Nyhetsbrev oktober 2009

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 15. oktober 2009

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Etter Stortingsvalget
Folket har valgt og Jens Stoltenberg er fortsatt statsminister og leder av en regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Hva vil det bety for eldrepolitikken?

Sykehjemsplass
Alle partier på Stortinget har lovet å forbedre eldreomsorgen. Statsminister Jens Stoltenberg gikk så langt i en valgduell med Erna Solberg (H) 26. august at han garanterte sykehjemsplass til alle eldre med behov i kommende 4-års periode.

SV lovte at alle eldre skal være sikret individuelt tilpasset behandlings-, pleie- og omsorgstilbud uavhengig av inntekt og bosted. Senterpartiet, legger som Arbeiderpartiet, vekt på den ”Verdighetsgarantien” partiene er enige om og som de mener skal styrke de eldres rettigheter. I realiteten dreier det seg om en presisering av ”nødvendig helsehjelp” som er identisk med den eksisterende ”kvalitetsforskriften”.

Alle de tre regjeringspartiene er enige om at pleie og omsorg er en kommunal oppgave som skal finansieres gjennom ikke øremerkede tilskudd til kommunene.

Hva kan vi vente?
Regjeringen vil foreslå for Stortinget å bevilge 1,3 milliarder kroner, noe som skulle holde til 2500 nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. Realiteten er at kommunene selv må bidra med 70 til 80 % av kostnadene, hvis de skal få glede av midlene. Realiteten er at takten fortsetter som i dag, og at politikken går ut på å erstatte sykehjemsplasser med omsorgsboliger. Sykehjem vil i fremtiden dreie seg om korttids- eller rehabiliteringsplasser.

”Livsfasereform” i arbeidsmarkedet
Arbeiderpartiet ønsker ikke å endre dagens regelverk. SV åpner for en økning av obligatorisk pensjonsalder til 75 år. Senterpartiet argumenterer for å fjerne alle aldersgrenser.

Hva kan vi vente?
Lekkasjer før valget sa at regjeringen ville heve aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven til 72 år. Etter valget ser det ut til at regjeringen vil beholde dagens aldersgrenser.

Pensjonene
SV gikk imot underregulering av pensjonene. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet hevder de vil sikre pensjonistene like god eller bedre inntektsutvikling enn lønnsmottakerne med vekt på at de som får minst får den høyeste økningen.

Hva kan vi vente?
Vi kan vente en økning i pensjonene der de som har hatt de høyeste innbetalingene får den laveste prosentmessige økningen og de som har lavest eller ingen innbetaling får den høyeste økningen. Om dette er rettferdig eller ikke, er et spørsmål om politisk ståsted og egen oppfatning av hva rettferdighet innebærer.

Kildeskatt
Samtlige rødgrønne partier gikk inn for å legge 15 % kildeskatt på utenlandspensjonistene.

Hva kan vi vente?
Det blir innført kildeskatt fra 1. januar, men resultatet vil slå svært ulikt ut for den enkelte, avhengig av hvilket land vedkommende pensjonist bor i og hvilken evne vedkommende har til å tale sin egen sak i forhold til byråkrati og skattemyndigheter. Eksisterende skattavtaler vil ha betydning. Saksbehandlingsproblemer, internasjonale avtaler, protester fra fremmede regjeringer og fra utenlandspensjonistene selv, vil etter hvert tvinge regjeringen til å gjøre betydelige endringer i utformningen av beskatningen.

Tannhelsereform
Arbeiderpartiet har lovet å gjennomføre en tannhelsereform. Meningen synes å være at eldre med store tannlegeutgifter skal få dekket en betydelig del av utgiftene over helsebudsjettet.

Hva kan vi vente?
Det er foreløpig uklart om det blir noen reform. Lekkasjer før valget tilsa en minimumsløsning der alle over 75 år vil få ett gratis tannlegebesøk i året, men ikke kompensasjon for behandling.  Statsbudsjettet har imidlertid ikke noen post for tannhelse. Det tyder på at reformen er lagt på hyllen.

Visjon for velferdsstaten
Som fire tidligere statsministre nylig påpekte, har ingen av de politiske partiene lagt frem noen plan for hvordan velferdsstaten kan håndtere de store demografiske endringene vi som samfunn står overfor. De fire er Kåre Willoch (H), Odvar Nordli (Ap), Kjell Magne Bondevik (Kr.F) og Thorbjørn Jagland (Ap). Deres påstand er at ”utgiftene til en verdig eldreomsorg i fremtiden truer velferdsstaten – men politikerne tør ikke ta grep.”

Hva kan Seniorsaken gjøre?
Vi skal følge opp og passe på at løftene blir innfridd. Men vi skal gå lenger: Vi skal lage en plan for en ”livsfasereform” der vekten er lagt på fleksibilitet og forebyggende tiltak. Vi skal lage en plan for at Norge får en stadig friskere, mer selvhjulpen og mer aktiv seniorbefolkning. Uten en slik plan vil i realiteten velferdsstaten være dømt til gradvis forvitring. Gjennom felles innsats er det fortsatt mulig å gjøre Norge til et foregangsland, der alle har muligheten til å utfolde seg optimalt med en stor grad av trygghet og der alder ikke er en negativ faktor. Vi skal utarbeide denne planen og overbevise regjeringen og de politiske partiene om nødvendigheten av nytenkning og samarbeid. Dette vil bli et viktig arbeid der så vel ressursgruppene som våre lokallag og sekretariatet vil få sine oppgaver.

SOS-telefonen
Til tross for valgløftene mottok SOS-telefonen en lang rekke henvendelser siste måned. Her er noen av sakene vi har behandlet: En datter kontaktet oss etter at hennes mor som både er fysisk og psykisk syk, skulle sendes hjem til syk mann. Sykehjemsplass var avslått av bydelen i Oslo. Seniorsaken tok kontakt med kommunen og regner med å finne en ordning. Vi har også fått en ny sak fra Ballangen kommune der sykehjemsplass er avslått, til tross for at behovet er veldokumentert.

En støttekontakt for en psykisk utviklingshemmet 58-åring var bekymret over at kommunen ville flytte mannen til et billigere sted, etter allerede ha flyttet ham åtte ganger. Slik skal man ikke behandle svake mennesker, Seniorsaken er enig og tok kontakt med kommunen.

En enke fikk kjemperegning fra apoteket etter å ha kjøpt de av lege forskrevne medisiner i forbindelse med terminal pleie av ektemannen. Seniorsaken vurderer lovligheten av fakturaen. Den samme damen har tidligere kontaktet Seniorsaken i forbindelse med å skaffe sykehjemsplass for sin mor. Den gangen holdt det med å true kommunen med Seniorsaken.

Vi mottok også en henvendelse fra pårørende til eldre ved en omsorgsbolig i Nord Aurdal kommune, der kommunen for å spare penger ville fjerne nattevakten.

Henrikke fikk aldri sykehjemsplass
Henrikke fikk avslag fra Bergen kommune på sykehjemsplass. Samme natt døde hun. Saken er nå meldt til fylkeslegen. Helsetilsynet vil nå undersøke saken.

Det var feil at Henrikke fikk sykehjemsplass, slik vi tidligere har informert våre medlemmer: ”Jeg syns det er meget viktig at det kommer frem at legen ved Florida korttids sykehjem samt Årstad bydel i Bergen anså henne som frisk nok til å sendes hjem, skriver Inghild Hille, naboen som hjalp Henrikke med å søke om sykehjemsplass. ”Hun skulle sendes hjem 3. juli, samme dag døde hun, vaskehjelpen fant henne død om morgenen.”

Peter F. Hjort – Hederssenior 2009
Til Seniorsakens Hederssenior 2009 ble valgt professor dr. med Peter F. Hjort, tidligere universitetsrektor, geriater og lege med et sterkt samfunnsmessig engasjement og en dyp respekt for enkeltmennesket. Solidaritet, fellesskap og medfølelse, er begreper som har styrt et liv utenom det vanlig.

Overrekkelsen fant sted på FNs internasjonale Eldredag 1. oktober under en seremoni i Oslo Rådhus. Bak valget står Norges Pensjonistforbund, Det sentrale eldreråd Oslo kommune og Seniorsaken. Juryen uttaler:

”Peter F. Hjort er en humanist av internasjonalt format. Gjennom en strålende akademisk karriere som rektor, professor og lege, har han med uvanlig klarsyn satt mennesket i sentrum og gitt vitenskapen et viktig samfunnsmessig og sosialt perspektiv. Han har som geriatrisk forsker og sykehjemslege i 20 år, bidratt til økt innsikt i sykdomsforløp hos eldre mennesker og bedre behandlingsopplegg. Som forfatter og meget benyttet foredragsholder, har han ikke bare overført kunnskaper til leg og lærd, men hjulpet mange til økt forståelse og selvrespekt. Juryen er glad for å kunne ære Peter F. Hjort på FNs Eldredag 2009”.

Seniorsaken samarbeider med BN-Bank
Seniorsaken har fått egen økonomisk rådgiver, seniorrådgiver Judith-Karin Adolfsen fra BNbank. Den erfarne rådgiveren kan gi gode råd om alt fra «Seniorlån» til aksjekurser og valuta, og tar svært gjerne i mot besøk i Seniorsakens lokaler i Bygdøy Allé 5.

Folkemøte i Harstad 17. november
Hva skjer med synet vårt i løpet av livet? Dette er temaet for Seniorsakens folkemøte i Harstad 17. november kl. 1800-2000. Stedet er Grand Hotel Nordic.

Kveldens foredragsholder er dr. Per Bjørn Stordahl, selv opprinnelig Harstad-gutt. Han vil fortelle om aldersrelaterte endringer og sykdommer som kan ramme synet, deriblant ”aldersrelatert makula degenerasjon”, AMD, som er doktorens spesialitet.

Andreas Lunnan og Kåre Jessen underholder. Andreas spiller piano og Kåre synger baryton. Begge lover mye prat og eksperimenter med lur og bukkehorn. Det er gratis adgang. I tillegg blir det kaffe og wienerbrød, spandert av Seniorsaken og samarbeidspartner Novartis.

Sammen med lokale medlemmer, vil Seniorsaken ha standsaksjoner i Harstad sentrum helgen før møtet. Vi trenger flere kampvillige nordlendinger i Seniorsaken. Møt frem!

En kalender å være stolt av
Snart vil du få en telefon fra oss og bli tilbudt vår egen Seniorkalender for neste år. Ta godt i mot den. Den vil være helt annerledes enn alle andre kalendere – en kalender du kan være stolt av å ha på veggen.

Seniorkalenderen vil på en elegant og morsom måte vise hvorfor vi kan være stolte av å være seniorer.  Seniorkalenderen vil være et viktig bidrag til å drive Seniorsaken videre, og gjøre oss i stand til slåss for de sakene vi har påtatt oss: Bygge opp stolthet hos alle seniorer. Fjerne alle aldersgrenser. Fjerne aldersdiskriminering i arbeidslivet. Sikre garantert sykehjemsplass for alle som trenger det. Synliggjøre eldre som ressurs. Du vil også kunne få kjøpt Seniorkalenderen ved vårt sekretariat i Bygdøy Allé 5 i Oslo og gjennom våre lokalforeninger. Den kan bestilles via Internett ved å sende en mail til post@seniorsaken.no med navn og adresse. Prisen er kroner 295,- (inkl. moms).

Stor gave til Seniorsaken
Fra et av våre medlemmer har Seniorsaken mottatt en gave på kroner 200 000. Et annet medlem har foretatt testamentariske disposisjoner i samme størrelsesorden. Seniorsaken takker begge og garanterer at pengene uavkortet skal inngå i vårt juridiske hjelpefond.

Julestemning på Oslos sykehjem
Oslo Kommune har engasjert Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse til å lage julestemning på 40 av Oslos sykehjem. I løpet av 20 dager i november og desember skal de to musikalske herrer synge og spille julesanger for beboere og deres pårørende. De har tatt mål av seg til å gjennomføre to show om dagen, det første klokken 1200 og det andre klokken 1700. Seniorsaken håper at mange pårørende vil delta og at arrangementet vil resultere i et stort antall nye medlemmer.

Årets julegave?
Da Capos julesangbok for allsang og moro, er klar for sang. Boken, med en personlig hilsen fra Vidar Lønn-Arnesen og Phillip Kruse kan du få kjøpt på Seniorsakens Julecruise til København, over disk i Seniorsakens sekretariat, eller per post. Spesialpris for Seniorsakens medlemmer er kroner 250,- pluss 60 kroner i porto.

Kom i form med Seniorsaken og SATS!

Bli med på årets trimkampanje: Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med SATS som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Bli med Annhild og Seniorsaken på malerkurs i Frankrike
Akryl og akvarell. Frankrike 30.mai-6.juni 2010. Bo i en 250 år gamle vingård. Ligger midt i vinområdet Le Var like ved Le Luc. 1 time fra Nice. Deilig mat og drikke i avslappende omgivelser. Vi maler med glade farger og en bit humor. Dele rom med en til.
Pris kun kr.4100,- inkl.: undervisning 30 t, overnatting, sengetøy, frakt tur/retur flyplass, velkomstmåltid og ettervask. Utstyr, mat og flyreise ikke inkl. i prisen. For å få en billig gruppepris på fly og plass på kurset, så vær rask. Påmelding og betaling så raskt du kan. Påmelding: Seniorsaken.

Seniorsaken Arendal konstituert
Tirsdag 29. september d.å. ble Arendal lokallag stiftet på stiftelsesmøte på Kroverten, i Arendal kommune. John Tellmann Tjuslia, ble den første medlemsvalgte leder av laget. Han har telefon privat: 370 30505, mobil 906 76602 og e-post: John.T.Tjuslia@arendal.kommune.no

Sekretær i laget er Ole Tom Tjuslia. Han treffes på Tlf. 92824882 og har E-post privat: ottjuslia@netcom.no. E-post arbeid: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no Ole Tom er kulturrådgiver i Froland kommune.

Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten

Temamøte om hørsel. Tirsdag 24 nov. 2009 kl. 18.00 på Frivillighetssentralen i Gjøvik. Audioingeniør John Seim vil orientere, vise og demonstrere alle typer hørselshjelpemidler. Representanter fra Seniorsaken sentralt vil være tilstede. Det vil bli underholdning og servering. Ta med venner og kjente!

Seniorsaken Bergen – ekstraordinært årsmøte
Seniorsaken Bergen innkaller til ekstraordinært årsmøte 21. oktober Kl.19.00. Møtested: Kantinen i Bergen Rådhus.

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.      Valg av styreleder.

Seniorsaken Ullern
Møte 12 november 2009. Seniorsaken Ullern inviterer til møte med tema:

Informasjon og debatt vedr. satsningsområdene; Omsorg, bolig og seniorer som ressurs. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausseen 111 D kl 18.00. Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum
Medlemsmøte tirsdag 24. november Kl 19.00. Tema: ”Tilgjengeligheten ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter”. Opplesning ved Bodil. Informasjonsutveksling. Kaffespleis. Sted: Peisestua i Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Alle er hjertelig velkommen

Frelsesarmeens eldreomsorg fyller 100 år
De inviterer til åpent seminar om framtidens eldreomsorg og hvordan man skal møte de utfordringer som kommer med en stor gruppe friskere, engasjerte eldre som vil bidra for den enkelte og samfunnet, hva med økning av antall eldre, men færre helsearbeidere, større antall ensomme og demente og flere andre spennende temaer. Seniorsakens ”Gran(d) old Man”, Odd Grann sammen med bl.a. tidligere statsminister Kåre Willoch, eldreombud Anne Myhr og flere. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Julecruise til København 29. november – 1. desember!
Ruth og Rolv Wesenlund inviterer deg med på Seniorsakens Julecruise til København. Avreise fra Oslo med DFDS Seaways søndag 29. november, ankomst Oslo tirsdag 1. desember. Pris: NOK 1.399,- pr. person*

Som inkluderer:
* Båtreisen t/r i innvendig Seaways Class dobbeltlugar
* Shuttlebuss t/r terminalen – Kongens Nytorv
* 2 x frokost
* 1 x 3 retters julemiddag inkl. 2 øl/mineralvann/2 glass vin
* 1 x julebuffet inkl. 2 øl/mineralvann/2 glass vin
* 7 timer i København (Jul i Tivoli har åpnet!)

* Prisen er «fra – priser» og finnes i begrenset antall. Prinsippet er som følger: Førstemann til mølla får de billigste prisene. Vær rask: Det har allerede meldt seg på over 130 medlemmer!

På programmet står: Avtroppende stortingsrepresentant Inge Lønning (H), vil sammen med Seniorsakens ”grand old man”, Odd Grann, kommentere valget og hva som blir nytt i seniorpolitikken. Administrerende direktør Åsmund Lunde i Senter for Seniorpolitikk, vil kåsere om seniorer og arbeidsmarkedet. Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen vil gi juridiske råd. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse vil synge julen inn.
Påmelding: til DFDS på telefon 21 62 10 00 og oppgi turkode ”Seniorsaken”.

”Stardust” i Oslo Konserthus
Stjernedryss og overflod av musikkglede er hva Claus Dahl lover oss i sin store avskjedskonsert i Oslo Konserthus 5. desember 2009 klokken 1800. Konserten er tilegnet Seniorsaken og en trygg og verdig alderdom. Eventuelt overskudd går til Hospice Lovisenberg og Fransiskushjelpen.

Foredragsaftner på Frogner Hovedgård
Claus Dahl holder foredrag på Frogner Hovedgård (Bymuseet) følgende lørdager kl. 1300.

”Kjenn ditt land” (Lørdagene 24. oktober og 12. Desember.) ”Karl 12s felttog mot Norge” (Lørdag 14. November). ”De fire Bernadotter” (Lørdag 28. November).

Arrangementer

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

15. oktober
Seniorsaken Kristiansand inviterer til ”Seniorfestival” på restaurant PerKokk.

21. oktober
Seniorsaken Bergen inviterer til Ekstraordinær generalforsamling Kl.19.00. Møtested: Kantinen i Bergen Rådhus.

5. november
Seniorsaken Kristiansand arrangerer kompemøte.

10. november
Frelsesarmeens eldreomsorg har 100 års jubileum og inviterer til åpent seminar om fremtidens eldreomsorg 10. november
kl. 12.00. Møtested Ensjøtunets servicesenter, Malerhaugveien 10 B. Alle velkommen

17. november
Folkemøte i Harstad. Hva skjer med synet vårt i løpet av livet? Dette er temaet for Seniorsakens folkemøte i Harstad 17.
november kl. 1800-2000. Stedet er Grand Hotel Nordic. Kveldens foredragsholder er dr. Per Bjørn Stordahl, selv opprinnelig Harstad-gutt. Han vil fortelle om aldersrelaterte endringer og sykdommer som kan ramme synet, deriblant ”aldersrelatert makula degenerasjon”, AMS, som er doktorens spesialitet.

24. november
Medlemsmøte i Seniorsaken Gjøvik, kl. 18.00 på Frivillighetssentralen i Gjøvik. Audioingeniør John Seim vil orientere, vise og demonstrere alle typer hørselshjelpemidler. Det vil bli underholdning og servering. Ta med venner og kjente!

24. november
Medlemsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum tirsdag 24. november Kl 19.00. Tema: ”Tilgjengeligheten ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter”. Opplesning ved Bodil. Informasjonsutveksling. Kaffespleis. Sted: Peisestua i Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Alle er hjertelig velkommen

29. november -1. desember
Seniorsaken inviterer til Julecruise til København.

3. desember
Seniorsaken Kristiansand arrangerer julebord for medlemmene.

5. desember
Claus Dahl og Seniorsaken inviterer til show ”Stardust” i Oslo Konserthus klokken 1800.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no

 

Vennlig hilsen fra

SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no