangert av Seniorsaken Vestre Aker arrangerte i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus. Møtet fant sted i Diakonhjemmets Høgskoles atrium med et hundretalls fremmøtte. Blant politikerne som deltok i debatten var Marit Nybakk (A), Trine Skei Grande (V), Aud Kvalheim (Krf), Jøran Kallmyr (Frp) og Michael Tetzschner (H). Seniorsaken var representert i panelet ved styreleder Harry Martin Svabø. Debattleder var journalist Per Jarle Hellevik. De gode hensikter er et monopol for rikspolitikerne, mens lokalpolitikerne, de ansatte som skal gjøre jobben og de eldre omsorgs- og pleietrengende, sitter med Svarteper, sa professor Vike, som kalte eldreomsorg for velferdsstatens kapasitetsproblem. Han bekrefter at det er store mangler og til dels uverdige forhold. Pleie og omsorg er blitt en salderingspost. De ansatte er radikalt umyndiggjort. Mange sliter med samvittighetsproblemer. Det er uklare kvalitetskrav og fravær av bemanningsnormer. Alt dette er kjernespørsmål knyttet til velferdsstatens grenser.

Kongsberg kommune ber om tilsyn fra Helsetilsynet
En mann på 82 hadde meget dårlige erfaringer med omsorgen på Skavangertun sykehjem avd. 1-D. Etter et sykehusopphold på Kongsberg sykehus med hjerte/nyresvikt, og tarmkreft, nektet han retur til avdelingen. Familien og Seniorsaken Kongsberg motsatte seg retur og ba om plass på en annen avdeling. De kritikkverdige forholdene ble godt dokumentert, noe som førte til at kommunen etterkom mannens ønsker. Seniorsaken Kongsberg tok deretter misforholdene ved sykehjemmet opp med kommunen. Svaret fra enhetsleder Svein Gabrielsen og leder ved Skavangertun Berit Groven var meget positiv. På bakgrunn av Seniorsakens henvendelse har rådmannen i Kongsberg kommune igangsatt en intern prosess. I brev av 13.08.09 anmoder hun også Helsetilsynet som ekstern fagmyndighet, om å starte en tilsynssak. Fylkeslegen har i brev datert 04.09.09 bekreftet at sak vil bli reist og at de spørsmål Seniorsaken stilte i sitt brev vil bli belyst i tilsynssaken. Endelig rapport fra Helsetilsynet vil bli gjort offentlig når den foreligger. Seniorsaken gratulerer Seniorsaken Kongsberg og Kongsberg kommune med godt arbeid!

”Nabokjerringer” som bryr seg!
En dame på 73 fra Nedre Eiker, ble på grunn av stor gjeld tvunget til å selge og fraflytte egen leilighet. Hun er minstepensjonist. Ute av stand til å skaffe seg egen bolig, begynte hun å overnatte i egen bil. Damen har vært rammet av hjerneslag, er nylig hjerteoperert og avhengig av krykker. Nedre Eiker kommune avslo søknad om omsorgsbolig. I stedet ble damen tilbudt plass på hospits, noe hun avslo etter å ha opplevd forholdene på hospitset.

Da Seniorsaken Drammen ved leder Elisabeth Stavenes ble gjort kjent med saken, reagerte styret spontant. Den ulykkelige damen ble ”tatt hånd om” av styremedlem Marit Elisabeth Berg som innlosjerte henne hjemme hos seg selv. Imens kontaktet hun og Elisabeth Stavenes alle ansvarlige personer i kommunen med bønn om hjelp. De to damene fikk god assistanse fra Drammens Tidende og Buskerud Blad. Journalist Hege Ekholdt ble med på befaring til hospitset og omtalte saken. Kort tid etter kunne omsorgssjefen i Nedre Eiker kommune fortelle at damen vil få tilbud om tilrettelagt bolig fra kommunen. Saken ser dermed ut til å ha fått en lykkelig løsning.

Nei til kildeskatt
Organisasjonen Emigrant1, som er dannet for ”å vareta interesser for gamle og uføre som har bosatt seg utenlands i livets kveldsstund”, protesterer mot kildeskatt. Innføringen av kildeskatten fra 1. januar 2010 vil gjøre tilværelsen ”umulig” for oss som tvinges til å samle og føre bevis for skattemyndighetene i to vidt forskjellige land, hver eneste dag til våre dagers ende, heter det i et brev til Seniorsaken. Videre heter det: ”Ot.prp. 20 (2008-2009) (og forarbeidet til loven om kildeskatt) innholder en rekke feil og mangler som er påvist, bl.a. av Emigrant1 og Seniorsaken, noe som under normale omstendigheter skulle føre til at saken ble avvist av Stortinget og sendt tilbake til departementet. Det er finansminister Kristin Halvorsen som fører saken – og som er ansvarlig for denne umoralske, flate beskatningen på 15 % – som rammer alle gamle og uføre likt, uten å skjele til betalingsevne og mentale/ fysiske ressurser.”

Vil la seniorer kjøre lenger uten legeattest
Gjennomsnittlig levealder er økt med seks år. Dagens 70-75-åringer har like gode kjøreferdigheter som 25-34-åringer. – Seniorer bør få kjøre bil til de er 75 år før det stilles krav om legeattest, sier Carl I. Hagen, leder av Fremskrittspartiets Seniororganisasjon (FpS).

Seniorsaken møtte Fremskrittspartiets seniororganisasjon
Seniorsakens ledelse deltok 2. september i en høring med ledelsen i Fremskrittspartiets seniorgruppe på Stortinget. Andre som deltok var Statens Seniorråd med leder Ivar Leveraas. Seniorsaken ga Fremskrittspartiet ros for sitt forslag til finansiering av sykehjemsplasser og vilje til å fjerne diskriminerende aldersgrenser, men kritiserte partiet for forslaget om opprettelse av et eldredepartement. Carl I. Hagen sa at han var glad for rosen og aksepterte kritikken.

Diakonhjemmet satser på geriatri
Diakonhjemmet sykehus i Oslo har satt eldrehelse på dagsordenen. Sykehuset tar dermed konsekvensen av at det er lokalsykehus i et distrikt som kan skryte av den høyeste gjennomsnittlige andelen eldre i landet. Det nye sentret for helsetjenester for eldre baserer seg på et tverrfaglig samarbeid mellom sykehuset og høyskolen, det vil si praksis, kunnskap og forskning. Ved å samlokalisere flere enheter mener man å gjøre det attraktivt å jobbe med eldre. Teamet omfatter både somatiske og psykiatriske avdelinger. Man ønsker også å utvikle samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester og etablere medikamentell veiledning for fastlegene i distriktet. Høgskolen vil tilby sine studenter en mastergrad i eldremedisin.

Allsang med Vidar Lønn-Arnesen
Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen er i november og desember engasjert av Oslo kommune til å underholde med julesanger på byens sykehjem.

Kom i form med Seniorsaken og SATS!
Bli med på årets trimkampanje: Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med S.A.T.S. som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv.

Hold deg i form – lev lengre og bedre: Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Hyllest til Asbjørn Glevoll, Seniorsaken Sarpsborg
Leder av Seniorsaken Sarpsborg, Asbjørn Glevoll, har trukket seg fra vervet av helsemessige årsaker. Han vil imidlertid også i fremtiden stille seg velvillig til disposisjon for styret ved eventuelle spørsmål. Seniorsaken vil hylde Asbjørn for hans strålende innsats gjennom flere år for Seniorsaken. Ikke bare har han stiftet Seniorsaken Sarpsborg, men han har bygget organisasjonen og gjennom klar tale og sin flotte og inkluderende fremtreden, bidratt til at Seniorsaken Sarpsborg står fjellstøtt i lokalsamfunnet. Styret i Seniorsaken Sarpsborg vil i tiden fremover arbeide som et team inntil en ny leder er funnet.

Nytt lag på Tjøme?
Per Hotvedt Nielsen (71) på Tjøme er interessert i å etablere et nytt lag av Seniorsaken i hjemkommunen. Han har vært ordfører i kommunen og sitter fortsatt i Formannskapet og i Kommunestyret, dessuten sto han på listen over valg til menighetsrådet på Tjøme ved Stortingsvalget. Han skriver til oss: ”Jeg ser på Seniorsaken som et verdifullt bidrag der hvor det foregår samfunnsdebatt om eldre, og ønsker å kunne bidra til å få til et lokallag i vår del av Fylket.” Da gjelder det å få flere dyktige medlemmer til et interimstyre. Hvem melder seg?

Spennende høst med Seniorsaken Kristiansand S
Nye spennende møter annonseres av Seniorsaken Kristiansand. Først vil vi gjøre oppmerksom på at vi har fått et alternativt møtested nærmere sentrum i Kristiansand: PerKokk restaurant – tidligere Elevine – i Marviksveien 2B på Lund.

Seniorfestivalen – verdens korteste festival – går av stabelen på PerKokk torsdag 15. oktober med et storfint program:

Kl. 14.00
Odd Grann, tidl. generalsekretær i Røde Kors – Positiv aldring.

Kl. 15.00
Seniordans med ”Søgne-gruppa” – Heng deg på!

Kl. 16.00
Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken, – Bort med aldersgrensene!

Kl. 17.00
Musikk, dans, allsang ved medlemmer av Tveit trekkspillorkester. Samvær og lotteri.

Kl. 18.00
Avdelingsoverlege Geir Rørbakken:- Kan vi forutse og forebygge demens?

Kl. 19.00
Seksjonsoverlege, dr. med. Frode Gallefoss – Et skjevt blikk på humor i medisinen.

Kl. 20.00
Ro signal og siste danzzzzzzzzzzzz!

Vi må ha litt igjen for å arrangere dette og gjør som i fjor. Du betaler kr. 200,- hvis du vil være der hele eller mesteparten av dagen og kvelden. Kr. 50,- per enkelt foredrag.

PerKokk restaurant holder åpent hele tiden så du kan spise og drikke når du vil. PerKokk har alle rettigheter. Her blir du god og mett for en hundrelapp.

Torsdag 5. november blir neste kompemøte, og torsdag 3. desember blir et julebord.

Hold av disse dagene – vi kommer tilbake med program for disse arrangementene senere.

Seniorsaken Bergen – ekstraordinært årsmøte
Seniorsaken Bergen innkaller til ekstraordinært årsmøte 21. oktober Kl.19.00. Møtested: Kantinen i Bergen Rådhus.

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.      Valg av styreleder

Åpent møte i Seniorsaken Ullern
Tema: Banktjenester. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausseen 111 D. Tid: 0nsdag 23 september, kl. 18.00. Opplever du dagens banktjenester som kompliserte? Trenger du hjelp til å velge? Trenger du informasjon om/opplæring bruk av tjenestene? Representanter fra DnBNOR vil orientere om:

  • Den generelle utvikling i samfunnet.
  • Ulike betalingstjenester.
  • Distribusjonskanaler.

Alle er velkommen til møtet. Medlemmer av Seniorsaken tegnes.

Neste demenskafe – på Schafteløkken er 27. september
Neste demenskafe – 27/9. Da kommer ODEON JAZZ QUARTET!

Medlemsmøte i Seniorsaken Kongsberg
Seniorsaken, Kongsberg lokallag, innkaller til medlemsmøte:

Torsdag 24. september 2009, kl. 18:00, i Kongsberg Rådhus, Peisestuen.

Styret håper å se deg der.

Vi har tenkt å ha følgende program:
1) Gjennomgang av handlingsplan for 2009, motta innspill til handlingsplan for 2010, som skal fremlegges på årsmøte 2010 for godkjenning.

2) Vi har invitert alle politiske partier til å delta i paneldebatt om: ”Eldreomsorg, og partiets planer for hvordan en skal kunne møte innbyggernes behov for pleie og omsorgs tjeneste i dag og i fremtiden, med spesielt fokus på sykehjemsutbygging i kommunen.”

3) Vi har også invitert Kongsberg Bandasje Eft. AS, til å komme å presentere sine produkter. Dette skal bli interessant, kanskje noe for oss alle.

Etter avslutning av medlemsmøtet, har vi sosialt samvær med kaffe og kaker. Vennligst meld fra om din deltagelse til: e-post: olav-sl@online.no, eller over mobiltelefon, til Per Spiten: 913 31 577, eller til Reidun 32 72 25 70. Frist for påmelding er 21.september 2009.

Bli med til Las Vegas 20-27 oktober 2009
Seniorsaken skal delta på verdens største seniorshow, AARPs (American Association of Retired Persons) store kongress i Las Vegas. Kontakt Event Travel ved Henriette Larsen for flere opplysninger: Telefon 23 00 87 17. Et show du aldri vil glemme!

Julecruise til København 29. november – 1. desember!
Seniorsakens Julecruise skulle ha gått til Kiel, men det blir København i stedet. Ruth og Rolv Wesenlund inviterer deg med på Seniorsakens Julecruise. Avreise fra Oslo med DFDS Seaways søndag 29. november, ankomst Oslo tirsdag 1. desember.

Pris: NOK 1.399,- pr. person*

Som inkluderer:
* Båtreisen t/r i innvendig Seaways Class dobbeltlugar
* Shuttlebuss t/r terminalen – Kongens Nytorv
* 2 x frokost
* 1 x 3 retters julemiddag inkl. 2 øl/mineralvann/2 glass vin
* 1 x julebuffet inkl. 2 øl/mineralvann/2 glass vin
* 7 timer i København (Jul i Tivoli har åpnet!)
* Prisen er «fra – priser» og finnes i begrenset antall. Prinsippet er som følger: Førstemann til mølla får de billigste prisene.

På programmet står:
* Foredrag og paneldebatt om Norsk seniorpolitikk etter Stortingsvalget (endelig program vil bli kunngjort i neste nummer av Senior)
* DaCapos Julesanghefte v/Vidar Lønn-Arnesen og Phillip Kruse

Bestill nå! Ring DFDS på telefon 21621000 og oppgi turkode Seniorsaken.

”Stardust” i Oslo Konserthus
Stjernedryss og overflod av musikkglede er hva Claus Dahl lover oss i sin store avskjedskonsert i Oslo Konserthus 5. desember 2009 klokken 1800. Konserten er tilegnet Seniorsaken og en trygg og verdig alderdom. Eventuelt overskudd går til Hospice Lovisenberg og Fransiskushjelpen.

Foredragsaftner på Frogner Hovedgård
Claus Dahl holder foredrag på Frogner Hovedgård (Bymuseet) følgende lørdager kl. 1300.

”Kjenn ditt land”
Lørdagene 24. oktober og 12. desember.

”Karl 12s felttog mot Norge”
Lørdag 14. november

”De fire Bernadotter”
Lørdag 28. november

Arrangementer

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

23. september
Seniorsaken Ullern arrangerer åpent møte om banktjenester, Ullern Seniorsenter kl. 18.00.

24. september
Seniorsaken Kongsberg inviterer til medlemsmøtekl. 18:00, i Kongsberg Rådhus, Peisestuen

27. september
Neste demenskafé – på Schafteløkken i Oslo.

29. september
Seniorsaken Arendalinviterer til stiftelsesmøte klokken 1800: ”Hvorfor Seniorsaken: Diskriminering, muligheter og rettigheter», foredrag av Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø. Valg av styre.
Sted: Kroverten, Hisøya. Ta gjerne med venner, alle er hjertelig velkomne.

1. oktober
Seniorsaken skal fortsatt spille en viktig rolle på Eldredagen 1. oktober under det årlige arrangementet i Oslo Rådhus. Vi vil også denne gangen kåre Årets Hederssenior.

8. oktober
Seniorsaken Kristiansand Seniorfestival klokken 1200-1800 med innslag både fra lokale og sentrale personer innen helsevesen og politikk.

14.oktober
Seniorsaken Rogaland inviterer klokken 1800 til spennende møte om: Hjerneslag: forvarsel-faresignal- viktigheten av hurtig behandling. Rehabilitering: etter slag og alvolig sykdom m.m. Overlege Ingun Svendsen Røed. Enkel servering. Kulturelt innslag: Evelyn Eidsvåg.
Sted:
Mossiges MInde, Solaveien 58, Sandnes. Inngangspenger: kr50,- Ta gjerne med venner, alle er hjertelig velkomne.

15. oktober
Seniorsaken Kristiansand inviterer til ”Seniorfestival” på restaurant PerKokk.

21. oktober
Seniorsaken Bergen innkaller til Ekstraordinær generalforsamling Kl.19.00. Møtested: Kantinen i Bergen Rådhus.

20-27 oktober
Bli med til Las Vegas! Seniorsaken skal delta på verdens største seniorshow, AARPs (America Association of Retired Persons) store kongress i Las Vegas. Kontakt Event Travel ved Henriette Larsen for flere opplysninger. Telefon 23 00 87 17. Et show du aldri vil glemme!

5. november
Seniorsaken Kristiansand arrangerer kompemøte.

29. november -1. desember
Seniorsaken inviterer tilJulecruise til København.

3. desember
Seniorsaken Kristiansand arrangerer julebord for medlemmene.

5. desember
Claus Dahl og Seniorsaken inviterer til show ”Stardust” i Oslo Konserthus klokken 1800.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller
d-bredal@online.no

Vennlig hilsen fra
SENIORSAKEN